Jaskinie Podróże Nurki Grafika Mizar Teksty Kulinaria Lemkov Namiary Mapa RSS English
Spelunka Trybików Mizar Artykuły Języki formalne - konkatenacja i domknięcie YAC Software
  Wróć

Mizar

Eddie

Artykuły

Równoważność automatów deter ministycznych i epsilon niedeter ministycznych

Etykietowane systemy tranzycji stanów

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - co najmniej m wystąpień

Systemy przepisywania słów

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - od m do n wystąpień

Języki formalne - konkatenacja i domknięcie

Boole'owskie właściwości zbiorów

Homomorfizmy i izomorfizmy grup; grupa ilorazowa

Liczby całkowite

Syntaktyka Mizara-MSE

Języki formalne - konkatenacja i domknięcie
Języki formalne wprowadzone są jako podzbiory zbioru wszystkich skończonych, indeksowanych od zera, ciągów nad danych zbiorem (alfabetem). Zdefiniowane zostały: konkatenacja, n-ta potęga i domknięcie (Kleene'ego); pokazano właściwości tych pojęć. Na zakończenie, pokazano, że domknięcie alfabetu (rozumianego tutaj jako język słów o długości 1) równa się zbiorowi wszystkich słów nad tym alfabetem oraz, że alfabet jest najmniejszym zbiorem o tej właściwości.

Sekcje:
 • Pojęcia wstępne
 • Konkatenacja języków
 • n-ta potęga języka
 • Domknięcia języka
 • Alfabet jako język
Bibliografia:
 • John E. Hopcroft, Jeffrey D. Ullman: "Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń", Addison-Wesley Publishing Company, 1979
 • William M. Waite, Gerhard Goos: "Konstrukcja kompilatorów", Springer-Verlag New York Inc., 1984
Identyfikator Mizar Mathematical Library: FLANG_1.
Abstrakt w wersji PDF: tutaj.
Motorola Software Group, 2007.

Pliki: Abstrakt
:: Formal Languages -- Concatenation and Closure
:: by Micha{\l} Trybulec
:: 
:: Received March 9, 2007
:: Copyright (c) 2007 Association of Mizar Users

environ

 vocabularies FUNCT_1, BOOLE, FINSEQ_1, RELAT_1, TARSKI, ALGSEQ_1, AFINSQ_1,
   MEASURE6, GROUP_1, SETFAM_1, FLANG_1;
 notations TARSKI, XBOOLE_0, ZFMISC_1, SUBSET_1, NUMBERS, XCMPLX_0, NAT_1,
   DOMAIN_1, FUNCT_1, RELSET_1, FUNCT_2, ORDINAL1, SETFAM_1, XXREAL_0,
   AFINSQ_1, CATALAN2;
 constructors XXREAL_0, NAT_1, XREAL_0, CATALAN2;
 registrations SUBSET_1, RELSET_1, NAT_1, ORDINAL1, AFINSQ_1, XREAL_0;
 requirements NUMERALS, REAL, BOOLE, SUBSET, ARITHM;

begin

 reserve E, x, y, z, X, Y, Z for set;
 reserve A, B, C, D for Subset of E^omega;
 reserve a, a1, a2, b, c, c1, c2, d, ab, bc for Element of E^omega;
 reserve e for Element of E;
 reserve i, j, k, l, n, n1, n2, m for Nat;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - Redefinitions
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, a, b;
 redefine func a ^ b -> Element of E^omega;
end;

definition
 let E;
 redefine func <%>E -> Element of E^omega;
end;

definition
 let E be non empty set;
 let e be Element of E;
 redefine func <%e%> -> Element of E^omega;
end;

definition
 let E, a;
 redefine func {a} -> Subset of E^omega;
end;

definition
 let E;
 let f be Function of NAT, bool E;
 let n;
 redefine func f.n -> Subset of E;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - Numbers:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: FLANG_1:1
n1 > n or n2 > n implies n1 + n2 > n;

theorem :: FLANG_1:2
n1 + n <= n2 + 1 & n > 0 implies n1 <= n2;

theorem :: FLANG_1:3
n1 + n2 = 1 iff (n1 = 1 & n2 = 0) or (n1 = 0 & n2 = 1);

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - Sequences:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: FLANG_1:4
a ^ b = <%x%> iff (a = <%>E & b = <%x%>) or (b = <%>E & a = <%x%>);

theorem :: FLANG_1:5
for p, q being XFinSequence holds
 a = p ^ q implies
  p is Element of E^omega &
  q is Element of E^omega;

theorem :: FLANG_1:6
<%x%> is Element of E^omega implies x in E;

theorem :: FLANG_1:7
len b = n + 1 implies ex c, e st len c = n & b = c ^ <%e%>;

theorem :: FLANG_1:8
for p being XFinSequence st p <> {}
 ex q being XFinSequence, x st p = <%x%> ^ q;

theorem :: FLANG_1:9
len b = n + 1 implies ex c, e st len c = n & b = <%e%> ^ c;

theorem :: FLANG_1:10
for p being XFinSequence st len p = i + j
 ex q1, q2 being XFinSequence st len q1 = i & len q2 = j & p = q1 ^ q2;

theorem :: FLANG_1:11
len b = n + m implies ex c1, c2 st len c1 = n & len c2 = m & b = c1 ^ c2;

theorem :: FLANG_1:12
a ^ a = a implies a = {};

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Concatenation of Languages
:: Definition of ^^
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, A, B;
 func A ^^ B -> Subset of E^omega means
:: FLANG_1:def 1
  x in it iff ex a, b st a in A & b in B & x = a ^ b;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Concatenation of Languages
:: Properties of ^^
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: FLANG_1:13
A ^^ B = {} iff A = {} or B = {};

theorem :: FLANG_1:14
A ^^ {<%>E} = A & {<%>E} ^^ A = A;

theorem :: FLANG_1:15
A ^^ B = {<%>E} iff A = {<%>E} & B = {<%>E};

theorem :: FLANG_1:16
<%>E in A ^^ B iff <%>E in A & <%>E in B;

theorem :: FLANG_1:17
<%>E in B implies A c= A ^^ B & A c= B ^^ A;

theorem :: FLANG_1:18
A c= C & B c= D implies A ^^ B c= C ^^ D;

theorem :: FLANG_1:19
(A ^^ B) ^^ C = A ^^ (B ^^ C);

theorem :: FLANG_1:20
A ^^ (B /\ C) c= (A ^^ B) /\ (A ^^ C) &
(B /\ C) ^^ A c= (B ^^ A) /\ (C ^^ A);

theorem :: FLANG_1:21
A ^^ B \/ A ^^ C = A ^^ (B \/ C) &
B ^^ A \/ C ^^ A = (B \/ C) ^^ A;

theorem :: FLANG_1:22
(A ^^ B) \ (A ^^ C) c= A ^^ (B \ C) &
(B ^^ A) \ (C ^^ A) c= (B \ C) ^^ A;

theorem :: FLANG_1:23
(A ^^ B) \+\ (A ^^ C) c= A ^^ (B \+\ C) &
(B ^^ A) \+\ (C ^^ A) c= (B \+\ C) ^^ A;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Concatenation of a Language with Itself
:: Definition of |^
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, A, n;
 func A |^ n -> Subset of E^omega means
:: FLANG_1:def 2
  ex concat being Function of NAT, bool (E^omega) st
   it = concat.n &
   concat.0 = {<%>E} &
   for i holds concat.(i + 1) = concat.i ^^ A;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Concatenation of a Language with Itself
:: Properties of |^
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: FLANG_1:24
A |^ (n + 1) = (A |^ n) ^^ A;

theorem :: FLANG_1:25
A |^ 0 = {<%>E};

theorem :: FLANG_1:26
A |^ 1 = A;

theorem :: FLANG_1:27
A |^ 2 = A ^^ A;

theorem :: FLANG_1:28
A |^ n = {} iff n > 0 & A = {};

theorem :: FLANG_1:29
{<%>E} |^ n = {<%>E};

theorem :: FLANG_1:30
A |^ n = {<%>E} iff n = 0 or A = {<%>E};

theorem :: FLANG_1:31
<%>E in A implies <%>E in A |^ n;

theorem :: FLANG_1:32
<%>E in A |^ n & n > 0 implies <%>E in A;

theorem :: FLANG_1:33
(A |^ n) ^^ A = A ^^ (A |^ n);

theorem :: FLANG_1:34
A |^ (m + n) = (A |^ m) ^^ (A |^ n);

theorem :: FLANG_1:35
(A |^ m) |^ n = A |^ (m * n);

theorem :: FLANG_1:36
<%>E in A & n > 0 implies A c= A |^ n;

theorem :: FLANG_1:37
<%>E in A & m > n implies A |^ n c= A |^ m;

theorem :: FLANG_1:38
A c= B implies A |^ n c= B |^ n;

theorem :: FLANG_1:39
(A |^ n) \/ (B |^ n) c= (A \/ B) |^ n;

theorem :: FLANG_1:40
(A /\ B) |^ n c= (A |^ n) /\ (B |^ n);

theorem :: FLANG_1:41
a in C |^ m & b in C |^ n implies a ^ b in C |^ (m + n);

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Kleene Closure
:: Definition of *
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, A;
 func A* -> Subset of E^omega equals
:: FLANG_1:def 3
  union { B : ex n st B = A |^ n };
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Kleene Closure
:: Properties of *
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: FLANG_1:42
x in A* iff ex n st x in A |^ n;

theorem :: FLANG_1:43
A |^ n c= A*;

theorem :: FLANG_1:44
A c= A*;

theorem :: FLANG_1:45
A ^^ A c= A*;

theorem :: FLANG_1:46
a in C* & b in C* implies a ^ b in C*;

theorem :: FLANG_1:47
A c= C* & B c= C* implies A ^^ B c= C*;

theorem :: FLANG_1:48
A* = {<%>E} iff A = {} or A = {<%>E};

theorem :: FLANG_1:49
<%>E in A*;

theorem :: FLANG_1:50
A* = {x} implies x = <%>E;

theorem :: FLANG_1:51
x in A |^ (m + 1) implies x in (A*) ^^ A & x in A ^^ (A*);

theorem :: FLANG_1:52
A |^ (m + 1) c= (A*) ^^ A & A |^ (m + 1) c= A ^^ (A*);

theorem :: FLANG_1:53
x in (A*) ^^ A or x in A ^^ (A*) implies x in A*;

theorem :: FLANG_1:54
(A*) ^^ A c= A* & A ^^ (A*) c= A*;

theorem :: FLANG_1:55
<%>E in A implies A* = (A*) ^^ A & A* = A ^^ (A*);

theorem :: FLANG_1:56
<%>E in A implies A* = (A*) ^^ (A |^ n) & A* = (A |^ n) ^^ (A*);

theorem :: FLANG_1:57
A* = {<%>E} \/ A ^^ (A*) & A* = {<%>E} \/ (A*) ^^ A;

theorem :: FLANG_1:58
A ^^ (A*) = (A*) ^^ A;

theorem :: FLANG_1:59
(A |^ n) ^^ (A*) = (A*) ^^ (A |^ n);

theorem :: FLANG_1:60
A c= B* implies A |^ n c= B*;

theorem :: FLANG_1:61
A c= B* implies A* c= B*;

theorem :: FLANG_1:62
A c= B implies A* c= B*;

theorem :: FLANG_1:63
(A*)* = A*;

theorem :: FLANG_1:64
(A*) ^^ (A*) = A*;

theorem :: FLANG_1:65
(A |^ n)* c= A*;

theorem :: FLANG_1:66
(A*) |^ n c= A*;

theorem :: FLANG_1:67
n > 0 implies (A*) |^ n = A*;

theorem :: FLANG_1:68
A c= B* implies B* = (B \/ A)*;

theorem :: FLANG_1:69
a in A* implies A* = (A \/ {a})*;

theorem :: FLANG_1:70
A* = (A \ {<%>E})*;

theorem :: FLANG_1:71
(A*) \/ (B*) c= (A \/ B)*;

theorem :: FLANG_1:72
(A /\ B)* c= (A*) /\ (B*);

theorem :: FLANG_1:73
<%x%> in A* iff <%x%> in A;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Lexemes as a Subset of E^omega
:: Definition of Lex
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E;
 func Lex(E) -> Subset of E^omega means
:: FLANG_1:def 4
  x in it iff ex e st e in E & x = <%e%>;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Lexemes as a Subset of E^omega
:: Properties of Lex
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: FLANG_1:74
a in Lex(E) |^ len a;

theorem :: FLANG_1:75
Lex(E)* = E^omega;

theorem :: FLANG_1:76
A* = E^omega implies Lex(E) c= A;


Góra

Pełny artykuł
:: Formal Languages -- Concatenation and Closure
:: by Micha{\l} Trybulec
:: 
:: Received March 9, 2007
:: Copyright (c) 2007 Association of Mizar Users

environ

 vocabularies FUNCT_1, BOOLE, FINSEQ_1, RELAT_1, TARSKI, ALGSEQ_1, AFINSQ_1,
   MEASURE6, GROUP_1, SETFAM_1, FLANG_1;
 notations TARSKI, XBOOLE_0, ZFMISC_1, SUBSET_1, NUMBERS, XCMPLX_0, NAT_1,
   DOMAIN_1, FUNCT_1, RELSET_1, FUNCT_2, ORDINAL1, SETFAM_1, XXREAL_0,
   AFINSQ_1, CATALAN2;
 constructors XXREAL_0, NAT_1, XREAL_0, CATALAN2;
 registrations SUBSET_1, RELSET_1, NAT_1, ORDINAL1, AFINSQ_1, XREAL_0;
 requirements NUMERALS, REAL, BOOLE, SUBSET, ARITHM;
 definitions TARSKI;
 theorems AFINSQ_1, ISOCAT_2, NAT_1, ORDINAL1, REAL_1, SUBSET_1, TARSKI,
   XBOOLE_0, XBOOLE_1, XREAL_1, ZFMISC_1;
 schemes CARD_FIL, DOMAIN_1, NAT_1, RECDEF_1, SUBSET_1;

begin

 reserve E, x, y, z, X, Y, Z for set;
 reserve A, B, C, D for Subset of E^omega;
 reserve a, a1, a2, b, c, c1, c2, d, ab, bc for Element of E^omega;
 reserve e for Element of E;
 reserve i, j, k, l, n, n1, n2, m for Nat;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - Redefinitions
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition 
 let E, a, b;
 redefine func a ^ b -> Element of E^omega;
 coherence
 proof
  a ^ b is XFinSequence of E;
  hence thesis by AFINSQ_1:def 8;
 end;
end;

definition
 let E;
 redefine func <%>E -> Element of E^omega;
 coherence by AFINSQ_1:def 8;
end;

definition
 let E be non empty set;
 let e be Element of E;
 redefine func <%e%> -> Element of E^omega;
 coherence
 proof
  {e} c= E;
  then rng <%e%> c= E by AFINSQ_1:36;
  hence thesis by AFINSQ_1:def 8;
 end;
end;

definition 
 let E, a;
 redefine func {a} -> Subset of E^omega;
 coherence by SUBSET_1:55;
end;

definition 
 let E;
 let f be Function of NAT, bool E;
 let n;
 redefine func f.n -> Subset of E;
 coherence
 proof
A: n is Element of NAT by ORDINAL1:def 13;
  f.n in rng f by A, ISOCAT_2:4;
  hence thesis;
 end;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - Numbers:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem LmNum5:
n1 > n or n2 > n implies n1 + n2 > n
proof
 assume
A: n1 > n or n2 > n;
A1:
 n1 > n & n2 >= 0 implies n1 + n2 > n + 0 by XREAL_1:10;
A2:
 n1 >= 0 & n2 > n implies n1 + n2 > n + 0 by XREAL_1:10;
 thus thesis by A, A1, A2;
end;

theorem LmNum30:
n1 + n <= n2 + 1 & n > 0 implies n1 <= n2
proof
 assume
A: n1 + n <= n2 + 1 & n > 0;
 then 1 + 0 <= n by NAT_1:13;
 hence thesis by A, XREAL_1:10;
end;

theorem LmNum40:
n1 + n2 = 1 iff (n1 = 1 & n2 = 0) or (n1 = 0 & n2 = 1)
proof
 thus n1 + n2 = 1 implies (n1 = 1 & n2 = 0) or (n1 = 0 & n2 = 1)
 proof
  assume
A:  n1 + n2 = 1;
  now
   assume
C1:   n1 <= 1 & n2 <= 1;
C2:  n1 = 1 & n2 = 1 implies contradiction by A;
   n1 = 0 & n2 = 0 implies contradiction by A;
   hence (n1 = 1 & n2 = 0) or (n1 = 0 & n2 = 1) by C1, NAT_1:26, C2;
  end;
  hence thesis by A, LmNum5;
 end;
 thus thesis;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - Sequences:
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem LmSeq10:
a ^ b = <%x%> iff (a = <%>E & b = <%x%>) or (b = <%>E & a = <%x%>)
proof
 thus a ^ b = <%x%> implies (a = <%>E & b = <%x%>) or (b = <%>E & a = <%x%>)
 proof
  assume
A:  a ^ b = <%x%>;
  then len (a ^ b) = 1 by AFINSQ_1:38;
  then len a + len b = 1 by AFINSQ_1:20;
  then (len a = 1 & len b = 0) or (len a = 0 & len b = 1) by LmNum40;
  then (len a = 1 & b = <%>E) or (a = <%>E & len b = 1) by AFINSQ_1:18;
  hence thesis by A, AFINSQ_1:32;
 end;
 assume (a = <%>E & b = <%x%>) or (b = <%>E & a = <%x%>);
 hence thesis by AFINSQ_1:32;
end;

theorem LmSeq20:
for p, q being XFinSequence holds
 a = p ^ q implies
  p is Element of E^omega &
  q is Element of E^omega
proof
 let p, q be XFinSequence;
 assume a = p ^ q;
 then p is XFinSequence of E &
    q is XFinSequence of E by AFINSQ_1:34;
 hence thesis by AFINSQ_1:def 8;
end;

theorem LmSeq30:
<%x%> is Element of E^omega implies x in E
proof
 assume <%x%> is Element of E^omega;
 then rng <%x%> c= E by ORDINAL1:def 8;
 then {x} c= E by AFINSQ_1:36;
 hence thesis by ZFMISC_1:37;
end;

theorem LmSeq40:
len b = n + 1 implies ex c, e st len c = n & b = c ^ <%e%>
proof
 assume
C0: len b = n + 1;
 then
C1: b <> {} by AFINSQ_1:18;
 consider c' being XFinSequence, x such that
C2: b = c' ^ <%x%> by C1, AFINSQ_1:44;
 reconsider c = c' as Element of E^omega by C2, LmSeq20;
C3:
 n + 1 = len c + len <%x%> by C0, C2, AFINSQ_1:20
    .= len c + 1 by AFINSQ_1:37;
 <%x%> is Element of E^omega by C2, LmSeq20;
 then reconsider e = x as Element of E by LmSeq30;
 take c, e;
 thus thesis by C3, C2;
end;

theorem LmSeq41:
for p being XFinSequence st p <> {} 
 ex q being XFinSequence, x st p = <%x%> ^ q
proof
 defpred P[Nat] means
  for p being XFinSequence st len p = $1 & p <> {} 
   ex q being XFinSequence, x st p = <%x%> ^ q; 
A:
 P[0] by AFINSQ_1:18;
B: 
 now
  let n;
  assume 
B1:  P[n];
  thus P[n + 1]
  proof
   let p be XFinSequence such that
B2:   len p = n + 1 & p <> {};
   consider q being XFinSequence, x such that
B3:   p = q ^ <%x%> by B2, AFINSQ_1:44;
B4:  n + 1 = len q + len <%x%> by B2, B3, AFINSQ_1:20
      .= len q + 1 by AFINSQ_1:37;
   per cases;
   suppose 
B4a:  q = {};
    then p = <%x%> by B3, AFINSQ_1:32
       .= <%x%> ^ q by B4a, AFINSQ_1:32;
    hence ex s being XFinSequence, z st p = <%z%> ^ s;
   end;
   suppose q <> {};
    then consider r being XFinSequence, y such that
B5:    q = <%y%> ^ r by B1, B4; 
    p = <%y%> ^ (r ^ <%x%>) by B3, B5, AFINSQ_1:30;
    hence ex s being XFinSequence, z st p = <%z%> ^ s;
   end;   
  end;  
 end; 
C: 
 for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(A, B);
 let p be XFinSequence;
 assume 
D: p <> {};
 len p = len p;
 hence thesis by C, D;
end; 

theorem 
len b = n + 1 implies ex c, e st len c = n & b = <%e%> ^ c
proof
 assume
C0: len b = n + 1;
 then
C1: b <> {} by AFINSQ_1:18;
 consider c' being XFinSequence, x such that
C2: b = <%x%> ^ c' by C1, LmSeq41;
 reconsider c = c' as Element of E^omega by C2, LmSeq20;
C3:
 n + 1 = len c + len <%x%> by C0, C2, AFINSQ_1:20
    .= len c + 1 by AFINSQ_1:37;
 <%x%> is Element of E^omega by C2, LmSeq20;
 then reconsider e = x as Element of E by LmSeq30;
 take c, e;
 thus thesis by C3, C2;
end;

theorem LmSeq43:
for p being XFinSequence st len p = i + j
 ex q1, q2 being XFinSequence st len q1 = i & len q2 = j & p = q1 ^ q2
proof
 defpred P[Nat] means
  for p being XFinSequence, i, j st len p = $1 & len p = i + j
   ex q1, q2 being XFinSequence st len q1 = i & len q2 = j & p = q1 ^ q2;
A:
 P[0]
 proof
  let p be XFinSequence;
  let i, j;
  assume 
A1:  len p = 0 & len p = i + j;
  then 
A2:  i = 0 & j = 0 by NAT_1:7;
A3: p = {} by A1, AFINSQ_1:18;
A4: len {} = i & len {} = j by A2, AFINSQ_1:18;
  p = {} ^ {} by A3, AFINSQ_1:32; 
  hence thesis by A4;
 end;
B:
 now
  let n;
  assume 
B1:  P[n];
  thus P[n + 1]
  proof
   let p be XFinSequence;
   let i, j;
   assume 
B2:   len p = n + 1 & len p = i + j;
   per cases;
   suppose 
B3:   j = 0;
    take q1 = p;
    take q2 = {};
    thus len q1 = i & len q2 = j & p = q1 ^ q2 
     by B2, B3, AFINSQ_1:18, AFINSQ_1:32;
   end;
   suppose j > 0;
    then consider k such that
B4a:   j = k + 1 by NAT_1:6;
B4b:  n = i + k by B2, B4a; 
    p <> {} by B2, AFINSQ_1:18;
    then consider q being XFinSequence, x such that
B3a:   p = q ^ <%x%> by AFINSQ_1:44;
    n + 1 = len q + len <%x%> by B2, B3a, AFINSQ_1:20
       .= len q + 1 by AFINSQ_1:37;  
    then consider q1, q2 being XFinSequence such that
B3b:   len q1 = i & len q2 = k & q = q1 ^ q2 by B1, B4b;
B3c:  p = q1 ^ (q2 ^ <%x%>) by B3a, B3b, AFINSQ_1:30;
    len (q2 ^ <%x%>) = len q2 + len <%x%> by AFINSQ_1:20
            .= j by B3b, B4a, AFINSQ_1:37; 
    hence ex q1, q2 being XFinSequence st 
     len q1 = i & len q2 = j & p = q1 ^ q2 by B3b, B3c;
   end;
  end;
 end;
 for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(A, B);
 hence thesis;     
end;  

theorem 
len b = n + m implies ex c1, c2 st len c1 = n & len c2 = m & b = c1 ^ c2
proof
 assume
C0: len b = n + m;
 consider c1', c2' being XFinSequence such that
C2: len c1' = n & len c2' = m & b = c1' ^ c2' by C0, LmSeq43;
 reconsider c1 = c1' as Element of E^omega by C2, LmSeq20;
 reconsider c2 = c2' as Element of E^omega by C2, LmSeq20;
 take c1, c2;
 thus thesis by C2;
end;

theorem LmSeq50:
a ^ a = a implies a = {}
proof
 assume
A: a ^ a = a;
 len a + len a = len a by A, AFINSQ_1:20;
 hence thesis by AFINSQ_1:18;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Concatenation of Languages
:: Definition of ^^
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, A, B;
 func A ^^ B -> Subset of E^omega means :DefConcat:
  x in it iff ex a, b st a in A & b in B & x = a ^ b;
 existence
 proof
  defpred P[set] means ex a, b st a in A & b in B & $1 = a ^ b;
  consider C such that
A:  x in C iff x in E^omega & P[x] from SUBSET_1:sch 1;
  take C;
  thus thesis by A;
 end;
 uniqueness
 proof
  let C1, C2 be Subset of E^omega such that
A1:  x in C1 iff ex a, b st a in A & b in B & x = a ^ b and
A2:  x in C2 iff ex a, b st a in A & b in B & x = a ^ b;
  now
   let x;
   thus x in C1 implies x in C2
   proof
    assume x in C1;
    then ex a, b st a in A & b in B & x = a ^ b by A1;
    hence x in C2 by A2;
   end;
   assume x in C2;
   then ex a, b st a in A & b in B & x = a ^ b by A2;
   hence x in C1 by A1;
  end;
  hence thesis by TARSKI:2;
 end;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Concatenation of Languages
:: Properties of ^^
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem ThConcat70:
A ^^ B = {} iff A = {} or B = {}
proof
 thus A ^^ B = {} implies A = {} or B = {}
 proof
  assume that
A1:  A ^^ B = {} and
A2:  A <> {} & B <> {};
  consider a such that
A3:  a in A by A2, SUBSET_1:10;
  consider b such that
A4:  b in B by A2, SUBSET_1:10;
  a ^ b in A ^^ B by A3, A4, DefConcat;
  hence contradiction by A1;
 end;
 assume
B: A = {} or B = {};
 not ex x st x in A ^^ B
 proof
  given x such that
B1:  x in A ^^ B;
  ex a, b st a in A & b in B & x = a ^ b by B1, DefConcat;
  hence contradiction by B;
 end;
 hence thesis by XBOOLE_0:def 1;
end;

theorem ThConcat80:
A ^^ {<%>E} = A & {<%>E} ^^ A = A
proof
A1:
 x in {<%>E} ^^ A implies x in A
 proof
  assume x in {<%>E} ^^ A;
  then consider d, a such that
B1:  d in {<%>E} & a in A & x = d ^ a by DefConcat;
  x = <%>E ^ a by B1, TARSKI:def 1;
  hence thesis by B1, AFINSQ_1:32;
 end;
A2:
 x in A ^^ {<%>E} implies x in A
 proof
  assume x in A ^^ {<%>E};
  then consider a, d such that
B2:  a in A & d in {<%>E} & x = a ^ d by DefConcat;
  x = a ^ <%>E by B2, TARSKI:def 1;
  hence thesis by B2, AFINSQ_1:32;
 end;
A3:
 x in A implies x in {<%>E} ^^ A
 proof
  assume
B3:  x in A;
  ex d, a st d in {<%>E} & a in A & x = d ^ a
  proof
   consider d such that
C3:   d = <%>E;
   reconsider a = x as Element of E^omega by B3;
   take d, a;
   thus thesis by B3, C3, AFINSQ_1:32, TARSKI:def 1;
  end;
  hence thesis by DefConcat;
 end;
A4:
 x in A implies x in A ^^ {<%>E}
 proof
  assume
B4:  x in A;
  ex a, d st a in A & d in {<%>E} & x = a ^ d
  proof
   set d = <%>E;
   reconsider a = x as Element of E^omega by B4;
   take a, d;
   thus thesis by B4, AFINSQ_1:32, TARSKI:def 1;
  end;
  hence thesis by DefConcat;
 end;
 thus thesis by A1, A2, A3, A4, TARSKI:2;
end;

theorem ThConcat90:
A ^^ B = {<%>E} iff A = {<%>E} & B = {<%>E}
proof
 thus A ^^ B = {<%>E} implies A = {<%>E} & B = {<%>E}
 proof
  assume that
A1:  A ^^ B = {<%>E} and
A2:  (A <> {<%>E} or B <> {<%>E});
  <%>E in A ^^ B by A1, TARSKI:def 1;
  then consider a, b such that
A3:  a in A & b in B & <%>E = a ^ b by DefConcat;
B: now
   let x;
   assume
B1:   (x in A or x in B) & x <> <%>E;
B2:  now
    assume
B2a:   x in A;
    then reconsider xa = x as Element of E^omega;
B2b:  xa ^ b in A ^^ B by A3, B2a, DefConcat;
    xa ^ b <> <%>E by B1, AFINSQ_1:33;
    hence contradiction by B2b, A1, TARSKI:def 1;
   end;
B3:  now
    assume
B3a:   x in B;
    then reconsider xb = x as Element of E^omega;
B3b:  a ^ xb in A ^^ B by A3, B3a, DefConcat;
    a ^ xb <> <%>E by B1, AFINSQ_1:33;
    hence contradiction by B3b, A1, TARSKI:def 1;
   end;
   thus contradiction by B1, B2, B3;
  end;
  (x in A iff x = <%>E) & (x in B iff x = <%>E) by A3, B;
  hence contradiction by A2, TARSKI:def 1;
 end;
 assume A = {<%>E} & B = {<%>E};
 hence thesis by ThConcat80;
end;

theorem ThConcat100:
<%>E in A ^^ B iff <%>E in A & <%>E in B
proof
 thus <%>E in A ^^ B implies <%>E in A & <%>E in B
 proof
  assume <%>E in A ^^ B;
  then consider a, b such that
A:  a in A & b in B & a ^ b = <%>E by DefConcat;
  thus thesis by A, AFINSQ_1:33;
 end;
 assume <%>E in A & <%>E in B;
 then <%>E ^ <%>E in A ^^ B by DefConcat;
 hence thesis by AFINSQ_1:32;
end;

theorem ThConcat110:
<%>E in B implies A c= A ^^ B & A c= B ^^ A
proof
 assume
A: <%>E in B;
 thus A c= A ^^ B
 proof
  let x;
  assume
B1:  x in A;
  then reconsider xa = x as Element of E^omega;
  xa ^ <%>E in A ^^ B by A, B1, DefConcat;
  hence x in A ^^ B by AFINSQ_1:32;
 end;
 thus A c= B ^^ A
 proof
  let x;
  assume
C1:  x in A;
  then reconsider xa = x as Element of E^omega;
  <%>E ^ xa in B ^^ A by A, C1, DefConcat;
  hence x in B ^^ A by AFINSQ_1:32;
 end;
end;

theorem ThConcat10:
A c= C & B c= D implies A ^^ B c= C ^^ D
proof
 assume
A: A c= C & B c= D;
 thus thesis
 proof
  let x;
  assume x in A ^^ B;
  then consider a, b such that
B:  a in A & b in B & x = a ^ b by DefConcat;
  thus x in C ^^ D by A, B, DefConcat;
 end;
end;

theorem ThConcat20:
(A ^^ B) ^^ C = A ^^ (B ^^ C)
proof
 now
  let x;
  thus x in (A ^^ B) ^^ C implies x in A ^^ (B ^^ C)
  proof
   assume x in (A ^^ B) ^^ C;
   then consider ab, c such that
A1:   ab in (A ^^ B) & c in C & x = ab ^ c by DefConcat;
   consider a, b such that
A2:   a in A & b in B & ab = a ^ b by A1, DefConcat;
A3:  x = a ^ (b ^ c) by A1, A2, AFINSQ_1:30;
   b ^ c in B ^^ C by A1, A2, DefConcat;
   hence thesis by A2, A3, DefConcat;
  end;
  assume x in A ^^ (B ^^ C);
  then consider a, bc such that
A1:  a in A & bc in (B ^^ C) & x = a ^ bc by DefConcat;
  consider b, c such that
A2:  b in B & c in C & bc = b ^ c by A1, DefConcat;
A3: x = (a ^ b) ^ c by A1, A2, AFINSQ_1:30;
  a ^ b in A ^^ B by A1, A2, DefConcat;
  hence x in (A ^^ B) ^^ C by A2, A3, DefConcat;
 end;
 hence thesis by TARSKI:2;
end;

theorem ThConcat30:
A ^^ (B /\ C) c= (A ^^ B) /\ (A ^^ C) &
(B /\ C) ^^ A c= (B ^^ A) /\ (C ^^ A)
proof
 thus A ^^ (B /\ C) c= (A ^^ B) /\ (A ^^ C)
 proof
  let x;
  assume x in A ^^ (B /\ C);
  then consider a, bc such that
A1:  a in A & bc in B /\ C & x = a ^ bc by DefConcat;
  bc in B & bc in C by A1, XBOOLE_0:def 3;
  then x in A ^^ B & x in A ^^ C by A1, DefConcat;
  hence x in (A ^^ B) /\ (A ^^ C) by XBOOLE_0:def 3;
 end;
 thus (B /\ C) ^^ A c= (B ^^ A) /\ (C ^^ A)
 proof
  let x;
  assume x in (B /\ C) ^^ A;
  then consider bc, a such that
B1:  bc in B /\ C & a in A & x = bc ^ a by DefConcat;
  bc in B & bc in C by B1, XBOOLE_0:def 3;
  then x in B ^^ A & x in C ^^ A by B1, DefConcat;
  hence x in (B ^^ A) /\ (C ^^ A) by XBOOLE_0:def 3;
 end;
end;

theorem ThConcat40:
A ^^ B \/ A ^^ C = A ^^ (B \/ C) &
B ^^ A \/ C ^^ A = (B \/ C) ^^ A
proof
A:
 A ^^ (B \/ C) c= (A ^^ B) \/ (A ^^ C)
 proof
  let x;
  assume x in A ^^ (B \/ C);
  then consider a, bc such that
A1:  a in A & bc in B \/ C & x = a ^ bc by DefConcat;
  bc in B or bc in C by A1, XBOOLE_0:def 2;
  then x in A ^^ B or x in A ^^ C by A1, DefConcat;
  hence x in (A ^^ B) \/ (A ^^ C) by XBOOLE_0:def 2;
 end;
B: 
 (B \/ C) ^^ A c= (B ^^ A) \/ (C ^^ A)
 proof
  let x;
  assume x in (B \/ C) ^^ A;
  then consider bc, a such that
B1:  bc in B \/ C & a in A & x = bc ^ a by DefConcat;
  bc in B or bc in C by B1, XBOOLE_0:def 2;
  then x in B ^^ A or x in C ^^ A by B1, DefConcat;
  hence x in (B ^^ A) \/ (C ^^ A) by XBOOLE_0:def 2;
 end;
C:
 now
  B c= B \/ C & C c= B \/ C by XBOOLE_1:7;
  then A ^^ B c= A ^^ (B \/ C) & A ^^ C c= A ^^ (B \/ C) by ThConcat10;
  hence (A ^^ B) \/ (A ^^ C) c= A ^^ (B \/ C) by XBOOLE_1:8;
 end;
D:
 now
  B c= B \/ C & C c= B \/ C by XBOOLE_1:7;
  then B ^^ A c= (B \/ C) ^^ A & C ^^ A c= (B \/ C) ^^ A by ThConcat10;
  hence (B ^^ A) \/ (C ^^ A) c= (B \/ C) ^^ A by XBOOLE_1:8;
 end;
 thus thesis by A, B, C, D, XBOOLE_0:def 10;
end;

theorem ThConcat50:
(A ^^ B) \ (A ^^ C) c= A ^^ (B \ C) &
(B ^^ A) \ (C ^^ A) c= (B \ C) ^^ A
proof
 thus (A ^^ B) \ (A ^^ C) c= A ^^ (B \ C)
 proof
  let x;
  assume x in (A ^^ B) \ (A ^^ C);
  then
A1:  x in A ^^ B & not x in A ^^ C by XBOOLE_0:def 4;
  then consider a, b such that
A2:  a in A & b in B & x = a ^ b by DefConcat;
A4: now
   assume not b in C;
   then b in B \ C by A2, XBOOLE_0:def 4;
   hence x in A ^^ (B \ C) by A2, DefConcat;
  end;
  thus x in A ^^ (B \ C) by A1, A2, DefConcat, A4;
 end;
 thus (B ^^ A) \ (C ^^ A) c= (B \ C) ^^ A
 proof
  let x;
  assume x in (B ^^ A) \ (C ^^ A);
  then
B1:  x in B ^^ A & not x in C ^^ A by XBOOLE_0:def 4;
  then consider b, a such that
B2:  b in B & a in A & x = b ^ a by DefConcat;
B4: now
   assume not b in C;
   then b in B \ C by B2, XBOOLE_0:def 4;
   hence x in (B \ C) ^^ A by B2, DefConcat;
  end;
  thus x in (B \ C) ^^ A by B1, B2, DefConcat, B4;
 end;
end;

theorem
(A ^^ B) \+\ (A ^^ C) c= A ^^ (B \+\ C) &
(B ^^ A) \+\ (C ^^ A) c= (B \+\ C) ^^ A
proof
A:
 now
A1: A ^^ (B /\ C) c= (A ^^ B) /\ (A ^^ C) by ThConcat30;
A2: (A ^^ (B \/ C)) \ (A ^^ (B /\ C)) c=
   A ^^ ((B \/ C) \ (B /\ C)) by ThConcat50;
  (A ^^ B) \+\ (A ^^ C)
   = ((A ^^ B) \/ (A ^^ C)) \ ((A ^^ B) /\ (A ^^ C)) by XBOOLE_1:101
   .= (A ^^ (B \/ C)) \ ((A ^^ B) /\ (A ^^ C)) by ThConcat40;
  then (A ^^ B) \+\ (A ^^ C) c=
      (A ^^ (B \/ C)) \ (A ^^ (B /\ C)) by A1, XBOOLE_1:34;
  then (A ^^ B) \+\ (A ^^ C) c= A ^^ ((B \/ C) \ (B /\ C)) by A2, XBOOLE_1:1;
  hence (A ^^ B) \+\ (A ^^ C) c= A ^^ (B \+\ C) by XBOOLE_1:101;
 end;
B:
 now
B1: (B /\ C) ^^ A c= (B ^^ A) /\ (C ^^ A) by ThConcat30;
B2: ((B \/ C) ^^ A) \ ((B /\ C) ^^ A) c=
   ((B \/ C) \ (B /\ C)) ^^ A by ThConcat50;
  (B ^^ A) \+\ (C ^^ A)
   = ((B ^^ A) \/ (C ^^ A)) \ ((B ^^ A) /\ (C ^^ A)) by XBOOLE_1:101
   .= ((B \/ C) ^^ A) \ ((B ^^ A) /\ (C ^^ A)) by ThConcat40;
  then (B ^^ A) \+\ (C ^^ A) c=
      ((B \/ C) ^^ A) \ ((B /\ C) ^^ A) by B1, XBOOLE_1:34;
  then (B ^^ A) \+\ (C ^^ A) c= ((B \/ C) \ (B /\ C)) ^^ A by B2, XBOOLE_1:1;
  hence (B ^^ A) \+\ (C ^^ A) c= (B \+\ C) ^^ A by XBOOLE_1:101;
 end;
 thus thesis by A, B;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Concatenation of a Language with Itself
:: Definition of |^
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition 
 let E, A, n;
 func A |^ n -> Subset of E^omega means :DefPower:
  ex concat being Function of NAT, bool (E^omega) st
   it = concat.n &
   concat.0 = {<%>E} &
   for i holds concat.(i + 1) = concat.i ^^ A;
 existence
 proof
  defpred P[set, set, set] means
   ex B, C st C = $3 & B = $2 & C = B ^^ A;
A: for i being Element of NAT
   for x being Element of bool (E^omega)
    ex y being Element of bool (E^omega) st P[i, x, y]
  proof
   let i be Element of NAT;
   let x be Element of bool (E^omega);
   take x ^^ A;
   thus thesis;
  end;
  consider f being Function of NAT, bool (E^omega) such that
B:  f.0 = {<%>E} & for i being Element of NAT holds P[i, f.i, f.(i + 1)]
                            from RECDEF_1:sch 2(A);
  consider C being Subset of E^omega such that
C:  C = f.n;
  take C;
C2: now
   let i;
   reconsider j = i as Element of NAT by ORDINAL1:def 13;
   consider B, C such that
C2A:  C = f.(j + 1) & B = f.j & C = B ^^ A by B;
   thus f.(i + 1) = f.i ^^ A by C2A;
  end;
  thus thesis by B, C, C2;
 end;
 uniqueness
 proof
  let C1, C2 be Subset of E^omega;
  given f1 being Function of NAT, bool (E^omega) such that
A1:  C1 = f1.n &
   f1.0 = {<%>E} &
   for i holds f1.(i + 1) = f1.i ^^ A;
  given f2 being Function of NAT, bool (E^omega) such that
A2:  C2 = f2.n &
   f2.0 = {<%>E} &
   for i holds f2.(i + 1) = f2.i ^^ A;
  defpred P[Nat] means f1.$1 = f2.$1;
B1: P[0] by A1, A2;
B2: now
   let k;
   assume
B2A:  P[k];
   f2.(k + 1) = f2.k ^^ A by A2;
   hence P[k + 1] by B2A, A1;
  end;
  for k holds P[k] from NAT_1:sch 2(B1, B2);
  hence thesis by A1, A2;
 end;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Concatenation of a Language with Itself
:: Properties of |^
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem ThPower10:
A |^ (n + 1) = (A |^ n) ^^ A
proof
 consider concat being Function of NAT, bool (E^omega) such that
A: A |^ n = concat.n &
  concat.0 = {<%>E} &
  for i holds concat.(i + 1) = concat.i ^^ A by DefPower;
 concat.(n + 1) = (A |^ n) ^^ A by A;
 hence thesis by DefPower, A;
end;

theorem ThPower20:
A |^ 0 = {<%>E}
proof
 consider concat being Function of NAT, bool (E^omega) such that
A: A |^ 0 = concat.0 &
  concat.0 = {<%>E} &
  for i holds concat.(i + 1) = concat.i ^^ A by DefPower;
 thus thesis by A;
end;

theorem ThPower30:
A |^ 1 = A
proof
 consider concat being Function of NAT, bool (E^omega) such that
A: A |^ 1 = concat.1 &
  concat.0 = {<%>E} &
  for i holds concat.(i + 1) = concat.i ^^ A by DefPower;
 thus A |^ 1 = concat.(0 + 1) by A
       .= {<%>E} ^^ A by A
       .= A by ThConcat80;
end;

theorem ThPower40:
A |^ 2 = A ^^ A
proof
 thus A |^ 2 = A |^ (1 + 1)
       .= (A |^ 1) ^^ A by ThPower10
       .= A ^^ A by ThPower30;
end;

theorem ThPower50:
A |^ n = {} iff n > 0 & A = {} 
proof
 thus A |^ n = {} implies n > 0 & A = {}
 proof
  assume that
A1:  A |^ n = {} and
A2:  n <= 0 or A <> {};
B: now 
   assume 
B1:   A <> {};
   defpred P[Nat] means A |^ $1 <> {};
C:  P[0]
   proof
    A |^ 0 = {<%>E} by ThPower20;
    hence thesis;
   end; 
D:  now
    let n;
    assume 
D1:    P[n];
    consider a1 such that 
E1:    a1 in A |^ n by D1, SUBSET_1:10;
    consider a2 such that 
E2:    a2 in A by B1, SUBSET_1:10;
    a1 ^ a2 in A |^ n ^^ A by E1, E2, DefConcat;
    hence P[n + 1] by ThPower10;
   end;     
   for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(C, D);
   hence contradiction by A1;
  end; 
  now 
   assume n <= 0;
   then n = 0;
   then A |^ n = {<%>E} by ThPower20;
   hence contradiction by A1;
  end;
  hence thesis by A2, B; 
 end;
 assume 
A1: n > 0 & A = {}; 
 then
A2: n >= 0 + 1 by NAT_1:13;  
 defpred P[Nat] means A |^ $1 = {};
B:
 P[1] by A1, ThPower30;
C:
 now
  let m be Element of NAT;
  assume 1 <= m & P[m];
  {}(E^omega) |^ (m + 1) = {}(E^omega) |^ m ^^ {}(E^omega) by ThPower10
             .= {} by ThConcat70;
  hence P[m + 1] by A1;
 end;
D:
 for m being Element of NAT st m >= 1 holds P[m] from NAT_1:sch 8(B, C);
 for n st n >= 1 holds P[n]
 proof
  let n;
  reconsider m = n as Element of NAT by ORDINAL1:def 13;
  m >= 1 implies P[m] by D;
  hence thesis;
 end;
 hence thesis by A2;
end;

theorem ThPower60:
{<%>E} |^ n = {<%>E}
proof
 defpred P[Nat] means {<%>E} |^ $1 = {<%>E};
A:
 P[0] by ThPower20;
B:
 now
  let n;
  assume
B1:  P[n];
  {<%>E} |^ (n + 1) = ({<%>E} |^ n) ^^ {<%>E} by ThPower10
           .= {<%>E} by B1, ThConcat80;
  hence P[n + 1];
 end;
 for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(A, B);
 hence thesis;
end;

theorem
A |^ n = {<%>E} iff n = 0 or A = {<%>E}
proof
 thus A |^ n = {<%>E} implies n = 0 or A = {<%>E}
 proof
  assume
A:  A |^ n = {<%>E};
  now
   assume n > 0;
   then consider m such that
B:   m + 1 = n by NAT_1:6;
   A |^ n = (A |^ m) ^^ A by B, ThPower10;
   hence A = {<%>E} by A, ThConcat90;
  end;
  hence thesis;
 end;
 assume n = 0 or A = {<%>E};
 hence thesis by ThPower20, ThPower60;
end;

theorem ThPower70:
<%>E in A implies <%>E in A |^ n
proof
 assume
A: <%>E in A;
 defpred P[Nat] means <%>E in A |^ $1;
B:
 P[0]
 proof
  A |^ 0 = {<%>E} by ThPower20;
  hence thesis by TARSKI:def 1;
 end;
C:
 now
  let n;
  assume P[n];
  then <%>E in (A |^ n) ^^ A by A, ThConcat100;
  hence P[n + 1] by ThPower10;
 end;
 for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(B, C);
 hence thesis;
end;

theorem 
<%>E in A |^ n & n > 0 implies <%>E in A
proof 
 assume 
A: <%>E in A |^ n & n > 0;
 then consider m such that
B: m + 1 = n by NAT_1:6;
 A |^ n = (A |^ m) ^^ A by B, ThPower10;
 then consider a1, a2 such that
C: a1 in A |^ m & a2 in A & a1 ^ a2 = <%>E by A, DefConcat;
 thus thesis by C, AFINSQ_1:33;     
end;
 
theorem ThPower80:
(A |^ n) ^^ A = A ^^ (A |^ n)
proof
 defpred P[Nat] means (A |^ $1) ^^ A = A ^^ (A |^ $1);
A:
 P[0]
 proof
  thus (A |^ 0) ^^ A = {<%>E} ^^ A by ThPower20
           .= A by ThConcat80
           .= A ^^ {<%>E} by ThConcat80
           .= A ^^ (A |^ 0) by ThPower20;
 end;
B:
 now
  let n;
  assume
B1:  P[n];
  (A |^ (n + 1)) ^^ A = ((A |^ n) ^^ A) ^^ A by ThPower10
            .= A ^^ ((A |^ n) ^^ A) by B1, ThConcat20
            .= A ^^ (A |^ (n + 1)) by ThPower10;
  hence P[n + 1];
 end;
 for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(A, B);
 hence thesis;
end;

theorem ThPower90:
A |^ (m + n) = (A |^ m) ^^ (A |^ n)
proof
 defpred P[Nat] means
  for m, n st m + n <= $1 holds A |^ (m + n) = (A |^ m) ^^ (A |^ n);
A:
 P[0]
 proof
  let m, n;
  assume m + n <= 0;
  then
A0:  m + n = 0;
  then
A1:  m = 0 & n = 0 by NAT_1:7;
  thus A |^ (m + n) = (A |^ 0) ^^ {<%>E} by A0, ThConcat80
           .= (A |^ m) ^^ (A |^ n) by ThPower20, A1;
 end;
B:
 now
  let l;
  assume
B1:  P[l];
  now
   let m, n be Nat;
   assume
C1:   m + n <= l + 1;
C2:  now
    assume
C2'1:   m + n = l + 1;
C2'2:  now
     assume
C2'2A:   m = 0;
     thus A |^ (m + n) = {<%>E} ^^ (A |^ (l + 1)) by C2'1, ThConcat80
              .= (A |^ m) ^^ (A |^ n) by ThPower20, C2'2A, C2'1;
    end;
C2'3:  now
     assume
C2'3A:   n = 0;
     thus A |^ (m + n) = (A |^ (l + 1)) ^^ {<%>E} by C2'1, ThConcat80
              .= (A |^ m) ^^ (A |^ n) by ThPower20, C2'3A, C2'1;
    end;
C2'4:  now
     assume
C2'4A1:   m > 0 & n > 0;
     then consider k such that
C2'4A2:   k + 1 = m by NAT_1:6;
C2'4C:  k + 1 <= l by C2'4A1, C2'4A2, C2'1, LmNum30;
     A |^ (m + n) = A |^ (k + n + 1) by C2'4A2
           .= (A |^ (k + n)) ^^ A by ThPower10
           .= A ^^ (A |^ (k + n)) by ThPower80
           .= A ^^ ((A |^ k) ^^ (A |^ n)) by C2'4A2, C2'1, B1
           .= (A ^^ (A |^ k)) ^^ (A |^ n) by ThConcat20
           .= ((A |^ k) ^^ A) ^^ (A |^ n) by ThPower80
           .= ((A |^ k) ^^ (A |^ 1)) ^^ (A |^ n) by ThPower30
           .= (A |^ m) ^^ (A |^ n) by C2'4C, B1, C2'4A2;
     hence A |^ (m + n) = (A |^ m) ^^ (A |^ n);
    end;
    thus A |^ (m + n) = (A |^ m) ^^ (A |^ n) by C2'2, C2'3, C2'4;
   end;
C3:  now
    assume m + n < l + 1;
    then m + n <= l by NAT_1:13;
    hence A |^ (m + n) = (A |^ m) ^^ (A |^ n) by B1;
   end;
   thus A |^ (m + n) = (A |^ m) ^^ (A |^ n) by C1, REAL_1:def 5, C2, C3;
  end;
  hence P[l + 1];
 end;
 for l holds P[l] from NAT_1:sch 2(A, B);
 hence thesis;
end;

theorem 
(A |^ m) |^ n = A |^ (m * n)
proof
 defpred P[Nat] means
  for m, n st m + n <= $1 holds (A |^ m) |^ n = A |^ (m * n);
A:
 P[0]
 proof
  let m, n;
  assume m + n <= 0;
  then m + n = 0;
  then
A1:  m = 0 & n = 0 by NAT_1:7;
  hence (A |^ m) |^ n = {<%>E} by ThPower20
            .= A |^ (m * n) by ThPower20, A1;
 end;
B:
 now
  let l;
  assume
B1:  P[l];
  now
   let m, n;
   assume
C1:   m + n <= l + 1;
C2:  now
    assume
C2'1:   m + n = l + 1;
C2'2:  now
     assume
C2'2A:   m = 0;
     thus (A |^ m) |^ n = {<%>E} |^ n by C2'2A, ThPower20
              .= {<%>E} by ThPower60
              .= A |^ (m * n) by ThPower20, C2'2A;
    end;
C2'3:  now
     assume
C2'3A:   n = 0;
     hence (A |^ m) |^ n = {<%>E} by ThPower20
               .= A |^ (m * n) by ThPower20, C2'3A;
    end;
C2'4:  now
     assume m > 0 & n > 0;
     then consider k such that
C2'4A2:   k + 1 = n by NAT_1:6;
C2'4B:  m + k <= l by C2'4A2, C2'1;
     (A |^ m) |^ n = ((A |^ m) |^ k) ^^ (A |^ m) by C2'4A2, ThPower10
            .= (A |^ (m * k)) ^^ (A |^ m) by C2'4B, B1
            .= A |^ (m * k + m) by ThPower90
            .= A |^ (m * n) by C2'4A2;
     hence (A |^ m) |^ n = A |^ (m * n);
    end;
    thus (A |^ m) |^ n = A |^ (m * n) by C2'2, C2'3, C2'4;
   end;
C3:  now
    assume m + n < l + 1;
    then m + n <= l by NAT_1:13;
    hence (A |^ m) |^ n = A |^ (m * n) by B1;
   end;
   thus (A |^ m) |^ n = A |^ (m * n) by C1, REAL_1:def 5, C2, C3;
  end;
  hence P[l + 1];
 end;
D:
 for l holds P[l] from NAT_1:sch 2(A, B);
 now
  let m, n;
  reconsider l = m + n as Nat;
  m + n <= l;
  hence (A |^ m) |^ n = A |^ (m * n) by D;
 end;
 hence thesis;
end;

theorem ThPower120:
<%>E in A & n > 0 implies A c= A |^ n
proof
 assume that
A1: <%>E in A and
A2: n > 0;
 consider m such that
B: m + 1 = n by A2, NAT_1:6;
 <%>E in A |^ m by A1, ThPower70;
 then A c= A |^ m ^^ A by ThConcat110;
 hence thesis by B, ThPower10;
end;

theorem
<%>E in A & m > n implies A |^ n c= A |^ m
proof
 assume that
A1: <%>E in A and
A2: m > n;
 consider k such that
B: n + k = m by A2, NAT_1:10;
 <%>E in A |^ k by A1, ThPower70;
 then A |^ n c= A |^ k ^^ A |^ n by ThConcat110;
 hence thesis by B, ThPower90;
end;

theorem ThPower130:
A c= B implies A |^ n c= B |^ n
proof
 assume
A: A c= B;
 defpred P[Nat] means A |^ $1 c= B |^ $1;
B:
 P[0]
 proof
  A |^ 0 = {<%>E} & B |^ 0 = {<%>E} by ThPower20;
  hence thesis;
 end;
C:
 now
  let n;
  assume
C1:  P[n];
  (A |^ n) ^^ A = A |^ (n + 1) & (B |^ n) ^^ B = B |^ (n + 1) by ThPower10;
  hence P[n + 1] by C1, A, ThConcat10;
 end;
 for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(B, C);
 hence thesis;
end;

theorem 
(A |^ n) \/ (B |^ n) c= (A \/ B) |^ n
proof
 A c= A \/ B & B c= A \/ B by XBOOLE_1:7;
 then A |^ n c= (A \/ B) |^ n & B |^ n c= (A \/ B) |^ n by ThPower130;
 hence thesis by XBOOLE_1:8;
end;

theorem 
(A /\ B) |^ n c= (A |^ n) /\ (B |^ n)
proof
 A /\ B c= A & A /\ B c= B by XBOOLE_1:17;
 then (A /\ B) |^ n c= A |^ n & (A /\ B) |^ n c= B |^ n by ThPower130;
 hence thesis by XBOOLE_1:19;
end;

theorem ThPower160:
a in C |^ m & b in C |^ n implies a ^ b in C |^ (m + n)
proof
 assume a in C |^ m & b in C |^ n;
 then a ^ b in (C |^ m) ^^ (C |^ n) by DefConcat;
 hence thesis by ThPower90;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Kleene Closure
:: Definition of *
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition 
 let E, A;
 func A* -> Subset of E^omega equals
  union { B : ex n st B = A |^ n };
 coherence 
 proof
  defpred P[set] means ex n st $1 = A |^ n;
  reconsider M = { B : P[B] } as Subset-Family of E^omega
              from DOMAIN_1:sch 7;
  union M is Subset of E^omega;
  hence thesis;
 end;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Kleene Closure
:: Properties of *
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem ThClosure10:
x in A* iff ex n st x in A |^ n
proof
 thus x in A* implies ex n st x in A |^ n
 proof
  assume 
A:  x in A*;
  consider X such that
A1:  x in X and
A2:  X in { B : ex k st B = A |^ k } by A, TARSKI:def 4;
  defpred P[set] means ex k st $1 = A |^ k;
A3: X in { B : P[B] } by A2;
  P[X] from CARD_FIL:sch 1(A3);
  hence thesis by A1;
 end;
 given n such that
B: x in A |^ n;
 defpred P[set] means ex k st $1 = A |^ k;
 consider B such that
D: x in B & P[B] by B;
 reconsider A = { C : P[C] } as Subset-Family of E^omega from DOMAIN_1:sch 7;
 B in A by D;
 hence thesis by D, TARSKI:def 4;
end;

theorem ThClosure40:
A |^ n c= A*
proof
 (A |^ n) in { B : ex k st B = A |^ k };
 hence thesis by ZFMISC_1:92;
end;

theorem ThClosure50:
A c= A*
proof
 A = A |^ 1 by ThPower30;
 hence thesis by ThClosure40;
end;

theorem 
A ^^ A c= A*
proof
 A ^^ A = A |^ 2 by ThPower40;
 hence thesis by ThClosure40;
end;

theorem ThClosure60:
a in C* & b in C* implies a ^ b in C*
proof
 assume
A: a in C* & b in C*;
 consider k such that
Ak: a in C |^ k by A, ThClosure10;
 consider l such that
Al: b in C |^ l by A, ThClosure10;
 a ^ b in C |^ (k + l) by Ak, Al, ThPower160;
 hence thesis by ThClosure10;
end;

theorem ThClosure70:
A c= C* & B c= C* implies A ^^ B c= C*
proof
 assume
A: A c= C* & B c= C*;
 thus thesis
 proof
  let x;
  assume x in A ^^ B;
  then consider a, b such that
B:  a in A & b in B & x = a ^ b by DefConcat;
  thus x in C* by A, B, ThClosure60;
 end;
end;

theorem
A* = {<%>E} iff A = {} or A = {<%>E}
proof
 thus A* = {<%>E} implies A = {} or A = {<%>E}
 proof
  assume that
A1:  A* = {<%>E} and
A2:  A <> {} & A <> {<%>E};
  consider x such that
A3:  x in A & x <> <%>E by A2, ZFMISC_1:41;
  reconsider a = x as Element of E^omega by A3;
  A c= A* by ThClosure50;
  hence contradiction by A1, TARSKI:def 1,A3;
 end;
B:
 now
  assume
B0:  A = {};
B1: now
   let x;
   assume x in A*;
   then consider n such that
B2:   x in A |^ n by ThClosure10;
B3:  n = 0 implies x in {<%>E} by B2, ThPower20;
   n > 0 implies contradiction by B0, B2, ThPower50;
   hence x in {<%>E} by B3;
  end;
  now
   let x;
   assume x in {<%>E};
   then x in A |^ 0 by ThPower20;
   hence x in A* by ThClosure10;
  end; 
  hence A* = {<%>E} by B1, TARSKI:2;
 end;
 now
  assume 
C1:  A = {<%>E};
C2: A* c= {<%>E}
  proof
   let x;
   assume x in A*;
   then consider n such that
C3:   x in A |^ n by ThClosure10;
   thus x in {<%>E} by C1, C3, ThPower60;
  end;
  {<%>E} c= A*
  proof
   let x;
   assume x in {<%>E};
   then x in A |^ 0 by ThPower20;
   hence x in A* by ThClosure10;
  end;
  hence A* = {<%>E} by C2, XBOOLE_0:def 10;
 end;
 hence thesis by B;
end;

theorem ThClosure30:
<%>E in A*
proof
 {<%>E} = A |^ 0 by ThPower20;
 then <%>E in A |^ 0 by TARSKI:def 1;
 hence thesis by ThClosure10;
end;

theorem
A* = {x} implies x = <%>E
proof
 assume
A: A* = {x} & x <> <%>E;
 then 
B: x in A* by ZFMISC_1:37;
 reconsider a = x as Element of E^omega by A, ZFMISC_1:37;
C: 
 a ^ a in A* by B, ThClosure60;
 a ^ a <> x by A, LmSeq50;
 hence thesis by A, C, TARSKI:def 1;
end;

theorem ThClosure15:
x in A |^ (m + 1) implies x in (A*) ^^ A & x in A ^^ (A*)
proof
 assume x in A |^ (m + 1);
 then
A: x in (A |^ m) ^^ A by ThPower10;
 then consider a, b such that
B: a in A |^ m & b in A & x = a ^ b by DefConcat;
 a in A* & b in A by B, ThClosure10;
 hence x in (A*) ^^ A by DefConcat, B;
 x in A ^^ (A |^ m) by A, ThPower80;
 then consider a, b such that
C: a in A & b in A |^ m & x = a ^ b by DefConcat;
 a in A & b in A* by C, ThClosure10;
 hence x in A ^^ (A*) by DefConcat, C;
end;

theorem 
A |^ (m + 1) c= (A*) ^^ A & A |^ (m + 1) c= A ^^ (A*)
proof
 thus A |^ (m + 1) c= (A*) ^^ A 
 proof
  let x;
  assume x in A |^ (m + 1);
  hence x in (A*) ^^ A by ThClosure15;
 end;
 let x;
 assume x in A |^ (m + 1);
 hence x in A ^^ (A*) by ThClosure15;
end;

theorem ThClosure20:
x in (A*) ^^ A or x in A ^^ (A*) implies x in A*
proof
B:
 now
  let x;
  assume x in (A*) ^^ A;
  then consider a, b such that
B1:  a in A* & b in A & x = a ^ b by DefConcat;
  consider n such that
B2:  a in A |^ n by B1, ThClosure10;
  b in A |^ 1 by B1, ThPower30;
  then a ^ b in A |^ (n + 1) by B2, ThPower160;
  hence x in A* by ThClosure10, B1;
 end;
C:
 now
  let x;
  assume x in A ^^ (A*);
  then consider a, b such that
C1:  a in A & b in A* & x = a ^ b by DefConcat;
  consider n such that
C2:  b in A |^ n by C1, ThClosure10;
  a in A |^ 1 by C1, ThPower30;
  then a ^ b in A |^ (n + 1) by C2, ThPower160;
  hence x in A* by ThClosure10, C1;
 end;
 thus thesis by B, C;
end;

theorem 
(A*) ^^ A c= A* & A ^^ (A*) c= A*
proof
 thus (A*) ^^ A c= A*
 proof
  let x;
  assume x in (A*) ^^ A;
  hence x in A* by ThClosure20;
 end;
 thus A ^^ (A*) c= A*
 proof
  let x;
  assume x in A^^ (A*);
  hence x in A* by ThClosure20;
 end;
end; 

theorem ThClosure38:
<%>E in A implies A* = (A*) ^^ A & A* = A ^^ (A*)
proof
 assume
A1: <%>E in A;
A2:
 <%>E in A* by ThClosure30;
B:
 for x holds
  (x in (A*) ^^ A implies x in A*) &
  (x in A ^^ (A*) implies x in A*) by ThClosure20;
 now
  let x;
  assume x in A*;
  then consider n such that
D1:  x in A |^ n by ThClosure10;
D2: now
   assume n = 0;
   then x in {<%>E} by D1, ThPower20;
   then x = <%>E by TARSKI:def 1;
   hence x in (A*) ^^ A & x in A ^^ (A*) by A1, A2, ThConcat100;
  end;
E:
  now
   assume n > 0;
   then consider m such that
E1:   m + 1 = n by NAT_1:6;
   thus x in (A*) ^^ A by D1, E1, ThClosure15;
  end;
F:
  now
   assume n > 0;
   then consider m such that
F1:   m + 1 = n by NAT_1:6;
   thus x in A ^^ (A*) by D1, F1, ThClosure15;
  end;
  thus x in (A*) ^^ A & x in A ^^ (A*) by D2, E, F;
 end;
 then (x in A* implies x in (A*) ^^ A) &
    (x in A* implies x in A ^^ (A*));
 hence thesis by B, TARSKI:2;
end;

theorem 
<%>E in A implies A* = (A*) ^^ (A |^ n) & A* = (A |^ n) ^^ (A*)
proof
 assume
A0: <%>E in A; 
 defpred P[Nat] means A* = (A*) ^^ (A |^ $1) & A* = (A |^ $1) ^^ (A*);
A: 
 P[0]
 proof
  thus (A*) ^^ (A |^ 0) = (A*) ^^ {<%>E} by ThPower20
             .= A* by ThConcat80;
  thus (A |^ 0) ^^ (A*) = {<%>E} ^^ (A*) by ThPower20
             .= A* by ThConcat80;
 end;
B: 
 now
  let n;
  assume 
B1:  P[n];
B2: (A*) ^^ (A |^ (n + 1)) = (A*) ^^ ((A |^ n) ^^ A) by ThPower10
             .= (A*) ^^ A by ThConcat20, B1
             .= A* by A0, ThClosure38;
B3: (A |^ (n + 1)) ^^ (A*) = ((A |^ n) ^^ A) ^^ (A*) by ThPower10
             .= (A ^^ (A |^ n)) ^^ (A*) by ThPower80
             .= A ^^ (A*) by ThConcat20, B1
             .= A* by A0, ThClosure38;
  thus P[n + 1] by B2, B3;
 end;
 for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(A, B);  
 hence thesis;
end;

theorem ThClosure39:
A* = {<%>E} \/ A ^^ (A*) & A* = {<%>E} \/ (A*) ^^ A
proof
A:
 now
  let x;
  assume x in A*;
  then consider n such that
A1:  x in A |^ n by ThClosure10;
A2: n = 0 implies x in {<%>E} by A1, ThPower20;
  now
   assume n > 0;
   then consider m such that
A3:   m + 1 = n by NAT_1:6;
   thus x in (A*) ^^ A by A1, A3, ThClosure15;
  end;
  hence x in {<%>E} \/ (A*) ^^ A by A2, XBOOLE_0:def 2;
 end;
B:
 now
  let x;
  assume x in A*;
  then consider n such that
B1:  x in A |^ n by ThClosure10;
B2: n = 0 implies x in {<%>E} by B1, ThPower20;
  now
   assume n > 0;
   then consider m such that
B3:   m + 1 = n by NAT_1:6;
   thus x in A ^^ (A*) by B1, B3, ThClosure15;
  end;
  hence x in {<%>E} \/ A ^^ (A*) by B2, XBOOLE_0:def 2;
 end;
C:
 now
  let x;
  assume x in {<%>E} \/ A ^^ (A*);
  then x in {<%>E} or x in A ^^ (A*) by XBOOLE_0:def 2;
  then x = <%>E or x in A* by TARSKI:def 1, ThClosure20;
  hence x in A* by ThClosure30;
 end;
D:
 now
  let x;
  assume x in {<%>E} \/ (A*) ^^ A;
  then x in {<%>E} or x in (A*) ^^ A by XBOOLE_0:def 2;
  then x = <%>E or x in A* by TARSKI:def 1, ThClosure20;
  hence x in A* by ThClosure30;
 end;
 thus thesis by A, B, C, D, TARSKI:2;
end;

theorem ThClosure105:
A ^^ (A*) = (A*) ^^ A
proof
A:
 A* = {<%>E} \/ A ^^ (A*) & A* = {<%>E} \/ (A*) ^^ A by ThClosure39;
 now per cases;
  suppose <%>E in A;
   then A* = A ^^ (A*) & A* = (A*) ^^ A by ThClosure38;
   hence A ^^ (A*) = (A*) ^^ A;
  end; 
  suppose not <%>E in A;
   then not <%>E in A ^^ (A*) & not <%>E in (A*) ^^ A by ThConcat100;
   then {<%>E} misses A ^^ (A*) & {<%>E} misses (A*) ^^ A by ZFMISC_1:56;
   hence A ^^ (A*) = (A*) ^^ A by A, XBOOLE_1:71;
  end; 
 end;
 hence thesis;
end;

theorem 
(A |^ n) ^^ (A*) = (A*) ^^ (A |^ n)
proof
 defpred P[Nat] means (A |^ $1) ^^ (A*) = (A*) ^^ (A |^ $1);
A:
 P[0]
 proof
  thus (A |^ 0) ^^ (A*) = {<%>E} ^^ (A*) by ThPower20
             .= A* by ThConcat80
             .= (A*) ^^ {<%>E} by ThConcat80
             .= (A*) ^^ (A |^ 0) by ThPower20;
 end;
B:
 now
  let n;
  assume
B1:  P[n];
  (A |^ (n + 1)) ^^ (A*) = (A |^ n ^^ A) ^^ (A*) by ThPower10
             .= A |^ n ^^ (A ^^ (A*)) by ThConcat20
             .= A |^ n ^^ ((A*) ^^ A) by ThClosure105
             .= ((A*) ^^ A |^ n) ^^ A by B1, ThConcat20
             .= (A*) ^^ (A |^ n ^^ A) by ThConcat20
             .= (A*) ^^ A |^ (n + 1) by ThPower10;
  hence P[n + 1];
 end;
 for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(A, B);
 hence thesis;
end;

theorem ThClosure80:
A c= B* implies A |^ n c= B*
proof
 assume
A: A c= B*;
 defpred P[Nat] means A |^ $1 c= B*;
B:
 P[0]
 proof
  <%>E in B* by ThClosure30;
  then {<%>E} c= B* by ZFMISC_1:37;
  hence thesis by ThPower20;
 end;
C:
 now
  let n;
  assume P[n];
  then (A |^ n) ^^ A c= B* by A, ThClosure70;
  hence P[n + 1] by ThPower10;
 end;
 for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(B, C);
 hence thesis;
end;

theorem ThClosure90:
A c= B* implies A* c= B*
proof
 assume
A: A c= B*;
 thus thesis
 proof
  let x;
  assume
B1:  x in A*;
  consider n such that
B2:  x in A |^ n by B1, ThClosure10;
  A |^ n c= B* by A, ThClosure80;
  hence x in B* by B2;
 end;
end;

theorem ThClosure100:
A c= B implies A* c= B*
proof
 assume
A: A c= B;
 B c= B* by ThClosure50;
 then A c= B* by A, XBOOLE_1:1;
 hence thesis by ThClosure90;
end;

theorem ThClosure120:
(A*)* = A*
proof
B:
 (A*)* c= A* by ThClosure90;
 A* c= (A*)* by ThClosure50;
 hence thesis by B, XBOOLE_0:def 10;
end;

theorem
(A*) ^^ (A*) = A*
proof
A:
 (A*) ^^ (A*) c= A* by ThClosure70;
 <%>E in A* by ThClosure30;
 then A* c= (A*) ^^ (A*) by ThConcat110;
 hence thesis by A, XBOOLE_0:def 10;
end;

theorem
(A |^ n)* c= A*
proof
 A |^ n c= A* by ThClosure40;
 hence thesis by ThClosure90;
end;

theorem ThClosure135:
(A*) |^ n c= A*
proof
 (A*) |^ n c= (A*)* by ThClosure40;
 hence thesis by ThClosure120;
end;

theorem
n > 0 implies (A*) |^ n = A*
proof
 <%>E in A* by ThClosure30;
 then
A: n > 0 implies A* c= (A*) |^ n by ThPower120;
 (A*) |^ n c= A* by ThClosure135;
 hence thesis by A, XBOOLE_0:def 10;
end;

theorem ThClosure145:
A c= B* implies B* = (B \/ A)*
proof
 assume
A: A c= B*;
 defpred P[Nat] means (B \/ A) |^ $1 c= B*;
B:
 P[0]
 proof
B1: (B \/ A) |^ 0 = {<%>E} by ThPower20;
  <%>E in B* by ThClosure30;
  hence thesis by B1, ZFMISC_1:37;
 end;
C:
 now
  let n;
  assume
C0:  P[n];
C1: (B \/ A) |^ (n + 1) = (B \/ A) |^ n ^^ (B \/ A) by ThPower10;
  B c= B* by ThClosure50;
  then B \/ A c= B* by XBOOLE_1:8, A;
  hence P[n + 1] by C0, C1, ThClosure70;
 end;
D:
 for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(B, C);
E: 
 (B \/ A)* c= B*
 proof
  let x;
  assume x in (B \/ A)*;
  then consider n such that
E1:  x in (B \/ A) |^ n by ThClosure10;
  (B \/ A) |^ n c= B* by D;
  hence x in B* by E1;
 end;
 B c= B \/ A by XBOOLE_1:7;
 then B* c= (B \/ A)* by ThClosure100;
 hence thesis by E, XBOOLE_0:def 10;
end;

theorem ThClosure150:
a in A* implies A* = (A \/ {a})*
proof
 assume a in A*;
 then {a} c= A* by ZFMISC_1:37;
 hence thesis by ThClosure145;
end;

theorem
A* = (A \ {<%>E})*
proof
B:
 <%>E in A* by ThClosure30;
 <%>E in (A \ {<%>E})* by ThClosure30;
 hence (A \ {<%>E})* = ((A \ {<%>E}) \/ {<%>E})* by ThClosure150
           .= (A \/ {<%>E})* by XBOOLE_1:39
           .= A* by B, ThClosure150;
end;

theorem
(A*) \/ (B*) c= (A \/ B)*
proof
 A c= A \/ B & B c= A \/ B by XBOOLE_1:7;
 then A* c= (A \/ B)* & B* c= (A \/ B)* by ThClosure100;
 hence thesis by XBOOLE_1:8;
end;

theorem
(A /\ B)* c= (A*) /\ (B*)
proof
 A /\ B c= A & A /\ B c= B by XBOOLE_1:17;
 then (A /\ B)* c= A* & (A /\ B)* c= B* by ThClosure100;
 hence thesis by XBOOLE_1:19;
end;

theorem ThClosure180:
<%x%> in A* iff <%x%> in A
proof
 thus <%x%> in A* implies <%x%> in A
 proof
  assume
A:  <%x%> in A* & not <%x%> in A;
  defpred P[Nat] means <%x%> in A |^ $1;
  consider n such that
B1:  P[n] by A, ThClosure10;
  reconsider m = n as Element of NAT by ORDINAL1:def 13;
B2: ex i being Element of NAT st P[i]
  proof
   take m;
   thus thesis by B1;
  end;
  ex n1 being Element of NAT st
   P[n1] &
   for n2 being Element of NAT st P[n2] holds n1 <= n2 from NAT_1:sch 5(B2);
  then consider n1 being Element of NAT such that
C1:  P[n1] and
C2:  for n2 being Element of NAT st P[n2] holds n1 <= n2;
  reconsider n1 as Nat;
D: now
   assume n1 > 1;
   then consider n2 such that
D1:   n2 + 1 = n1 by NAT_1:6;
   <%x%> in (A |^ n2) ^^ A by C1, D1, ThPower10;
   then consider a, b such that
E:   a in (A |^ n2) & b in A & <%x%> = a ^ b by DefConcat;
   now
    assume
G:    (a = <%x%> & b = <%>E);
    reconsider n2 as Element of NAT by ORDINAL1:def 13;
    ex i being Element of NAT st P[i] & n1 > i
    proof
     take n2;
     thus thesis by D1, E, G, NAT_1:13;
    end;
    hence contradiction by C2;
   end;
   hence <%x%> in A by E, LmSeq10;
  end;
H: n1 = 1 implies <%x%> in A by C1, ThPower30;
  now
   assume n1 = 0;
   then <%x%> in {<%>E} by C1, ThPower20;
   then <%x%> = <%>E by TARSKI:def 1;
   then { [0, x] } = {} by AFINSQ_1:35;
   hence contradiction;
  end;
  hence contradiction by A, D, H, NAT_1:26;
 end;
 assume <%x%> in A;
 then <%x%> in A |^ 1 by ThPower30;
 hence thesis by ThClosure10;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Lexemes as a Subset of E^omega
:: Definition of Lex
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E;
 func Lex(E) -> Subset of E^omega means :DefAlphabet:
  x in it iff ex e st e in E & x = <%e%>;
 existence
 proof
  defpred P[set] means ex e st e in E & $1 = <%e%>;
  consider C such that
A:  x in C iff x in E^omega & P[x] from SUBSET_1:sch 1;
  take C;
  x in C iff ex e st e in E & x = <%e%>
  proof
   thus x in C implies ex e st e in E & x = <%e%> by A;
   given e such that
B:   e in E & x = <%e%>;
   {e} c= E by B, ZFMISC_1:37;
   then rng <%e%> c= E by AFINSQ_1:36;
   then <%e%> is XFinSequence of E by ORDINAL1:def 8;
   then <%e%> is Element of E^omega by AFINSQ_1:def 8;
   hence thesis by A, B;
  end;
  hence thesis;
 end;
 uniqueness
 proof
  let C1, C2 be Subset of E^omega such that
A1:  x in C1 iff ex e st e in E & x = <%e%> and
A2:  x in C2 iff ex e st e in E & x = <%e%>;
  now
   let x;
   thus x in C1 implies x in C2
   proof
    assume x in C1;
    then ex e st e in E & x = <%e%> by A1;
    hence x in C2 by A2;
   end;
   assume x in C2;
   then ex e st e in E & x = <%e%> by A2;
   hence x in C1 by A1;
  end;
  hence thesis by TARSKI:2;
 end;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Lexemes as a Subset of E^omega
:: Properties of Lex
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem ThAlphabet10:
a in Lex(E) |^ len a
proof
 defpred P[Nat] means
  for a holds len a = $1 implies a in Lex(E) |^ $1;
A:
 P[0]
 proof
  let a;
  assume len a = 0;
  then a = <%>E by AFINSQ_1:18;
  then a in {<%>E} by TARSKI:def 1;
  hence thesis by ThPower20;
 end;
B:
 now
  let n;
  assume
B1:  P[n];
  now
   let b;
   assume len b = n + 1;
   then consider c, e such that
C1:   len c = n & b = c ^ <%e%> by LmSeq40;
C3:  c in Lex(E) |^ n by C1, B1;
   <%e%> is Element of E^omega by C1, LmSeq20;
   then e in E by LmSeq30;
   then <%e%> in Lex(E) by DefAlphabet;
   then <%e%> in Lex(E) |^ 1 by ThPower30;
   hence b in Lex(E) |^ (n + 1) by C1, C3, ThPower160;
  end;
  hence P[n + 1];
 end;
 for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(A, B);
 hence thesis;
end;

theorem
Lex(E)* = E^omega
proof
A:
 now
  let x;
  assume x in E^omega;
  then reconsider a = x as Element of E^omega;
  a in Lex(E) |^ len a by ThAlphabet10;
  hence x in Lex(E)* by ThClosure10;
 end;
B:
 for x st x in Lex(E)* holds x in E^omega;
 thus thesis by A, B, TARSKI:2;
end;

theorem
A* = E^omega implies Lex(E) c= A
proof
 assume
A: A* = E^omega;
 thus thesis
 proof
  let x;
  assume
B1:  x in Lex(E);
  then consider e such that
B2:  e in E & x = <%e%> by DefAlphabet;
  thus x in A by B1, B2, A, ThClosure180;
 end;
end;


Góra