Jaskinie Podróże Nurki Grafika Mizar Teksty Kulinaria Lemkov Namiary Mapa RSS English
Spelunka Trybików Mizar Artykuły Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - co najmniej m wystąpień YAC Software
  Wróć

Mizar

Eddie

Artykuły

Równoważność automatów deter ministycznych i epsilon niedeter ministycznych

Etykietowane systemy tranzycji stanów

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - co najmniej m wystąpień

Systemy przepisywania słów

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - od m do n wystąpień

Języki formalne - konkatenacja i domknięcie

Boole'owskie właściwości zbiorów

Homomorfizmy i izomorfizmy grup; grupa ilorazowa

Liczby całkowite

Syntaktyka Mizara-MSE

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - co najmniej m wystąpień
Jest to drugi artykuł na temat kwantyfikatorów w wyrażeniach regularnych. [1] wprowadzał kwantyfikatory: od m do n wystąpień oraz wystąpienie opcjonalne. W FLANG_3 zostały wprowadzone następujące kwantyfikatory: co najmniej m wystąpień, domknięcie dodatnie (co najmniej jedno wystąpienie). Notacja i terminologia zostały zaczerpnięte z [2], natomiast niektóre właściwości wyrażeń regularnych z [3].

Sekcje:
 • Pojęcia wstępne
 • Co najmniej m wystąpień
 • Domknięcie dodatnie
Bibliografia: Identyfikator Mizar Mathematical Library: FLANG_3.
Abstrakt w wersji PDF: tutaj.
Motorola Software Group, 2007.

Pliki: Abstrakt
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Regular Expression Quantifiers - at least m Occurrences
:: Micha{\l} Trybulec
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

environ

vocabularies
 BOOLE, FINSEQ_1, TARSKI, AFINSQ_1, MEASURE6, GROUP_1, ARYTM, SETFAM_1,
 MODAL_1, FLANG_3, ALGSEQ_1;
notations
 TARSKI, XBOOLE_0, ZFMISC_1, SUBSET_1, NUMBERS, XCMPLX_0, NAT_1, DOMAIN_1,
 FUNCT_1, RELSET_1, FUNCT_2, ORDINAL1, SETFAM_1, XREAL_0, XXREAL_0, AFINSQ_1,
 CATALAN2, FLANG_1, FLANG_2;
constructors
 XXREAL_0, NAT_1, XREAL_0, CATALAN2, FLANG_1, FLANG_2;
registrations
 SUBSET_1, RELSET_1, NAT_1, ORDINAL1, AFINSQ_1, XREAL_0, XBOOLE_0, ARYTM_3,
 XXREAL_0;
requirements
 NUMERALS, REAL, BOOLE, SUBSET, ARITHM;
definitions
 TARSKI;
theorems
 NAT_1, TARSKI, REAL_2, XBOOLE_0, XBOOLE_1, XREAL_1, ZFMISC_1, FLANG_1,
 XXREAL_0, FLANG_2;
schemes
 CARD_FIL, DOMAIN_1, NAT_1;

begin

reserve E, x, y, X, Y, Z for set;
reserve A, B, C, D for Subset of E^omega;
reserve a, a1, a2, b, c, d, ab, bc for Element of E^omega;
reserve e for Element of E;
reserve i, j, k, l, kl, m, n, mn, n1, n2 for Nat;
reserve p, q, r, r1, r2 for real number;

theorem :: FLANG_3:1
B c= A* implies A* ^^ B c= A* & B ^^ (A*) c= A*;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: At least n Occurences
:: Definition of |^.. n
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, A, n;
 func A |^.. n -> Subset of E^omega equals
:: FLANG_3:def 1
  union { B: ex m st n <= m & B = A |^ m };
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: At least n Occurences
:: Properties of |^.. n
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: FLANG_3:2
x in A |^.. n iff ex m st n <= m & x in A |^ m;

theorem :: FLANG_3:3
n <= m implies A |^ m c= A |^.. n;

theorem :: FLANG_3:4
A |^.. n = {} iff n > 0 & A = {};

theorem :: FLANG_3:5
m <= n implies A |^.. n c= A |^.. m;

theorem :: FLANG_3:6
k <= m implies A |^ (m, n) c= A |^.. k;

theorem :: FLANG_3:7
m <= n + 1 implies A |^ (m, n) \/ A |^.. (n + 1) = A |^.. m;

theorem :: FLANG_3:8
A |^ n \/ A |^.. (n + 1) = A |^.. n;

theorem :: FLANG_3:9
A |^.. n c= A*;

theorem :: FLANG_3:10
<%>E in A |^.. n iff n = 0 or <%>E in A;

theorem :: FLANG_3:11
A |^.. n = A* iff <%>E in A or n = 0;

theorem :: FLANG_3:12
A* = A |^ (0, n) \/ A |^.. (n + 1);

theorem :: FLANG_3:13
A c= B implies A |^.. n c= B |^.. n;

theorem :: FLANG_3:14
x in A & x <> <%>E implies A |^.. n <> {<%>E};

theorem :: FLANG_3:15
A |^.. n = {<%>E} iff A = {<%>E} or (n = 0 & A = {});

theorem :: FLANG_3:16
A |^.. (n + 1) = (A |^.. n) ^^ A;

theorem :: FLANG_3:17
(A |^.. m) ^^ (A*) = A |^.. m;

theorem :: FLANG_3:18
(A |^.. m) ^^ (A |^.. n) = A |^.. (m + n);

theorem :: FLANG_3:19
n > 0 implies (A |^.. m) |^ n = A |^.. (m * n);

theorem :: FLANG_3:20
(A |^.. n)* = (A |^.. n)?;

theorem :: FLANG_3:21
A c= C |^.. m & B c= C |^.. n implies A ^^ B c= C |^.. (m + n);

theorem :: FLANG_3:22
A |^.. (n + k) = (A |^.. n) ^^ (A |^ k);

theorem :: FLANG_3:23
A ^^ (A |^.. n) = (A |^.. n) ^^ A;

theorem :: FLANG_3:24
(A |^ k) ^^ (A |^.. n) = (A |^.. n) ^^ (A |^ k);

theorem :: FLANG_3:25
(A |^ (k, l)) ^^ (A |^.. n) = (A |^.. n) ^^ (A |^ (k, l));

theorem :: FLANG_3:26
<%>E in B implies A c= A ^^ (B |^.. n) & A c= (B |^.. n) ^^ A;

theorem :: FLANG_3:27
(A |^.. m) ^^ (A |^.. n) = (A |^.. n) ^^ (A |^.. m);

theorem :: FLANG_3:28
A c= B |^.. k & n > 0 implies A |^ n c= B |^.. k;

theorem :: FLANG_3:29
A c= B |^.. k & n > 0 implies A |^.. n c= B |^.. k;

theorem :: FLANG_3:30
A* ^^ A = A |^.. 1;

theorem :: FLANG_3:31
A* ^^ (A |^ k) = A |^.. k;

theorem :: FLANG_3:32
(A |^.. m) ^^ (A*) = A* ^^ (A |^.. m);

theorem :: FLANG_3:33
k <= l implies (A |^.. n) ^^ (A |^ (k, l)) = A |^.. (n + k);

theorem :: FLANG_3:34
k <= l implies A* ^^ (A |^ (k, l)) = A |^.. k;

theorem :: FLANG_3:35
(A |^ m) |^.. n c= A |^.. (m * n);

theorem :: FLANG_3:36
(A |^ m) |^.. n c= (A |^.. n) |^ m;

theorem :: FLANG_3:37
a in C |^.. m & b in C |^.. n implies a ^ b in C |^.. (m + n);

theorem :: FLANG_3:38
A |^.. k = {x} implies x = <%>E;

theorem :: FLANG_3:39
A c= B* implies A |^.. n c= B*;

theorem :: FLANG_3:40
A? c= A |^.. k iff k = 0 or <%>E in A;

theorem :: FLANG_3:41
A |^.. k ^^ (A?) = A |^.. k;

theorem :: FLANG_3:42
A |^.. k ^^ (A?) = A? ^^ (A |^.. k);

theorem :: FLANG_3:43
B c= A* implies A |^.. k ^^ B c= A |^.. k & B ^^ (A |^.. k) c= A |^.. k;

theorem :: FLANG_3:44
(A /\ B) |^.. k c= (A |^.. k) /\ (B |^.. k);

theorem :: FLANG_3:45
(A |^.. k) \/ (B |^.. k) c= (A \/ B) |^.. k;

theorem :: FLANG_3:46
<%x%> in A |^.. k iff <%x%> in A & (<%>E in A or k <= 1);

theorem :: FLANG_3:47
A c= B |^.. k implies B |^.. k = (B \/ A) |^.. k;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Positive Closure
:: Definition of +
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, A;
 func A+ -> Subset of E^omega equals
:: FLANG_3:def 2
  union { B: ex n st n > 0 & B = A |^ n };
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Positive Closure
:: Properties of +
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: FLANG_3:48
x in A+ iff ex n st n > 0 & x in A |^ n;

theorem :: FLANG_3:49
n > 0 implies A |^ n c= A+;

theorem :: FLANG_3:50
A+ = A |^.. 1;

theorem :: FLANG_3:51
A+ = {} iff A = {};

theorem :: FLANG_3:52
A+ = (A*) ^^ A;

theorem :: FLANG_3:53
A* = {<%>E} \/ (A+);

theorem :: FLANG_3:54
A+ = A |^ (1, n) \/ A |^.. (n + 1);

theorem :: FLANG_3:55
A+ c= A*;

theorem :: FLANG_3:56
<%>E in A+ iff <%>E in A;

theorem :: FLANG_3:57
A+ = A* iff <%>E in A;

theorem :: FLANG_3:58
A c= B implies A+ c= B+;

theorem :: FLANG_3:59
A c= A+;

theorem :: FLANG_3:60
(A*)+ = A* & (A+)* = A*;

theorem :: FLANG_3:61
A c= B* implies A+ c= B*;

theorem :: FLANG_3:62
(A+)+ = A+;

theorem :: FLANG_3:63
x in A & x <> <%>E implies A+ <> {<%>E};

theorem :: FLANG_3:64
A+ = {<%>E} iff A = {<%>E};

theorem :: FLANG_3:65
(A+)? = A* & (A?)+ = A*;

theorem :: FLANG_3:66
a in C+ & b in C+ implies a ^ b in C+;

theorem :: FLANG_3:67
A c= C+ & B c= C+ implies A ^^ B c= C+;

theorem :: FLANG_3:68
A ^^ A c= A+;

theorem :: FLANG_3:69
A+ = {x} implies x = <%>E;

theorem :: FLANG_3:70
A ^^ (A+) = (A+) ^^ A;

theorem :: FLANG_3:71
(A |^ k) ^^ (A+) = (A+) ^^ (A |^ k);

theorem :: FLANG_3:72
(A |^ (m, n)) ^^ (A+) = A+ ^^ (A |^ (m, n));

theorem :: FLANG_3:73
<%>E in B implies A c= A ^^ (B+) & A c= (B+) ^^ A;

theorem :: FLANG_3:74
A+ ^^ (A+) = A |^.. 2;

theorem :: FLANG_3:75
A+ ^^ (A |^ k) = A |^.. (k + 1);

theorem :: FLANG_3:76
A+ ^^ A = A |^.. 2;

theorem :: FLANG_3:77
k <= l implies A+ ^^ (A |^ (k, l)) = A |^.. (k + 1);

theorem :: FLANG_3:78
A c= B+ & n > 0 implies A |^ n c= B+;

theorem :: FLANG_3:79
A+ ^^ (A?) = A? ^^ (A+);

theorem :: FLANG_3:80
A+ ^^ (A?) = A+;

theorem :: FLANG_3:81
A? c= A+ iff <%>E in A;

theorem :: FLANG_3:82
A c= B+ implies A+ c= B+;

theorem :: FLANG_3:83
A c= B+ implies B+ = (B \/ A)+;

theorem :: FLANG_3:84
n > 0 implies A |^.. n c= A+;

theorem :: FLANG_3:85
m > 0 implies A |^ (m, n) c= A+;

theorem :: FLANG_3:86
A* ^^ (A+) = A+ ^^ (A*);

theorem :: FLANG_3:87
A+ |^ k c= A |^.. k;

theorem :: FLANG_3:88
A+ |^ (m, n) c= A |^.. m;

theorem :: FLANG_3:89
A c= B+ & n > 0 implies A |^.. n c= B+;

theorem :: FLANG_3:90
A+ ^^ (A |^.. k) = A |^.. (k + 1);

theorem :: FLANG_3:91
A+ ^^ (A |^.. k) = A |^.. k ^^ (A+);

theorem :: FLANG_3:92
A+ ^^ (A*) = A+;

theorem :: FLANG_3:93
B c= A* implies A+ ^^ B c= A+ & B ^^ (A+) c= A+;

theorem :: FLANG_3:94
(A /\ B)+ c= (A+) /\ (B+);

theorem :: FLANG_3:95
(A+) \/ (B+) c= (A \/ B)+;

theorem :: FLANG_3:96
<%x%> in A+ iff <%x%> in A;


Góra

Pełny artykuł
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Regular Expression Quantifiers - at least m Occurrences
:: Micha{\l} Trybulec
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

environ

vocabularies
 BOOLE, FINSEQ_1, TARSKI, AFINSQ_1, MEASURE6, GROUP_1, ARYTM, SETFAM_1, 
 MODAL_1, FLANG_3, ALGSEQ_1;
notations
 TARSKI, XBOOLE_0, ZFMISC_1, SUBSET_1, NUMBERS, XCMPLX_0, NAT_1, DOMAIN_1,
 FUNCT_1, RELSET_1, FUNCT_2, ORDINAL1, SETFAM_1, XREAL_0, XXREAL_0, AFINSQ_1,
 CATALAN2, FLANG_1, FLANG_2;
constructors
 XXREAL_0, NAT_1, XREAL_0, CATALAN2, FLANG_1, FLANG_2;
registrations
 SUBSET_1, RELSET_1, NAT_1, ORDINAL1, AFINSQ_1, XREAL_0, XBOOLE_0, ARYTM_3,
 XXREAL_0;
requirements
 NUMERALS, REAL, BOOLE, SUBSET, ARITHM;
definitions
 TARSKI; 
theorems
 NAT_1, TARSKI, REAL_2, XBOOLE_0, XBOOLE_1, XREAL_1, ZFMISC_1, FLANG_1, 
 XXREAL_0, FLANG_2;
schemes
 CARD_FIL, DOMAIN_1, NAT_1;
 
begin

reserve E, x, y, X, Y, Z for set;
reserve A, B, C, D for Subset of E^omega;
reserve a, a1, a2, b, c, d, ab, bc for Element of E^omega;
reserve e for Element of E;
reserve i, j, k, l, kl, m, n, mn, n1, n2 for Nat;
reserve p, q, r, r1, r2 for real number;

theorem 
B c= A* implies A* ^^ B c= A* & B ^^ (A*) c= A*
proof
 assume B c= A*;
 then A* ^^ B c= A* ^^ (A*) & B ^^ (A*) c= A* ^^ (A*) by FLANG_1:18;
 hence thesis by FLANG_1:64;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: At least n Occurences
:: Definition of |^.. n
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, A, n;
 func A |^.. n -> Subset of E^omega equals
  union { B: ex m st n <= m & B = A |^ m };
 coherence
 proof
  defpred P[set] means ex m st n <= m & $1 = A |^ m;
  reconsider M = { B: P[B] } as Subset-Family of E^omega from DOMAIN_1:sch 7;
  union M is Subset of E^omega;
  hence thesis;
 end;
end;
 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: At least n Occurences
:: Properties of |^.. n
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem ThPlus10:
x in A |^.. n iff ex m st n <= m & x in A |^ m
proof
 thus x in A |^.. n implies ex m st n <= m & x in A |^ m
 proof       
  assume x in A |^.. n;
  then consider X such that
A1:  x in X and
A2:  X in { B: ex m st n <= m & B = A |^ m } by TARSKI:def 4;
  defpred P[set] means ex m st n <= m & $1 = A |^ m;
A3: X in { B: P[B] } by A2;
  P[X] from CARD_FIL:sch 1(A3);
  hence thesis by A1;
 end;
 given m such that
B: n <= m & x in A |^ m;
 defpred P[set] means ex m st n <= m & $1 = A |^ m;
 consider B such that
D: x in B & P[B] by B;
 reconsider A = { C : P[C] } as Subset-Family of E^omega from DOMAIN_1:sch 7;
 B in A by D;
 hence thesis by D, TARSKI:def 4;
end;

theorem ThPlus20:
n <= m implies A |^ m c= A |^.. n
proof
 assume n <= m;
 then for x holds x in A |^ m implies x in A |^.. n by ThPlus10;
 hence thesis by TARSKI:def 3;  
end;

theorem ThPlus30:
A |^.. n = {} iff n > 0 & A = {}
proof
 thus A |^.. n = {} implies n > 0 & A = {}
 proof
  assume that 
A1:  A |^.. n = {} and
A2:  n <= 0 or A <> {};
A3: n <= 0 implies <%>E in A |^.. n
  proof
   assume n <= 0;
   then 
A3a:  n = 0;
   A |^ 0 c= A |^.. 0 by ThPlus20;
   then {<%>E} c= A |^.. 0 by FLANG_1:25;
   hence thesis by A3a, ZFMISC_1:37;
  end;
A4: A <> {} implies A |^.. n <> {}
  proof
   assume 
A4a:  A <> {};
   now
    let m;
    consider m such that 
A4b:   n <= m;
    A |^ m <> {} by A4a, FLANG_1:28;
    then consider x such that
A4c:   x in A |^ m by XBOOLE_0:def 1;
    thus A |^.. n <> {} by A4b, A4c, ThPlus10;
   end;
   hence thesis; 
  end;
  thus contradiction by A1, A2, A3, A4;
 end;
 assume 
B1: n > 0 & A = {};
 now
  let x;
  assume x in A |^.. n;
  then consider m such that 
B2:  n <= m & x in A |^ m by ThPlus10;
  thus contradiction by B1, B2, FLANG_1:28;
 end;  
 hence thesis by XBOOLE_0:def 1; 
end;

theorem ThPlus40:
m <= n implies A |^.. n c= A |^.. m
proof
 assume 
A: m <= n;
 now
  let x;
  assume x in A |^.. n;
  then consider k such that
B:  n <= k & x in A |^ k by ThPlus10;
  m <= k by A, B,XXREAL_0:2; 
  hence x in A |^.. m by B, ThPlus10;
 end;
 hence thesis by TARSKI:def 3;  
end;

theorem ThPlus50:
k <= m implies A |^ (m, n) c= A |^.. k
proof
 assume 
A: k <= m;
 now
  let x;
  assume x in A |^ (m, n);
  then consider l such that
B:  m <= l & l <= n & x in A |^ l by FLANG_2:19;
  k <= l by A, B, XXREAL_0:2;
  hence x in A |^.. k by B, ThPlus10;
 end;
 hence thesis by TARSKI:def 3;  
end;

theorem ThPlus60:
m <= n + 1 implies A |^ (m, n) \/ A |^.. (n + 1) = A |^.. m
proof
 assume m <= n + 1;
 then
B1: A |^.. (n + 1) c= A |^.. m by ThPlus40; 
 A |^ (m, n) c= A |^.. m by ThPlus50;
 then
B3: A |^ (m, n) \/ A |^.. (n + 1) c= A |^.. m by B1, XBOOLE_1:8;
 A |^.. m c= A |^ (m, n) \/ A |^.. (n + 1)
 proof
  now
   let x;
   assume x in A |^.. m;
   then consider k such that
B4a:   m <= k & x in A |^ k by ThPlus10;
B4b:  k <= n implies x in A |^ (m, n) by B4a, FLANG_2:19;
   now
    assume k > n;
    then k >= n + 1 by NAT_1:13;
    hence x in A |^.. (n + 1) by B4a, ThPlus10;
   end;
   hence x in A |^ (m, n) \/ A |^.. (n + 1) by B4b, XBOOLE_0:def 2; 
  end;
  hence thesis by TARSKI:def 3; 
 end;
 hence thesis by B3, XBOOLE_0:def 10;
end;

theorem 
A |^ n \/ A |^.. (n + 1) = A |^.. n
proof
A: 
 n <= n + 1 by NAT_1:13;
 thus A |^ n \/ A |^.. (n + 1) = A |^ (n, n) \/ A |^.. (n + 1) by FLANG_2:22
                .= A |^.. n by A, ThPlus60;
end;

theorem ThPlus71:
A |^.. n c= A*
proof
 now
  let x;
  assume x in A |^.. n;
  then consider k such that
A:  n <= k & x in A |^ k by ThPlus10;
  thus x in A* by A, FLANG_1:42;
 end;
 hence thesis by TARSKI:def 3; 
end;

theorem ThPlus72:
<%>E in A |^.. n iff n = 0 or <%>E in A
proof
 thus <%>E in A |^.. n implies n = 0 or <%>E in A
 proof
  assume <%>E in A |^.. n;
  then consider k such that 
A:  n <= k & <%>E in A |^ k by ThPlus10;
  n = 0 or n > 0;
  hence thesis by A, FLANG_1:32; 
 end;
 assume 
B: n = 0 or <%>E in A;
 per cases by B;
 suppose 
C: n = 0;
  {<%>E} = A |^ 0 by FLANG_1:25;
  then <%>E in A |^ n by C, TARSKI:def 1;
  hence thesis by ThPlus10;
 end;
 suppose <%>E in A;
  then <%>E in A |^ n by FLANG_1:31;
  hence thesis by ThPlus10;
 end;
end;

theorem ThPlus80:
A |^.. n = A* iff <%>E in A or n = 0
proof
 thus A |^.. n = A* implies <%>E in A or n = 0
 proof
  assume that
A1:  A |^.. n = A* and
A2:  not <%>E in A & n <> 0;
  <%>E in A* & not <%>E in A |^.. n by A2, ThPlus72, FLANG_1:49;
  hence contradiction by A1;
 end;
 assume
B: <%>E in A or n = 0;
 per cases by B;
 suppose <%>E in A;
B1: A |^.. n c= A* by ThPlus71;
B2: A* c= A |^.. n
  proof
   now 
    let x;
    assume x in A*;
    then consider k such that
B2a:   x in A |^ k by FLANG_1:42;
    per cases;
    suppose n <= k;
     hence x in A |^.. n by B2a, ThPlus10;
    end;
    suppose k < n;
     then A |^ k c= A |^ n by B, FLANG_1:37;
     hence x in A |^.. n by B2a, ThPlus10; 
    end; 
   end; 
   hence thesis by TARSKI:def 3;
  end;
  thus thesis by B1, B2, XBOOLE_0:def 10;
 end;
 suppose 
D: n = 0;
D1: now
   let x;
   assume x in A |^.. n;
   then consider k such that 
D2:   0 <= k & x in A |^ k by D, ThPlus10;
   thus x in A* by D2, FLANG_1:42;
  end;
  now
   let x; 
   assume x in A*;
   then consider k such that 
D2:   x in A |^ k by FLANG_1:42;
   thus x in A |^.. n by D, D2, ThPlus10;
  end; 
  hence thesis by D1, TARSKI:2;
 end;  
end;

theorem 
A* = A |^ (0, n) \/ A |^.. (n + 1)
proof
 thus A* = A |^.. 0 by ThPlus80
     .= A |^ (0, n) \/ A |^.. (n + 1) by ThPlus60;
end; 

theorem ThPlus100:
A c= B implies A |^.. n c= B |^.. n
proof
 assume 
A: A c= B;
 now
  let x;
  assume x in A |^.. n;
  then consider k such that
B:   n <= k & x in A |^ k by ThPlus10;
  A |^ k c= B |^ k by A, FLANG_1:38;
  hence x in B |^.. n by B, ThPlus10; 
 end;
 hence thesis by TARSKI:def 3; 
end;

theorem ThPlus110:
x in A & x <> <%>E implies A |^.. n <> {<%>E}
proof
 assume 
A: x in A & x <> <%>E;
 per cases;
 suppose 
B: n = 0;
  x in A |^ 1 by A, FLANG_1:26;
  then x in A |^.. n by B, ThPlus10;
  hence thesis by A, TARSKI:def 1;
 end;
 suppose n > 0;
  then 
C1:  A |^ n <> {<%>E} by A, FLANG_2:7;
  A |^ n <> {} by A, FLANG_1:28;
  then consider y such that
C2:  y in A |^ n & y <> <%>E by C1, ZFMISC_1:41;
  y in A |^.. n by C2, ThPlus10;
  hence thesis by C2, TARSKI:def 1;
 end;
end;

theorem ThPlus120:
A |^.. n = {<%>E} iff A = {<%>E} or (n = 0 & A = {})
proof
 thus A |^.. n = {<%>E} implies A = {<%>E} or (n = 0 & A = {})
 proof
  assume that 
A1:  A |^.. n = {<%>E} and
A2:  A <> {<%>E} and
A3:  n <> 0 or A <> {};
  per cases by A3;
  suppose 
A4a: n <> 0;
   <%>E in A |^.. n by A1, ZFMISC_1:37;
   then consider k such that
A4b:  n <= k & <%>E in A |^ k by ThPlus10;
   k > 0 by A4a, A4b;
   then 
A4c:  <%>E in A by A4b, FLANG_1:32;
   not ex x st x in A & x <> <%>E by A1, ThPlus110;
   hence contradiction by A2, A4c, ZFMISC_1:41;  
  end;
  suppose A <> {};
   then consider x such that
A5:   x in A & x <> <%>E by A2, ZFMISC_1:41;
   thus contradiction by A1, A5, ThPlus110; 
  end;
 end;
 assume 
B: A = {<%>E} or (n = 0 & A = {});
 per cases by B;
 suppose 
B1: A = {<%>E};
C: now
   let x;
   assume x in A |^.. n;
   then consider k such that
B1a:  n <= k & x in A |^ k by ThPlus10;
   thus x in {<%>E} by B1a, B1, FLANG_1:29;
  end;
  now
   let x;
   assume x in {<%>E};
   then x in A |^ n by B1, FLANG_1:29;
   hence x in A |^.. n by ThPlus10; 
  end;
  hence thesis by C, TARSKI:2; 
 end;
 suppose 
B2: n = 0 & A = {};
  thus A |^.. n = A* by B2, ThPlus80
         .= {<%>E} by B2, FLANG_1:48;
 end;
end; 

theorem ThPlus124:
A |^.. (n + 1) = (A |^.. n) ^^ A 
proof
A:
 (A |^.. n) ^^ A c= A |^.. (n + 1)
 proof
  now
   let x;
   assume x in (A |^.. n) ^^ A;
   then consider a, b such that
A1:   a in (A |^.. n) & b in A & x = a ^ b by FLANG_1:def 1;
A2:  b in A |^ 1 by A1, FLANG_1:26;
   consider k such that
A3:   n <= k & a in A |^ k by A1, ThPlus10;
A4:  x in A |^ (k + 1) by A1, A2, A3, FLANG_1:41;
   n + 1 <= k + 1 by A3, XREAL_1:8;
   hence x in A |^.. (n + 1) by A4, ThPlus10;
  end;
  hence thesis by TARSKI:def 3; 
 end;
 A |^.. (n + 1) c= (A |^.. n) ^^ A
 proof
  now
   let x;
   assume x in A |^.. (n + 1);
   then consider k such that
B1:   n + 1 <= k & x in A |^ k by ThPlus10;
   consider l such that
B2:   l + 1 = k by B1, NAT_1:6; 
B3:  n <= l by B1, B2, XREAL_1:8;
   x in (A |^ l) ^^ (A |^ 1) by B1, B2, FLANG_1:34;
   then consider a, b such that
B4:   a in A |^ l & b in A |^ 1 & x = a ^ b by FLANG_1:def 1;
   a in A |^.. n by B3, B4, ThPlus10;
   then x in (A |^.. n) ^^ (A |^ 1) by B4, FLANG_1:def 1;
   hence x in (A |^.. n) ^^ A by FLANG_1:26;
  end;
  hence thesis by TARSKI:def 3; 
 end;
 hence thesis by A, XBOOLE_0:def 10; 
end;

theorem ThPlus123:
(A |^.. m) ^^ (A*) = A |^.. m
proof
A:
 (A |^.. m) ^^ (A*) c= A |^.. m
 proof
  now
   let x;
   assume x in (A |^.. m) ^^ (A*);
   then consider a, b such that
A1:   a in A |^.. m & b in A* & x = a ^ b by FLANG_1:def 1;
   consider k such that
A2:   b in A |^ k by A1, FLANG_1:42;
   consider l such that
A3:   m <= l & a in A |^ l by A1, ThPlus10;
A4:  a ^ b in A |^ (l + k) by A2, A3, FLANG_1:41;
   l + k >= m by A3, NAT_1:12;  
   hence x in A |^.. m by A1, A4, ThPlus10;
  end;
  hence thesis by TARSKI:def 3; 
 end;
 A |^.. m c= (A |^.. m) ^^ (A*)
 proof
  <%>E in A* by FLANG_1:49;
  hence thesis by FLANG_1:17;
 end;
 hence thesis by A, XBOOLE_0:def 10;
end;

theorem ThPlus122:
(A |^.. m) ^^ (A |^.. n) = A |^.. (m + n)
proof
 defpred P[Nat] means (A |^.. m) ^^ (A |^.. $1) = A |^.. (m + $1);
B1:
 P[0]
 proof
  thus (A |^.. m) ^^ (A |^.. 0) = (A |^.. m) ^^ (A*) by ThPlus80
                 .= (A |^.. (m + 0)) by ThPlus123;
 end;
B2:
 now
  let n;
  assume 
B2a: P[n];
  (A |^.. m) ^^ (A |^.. (n + 1)) 
   = (A |^.. m) ^^ ((A |^.. n) ^^ A) by ThPlus124
   .= A |^.. (m + n) ^^ A by B2a, FLANG_1:19
   .= A |^.. (m + n + 1) by ThPlus124;
  hence P[n + 1];
 end;   
 for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(B1, B2);
 hence thesis;
end;

theorem ThPlus121:
n > 0 implies (A |^.. m) |^ n = A |^.. (m * n)
proof
 defpred P[Nat] means $1 > 0 implies (A |^.. m) |^ $1 = A |^.. (m * $1);
B1: 
 P[0];
B2: 
 now
  let n;
  assume 
B2a: P[n];
  now
   assume n + 1 > 0;
   per cases;
    suppose 
B2b:   n = 0;
     thus (A |^.. m) |^ (n + 1) = A |^.. (m * (n + 1)) by B2b, FLANG_1:26;
    end;
    suppose 
B2c:   n > 0;
     thus (A |^.. m) |^ (n + 1) 
      = (A |^.. (m * n)) ^^ (A |^.. m) by B2a, B2c, FLANG_1:24
      .= A |^.. (m * n + m) by ThPlus122
      .= A |^.. (m * (n + 1));
    end;
  end;
  hence P[n + 1];
 end;
 for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(B1, B2);
 hence thesis;
end;

theorem 
(A |^.. n)* = (A |^.. n)?
proof
A:
 (A |^.. n)? c= (A |^.. n)* by FLANG_2:86;
 (A |^.. n)* c= (A |^.. n)?
 proof
  now
   let x;
   assume x in (A |^.. n)*;
   then consider k such that
A:   x in (A |^.. n) |^ k by FLANG_1:42;
   per cases;
   suppose k = 0;
    then x in (A |^.. n) |^ 0 \/ (A |^.. n) |^ 1 by A, XBOOLE_0:def 2;
    hence x in (A |^.. n)? by FLANG_2:75;
   end;
   suppose 
B:   k > 0;
    then
B1:    k >= 0 + 1 by NAT_1:13;
    (A |^.. n) |^ k c= A |^.. (n * k) by B, ThPlus121;
    then consider l such that
B2:    n * k <= l & x in A |^ l by A, ThPlus10;     
    n * k >= n by B1, REAL_2:146;
    then l >= n by B2, XXREAL_0:2;
    then x in A |^.. n by B2, ThPlus10;
    then x in (A |^.. n) |^ 1 by FLANG_1:26;
    then x in (A |^.. n) |^ 0 \/ (A |^.. n) |^ 1 by XBOOLE_0:def 2;
    hence x in (A |^.. n)? by FLANG_2:75;
   end;
  end;
  hence thesis by TARSKI:def 3;
 end;
 hence thesis by A, XBOOLE_0:def 10;
end;

theorem ThPlus130:
A c= C |^.. m & B c= C |^.. n implies A ^^ B c= C |^.. (m + n)
proof
 assume 
A: A c= C |^.. m & B c= C |^.. n;
 thus x in A ^^ B implies x in C |^.. (m + n)
 proof
  assume x in A ^^ B;
  then consider a, b such that
B:  a in A & b in B & x = a ^ b by FLANG_1:def 1;
  a ^ b in (C |^.. m) ^^ (C |^.. n) by A, B, FLANG_1:def 1;
  hence thesis by B, ThPlus122;
 end;
end;

theorem ThPlus140:
A |^.. (n + k) = (A |^.. n) ^^ (A |^ k)
proof
 defpred P[Nat] means A |^.. (n + $1) = (A |^.. n) ^^ (A |^ $1);
A: 
 P[0]
 proof
  thus A |^.. (n + 0) = (A |^.. n) ^^ {<%>E} by FLANG_1:14
            .= (A |^.. n) ^^ (A |^ 0) by FLANG_1:25;
 end;
B: 
 now
  let k be Nat;
  assume 
C:  P[k];
  A |^.. (n + (k + 1)) = (A |^.. (n + k + 1))
            .= (A |^.. n) ^^ (A |^ k) ^^ A by C, ThPlus124
            .= (A |^.. n) ^^ ((A |^ k) ^^ A) by FLANG_1:19
            .= (A |^.. n) ^^ (A |^ (k + 1)) by FLANG_1:24;
  hence P[k + 1];
 end;
 for k being Nat holds P[k] from NAT_1:sch 2(A, B);
 hence thesis; 
end; 

theorem ThPlus150: 
A ^^ (A |^.. n) = (A |^.. n) ^^ A
proof
 defpred P[Nat] means A ^^ (A |^.. $1) = (A |^.. $1) ^^ A;
A: 
 P[0]
 proof
  thus A ^^ (A |^.. 0) = A ^^ (A*) by ThPlus80
            .= (A*) ^^ A by FLANG_1:58
            .= (A |^.. 0) ^^ A by ThPlus80;
 end;
B: 
 now
  let k be Nat;
  assume 
C:  P[k];
  A ^^ (A |^.. (k + 1)) = A ^^ ((A |^.. k) ^^ A) by ThPlus124
             .= (A |^.. k) ^^ A ^^ A by C, FLANG_1:19
             .= (A |^.. (k + 1)) ^^ A by ThPlus124;
  hence P[k + 1];
 end;
 for k being Nat holds P[k] from NAT_1:sch 2(A, B);
 hence thesis; 
end;

theorem ThPlus160:
(A |^ k) ^^ (A |^.. n) = (A |^.. n) ^^ (A |^ k)
proof
 defpred P[Nat] means (A |^ $1) ^^ (A |^.. n) = (A |^.. n) ^^ (A |^ $1);
A: 
 P[0]
 proof
  thus (A |^ 0) ^^ (A |^.. n) = {<%>E} ^^ (A |^.. n) by FLANG_1:25
                .= (A |^.. n) by FLANG_1:14
                .= (A |^.. n) ^^ {<%>E} by FLANG_1:14
                .= (A |^.. n) ^^ (A |^ 0) by FLANG_1:25;
 end;
B: 
 now
  let k;
  assume 
C:  P[k];
  (A |^ (k + 1)) ^^ (A |^.. n) 
   = ((A |^ k) ^^ A) ^^ (A |^.. n) by FLANG_1:24
   .= (A ^^ (A |^ k)) ^^ (A |^.. n) by FLANG_1:33
   .= A ^^ ((A |^.. n) ^^ (A |^ k)) by C, FLANG_1:19
   .= (A ^^ (A |^.. n)) ^^ (A |^ k) by FLANG_1:19
   .= (A |^.. n) ^^ A ^^ (A |^ k) by ThPlus150
   .= (A |^.. n) ^^ (A ^^ (A |^ k)) by FLANG_1:19
   .= (A |^.. n) ^^ ((A |^ k) ^^ A) by FLANG_1:33
   .= (A |^.. n) ^^ (A |^ (k + 1)) by FLANG_1:24;
  hence P[k + 1];
 end;
 for k holds P[k] from NAT_1:sch 2(A, B);
 hence thesis; 
end;

theorem ThPlus170: 
(A |^ (k, l)) ^^ (A |^.. n) = (A |^.. n) ^^ (A |^ (k, l))
proof
 defpred P[Nat] means 
  (A |^ (k, l)) ^^ (A |^.. $1) = (A |^.. $1) ^^ (A |^ (k, l));
A:  
 P[0]
 proof
  thus (A |^ (k, l)) ^^ (A |^.. 0) = (A |^ (k, l)) ^^ (A*) by ThPlus80
                  .= A* ^^ (A |^ (k, l)) by FLANG_2:66
                  .= (A |^.. 0) ^^ (A |^ (k, l)) by ThPlus80;
 end;
B: 
 now
  let n;
  assume
C:  P[n];
  (A |^ (k, l)) ^^ (A |^.. (n + 1)) 
   = (A |^ (k, l)) ^^ ((A |^.. n) ^^ A) by ThPlus124
   .= (A |^.. n) ^^ (A |^ (k, l)) ^^ A by C, FLANG_1:19
   .= (A |^.. n) ^^ ((A |^ (k, l)) ^^ A) by FLANG_1:19
   .= (A |^.. n) ^^ (A ^^ (A |^ (k, l))) by FLANG_2:36
   .= (A |^.. n) ^^ A ^^ (A |^ (k, l)) by FLANG_1:19
   .= (A |^.. (n + 1)) ^^ (A |^ (k, l)) by ThPlus124;
  hence P[n + 1];
 end;   
 for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(A, B);
 hence thesis; 
end;

theorem
<%>E in B implies A c= A ^^ (B |^.. n) & A c= (B |^.. n) ^^ A
proof
 assume <%>E in B;
 then <%>E in B |^.. n by ThPlus72;
 hence thesis by FLANG_1:17;
end;

theorem ThPlus190:
(A |^.. m) ^^ (A |^.. n) = (A |^.. n) ^^ (A |^.. m)
proof
 thus (A |^.. m) ^^ (A |^.. n) = A |^.. (m + n) by ThPlus122
                .= (A |^.. n) ^^ (A |^.. m) by ThPlus122;
end; 

theorem ThPlus200:
A c= B |^.. k & n > 0 implies A |^ n c= B |^.. k
proof
 assume 
A: A c= B |^.. k & n > 0;
 defpred P[Nat] means $1 > 0 implies A |^ $1 c= B |^.. k;
B: 
 P[0]; 
C: 
 now
  let m;
  assume 
D:  P[m];
  per cases;
  suppose m <= 0;
   then m = 0;
   hence P[m + 1] by A, FLANG_1:26;
  end;
  suppose m > 0;
   then (A |^ m) ^^ A c= (B |^.. k) ^^ (B |^.. k) by A, D, FLANG_1:18;
   then A |^ (m + 1) c= (B |^.. k) ^^ (B |^.. k) by FLANG_1:24;
   then 
E:   A |^ (m + 1) c= (B |^.. (k + k)) by ThPlus122;
   k + k >= k by NAT_1:11; 
   then B |^.. (k + k) c= B |^.. k by ThPlus40;
   hence P[m + 1] by E, XBOOLE_1:1;
  end; 
 end;
 for m holds P[m] from NAT_1:sch 2(B, C);
 hence thesis by A; 
end;

theorem ThPlus201:
A c= B |^.. k & n > 0 implies A |^.. n c= B |^.. k
proof
 assume
A: A c= B |^.. k & n > 0;
 let x;
 assume x in A |^.. n;
 then consider m such that
B: m >= n & x in A |^ m by ThPlus10;
 A |^ m c= B |^.. k by A, B, ThPlus200;
 hence x in B |^.. k by B;
end;

theorem ThPlus210:
A* ^^ A = A |^.. 1
proof
A:
 now
  let x;
  assume x in A |^.. 1;
  then consider n such that
A1:  n >= 1 & x in A |^ n by ThPlus10;
  consider m such that
A2:  m + 1 = n by A1, NAT_1:6;
  A |^ (m + 1) c= (A*) ^^ A by FLANG_1:52;
  hence x in (A*) ^^ A by A1, A2;
 end;
B: 
 now
  let x;
  assume x in (A*) ^^ A;
  then consider a1, a2 such that
B1:  a1 in A* & a2 in A & x = a1 ^ a2 by FLANG_1:def 1;
B2: a2 in A |^ 1 by B1, FLANG_1:26;
  consider n such that
B3:  a1 in A |^ n by B1, FLANG_1:42;    
  a1 ^ a2 in A |^ (n + 1) & n + 1 >= 1 by B2, B3, FLANG_1:41, NAT_1:11;
  hence x in A |^.. 1 by B1, ThPlus10;
 end;
 thus thesis by A, B, TARSKI:2;  
end;

theorem
A* ^^ (A |^ k) = A |^.. k
proof
 defpred P[Nat] means A* ^^ (A |^ $1) = A |^.. $1;
A:
 P[0]
 proof
  thus A* ^^ (A |^ 0) = A* ^^ {<%>E} by FLANG_1:25
            .= A* by FLANG_1:14
            .= A |^.. 0 by ThPlus80; 
 end;
B:
 now
  let k;
  assume 
C:  P[k];
  A* ^^ (A |^ (k + 1)) = A* ^^ ((A |^ k) ^^ A) by FLANG_1:24
            .= A |^.. k ^^ A by C, FLANG_1:19
            .= A |^.. (k + 1) by ThPlus124; 
  hence P[k + 1];
 end;
 for k holds P[k] from NAT_1:sch 2(A, B);
 hence thesis;
end;

theorem ThPlus230:
(A |^.. m) ^^ (A*) = A* ^^ (A |^.. m)
proof
 thus (A |^.. m) ^^ (A*) = (A |^.. m) ^^ (A |^.. 0) by ThPlus80
             .= (A |^.. 0) ^^ (A |^.. m) by ThPlus190
             .= A* ^^ (A |^.. m) by ThPlus80;
end;

theorem ThPlus235:
k <= l implies (A |^.. n) ^^ (A |^ (k, l)) = A |^.. (n + k)
proof
 assume
A: k <= l;
B:
 (A |^.. n) ^^ (A |^ (k, l)) c= A |^.. (n + k)
 proof
  let x;
  assume x in (A |^.. n) ^^ (A |^ (k, l));
  then consider a, b such that
C:  a in A |^.. n & b in A |^ (k, l) & x = a ^ b by FLANG_1:def 1;
  A |^ (k, l) c= A |^.. k by ThPlus50;
  then a ^ b in (A |^.. n) ^^ (A |^.. k) by C, FLANG_1:def 1;
  hence x in A |^.. (n + k) by C, ThPlus122;
 end;
 A |^.. (n + k) c= (A |^.. n) ^^ (A |^ (k, l))
 proof
  let x;
  assume x in A |^.. (n + k);
  then consider i such that
D:  i >= n + k & x in A |^ i by ThPlus10;
  consider m such that
E:  n + k + m = i by D, NAT_1:10;
  i = n + m + k by E;
  then x in (A |^ (n + m)) ^^ (A |^ k) by D, FLANG_1:34;
  then consider a, b such that
F:  a in A |^ (n + m) & b in A |^ k & x = a ^ b by FLANG_1:def 1;
G: A |^ k c= A |^ (k, l) by A, FLANG_2:20;
  n + m >= n by NAT_1:11;
  then A |^ (n + m) c= A |^.. n by ThPlus20;
  hence x in (A |^.. n) ^^ (A |^ (k, l)) by F, G, FLANG_1:def 1;
 end;
 hence thesis by B, XBOOLE_0:def 10;
end;

theorem
k <= l implies A* ^^ (A |^ (k, l)) = A |^.. k
proof
 assume k <= l;
 then (A |^.. 0) ^^ (A |^ (k, l)) = A |^.. (0 + k) by ThPlus235;
 hence thesis by ThPlus80;
end;

theorem ThPlus250:
(A |^ m) |^.. n c= A |^.. (m * n)
proof
 let x;
 assume x in (A |^ m) |^.. n;
 then consider k such that
A: k >= n & x in (A |^ m) |^ k by ThPlus10;
B:
 x in A |^ (m * k) by A, FLANG_1:35;
 m * k >= m * n by A, XREAL_1:66;
 hence x in A |^.. (m * n) by B, ThPlus10;
end;

theorem
(A |^ m) |^.. n c= (A |^.. n) |^ m
proof
 per cases;
 suppose 
A: m > 0;
  (A |^ m) |^.. n c= A |^.. (m * n) by ThPlus250;
  hence thesis by A, ThPlus121;
 end;
 suppose m <= 0;
  then 
A:  m = 0;
  (A |^ m) |^.. n = {<%>E} |^.. n by A, FLANG_1:25
          .= {<%>E} by ThPlus120
          .= (A |^.. n) |^ m by A, FLANG_1:25;
  hence thesis;
 end;
end;

theorem ThPlus270:
a in C |^.. m & b in C |^.. n implies a ^ b in C |^.. (m + n)
proof
 assume a in C |^.. m & b in C |^.. n; 
 then 
A: a ^ b in (C |^.. m) ^^ (C |^.. n) by FLANG_1:def 1;
 (C |^.. m) ^^ (C |^.. n) c= C |^.. (m + n) by ThPlus130;
 hence thesis by A;
end;

theorem ThPlus280:
A |^.. k = {x} implies x = <%>E
proof
 assume
A: A |^.. k = {x} & x <> <%>E;
 then 
B: x in A |^.. k by ZFMISC_1:37;
 k + k >= k by NAT_1:11;
 then
C: A |^.. (k + k) c= A |^.. k by ThPlus40;  
 reconsider a = x as Element of E^omega by A, ZFMISC_1:37;
D: 
 a ^ a in A |^.. (k + k) by B, ThPlus270;
 a ^ a <> x by A, FLANG_1:12;
 hence thesis by A, C, D, TARSKI:def 1;
end;

theorem 
A c= B* implies A |^.. n c= B*
proof
 assume 
A: A c= B*;
 let x;
 assume x in A |^.. n;
 then consider k such that
B: k >= n & x in A |^ k by ThPlus10;
 A |^ k c= B* by A, FLANG_1:60;
 hence x in B* by B; 
end;

theorem ThPlus300:
A? c= A |^.. k iff k = 0 or <%>E in A
proof
 thus A? c= A |^.. k implies k = 0 or <%>E in A
 proof
  assume 
A:  A? c= A |^.. k;
  <%>E in A? by FLANG_2:78;
  hence thesis by A, ThPlus72;
 end;
 assume k = 0 or <%>E in A;
 then A |^.. k = A* by ThPlus80;
 hence thesis by FLANG_2:86;
end;

theorem ThPlus305:
A |^.. k ^^ (A?) = A |^.. k
proof
 thus A |^.. k ^^ (A?) = A |^.. k ^^ (A |^ (0, 1)) by FLANG_2:79
            .= A |^.. (k + 0) by ThPlus235
            .= A |^.. k;
            
end;

theorem
A |^.. k ^^ (A?) = A? ^^ (A |^.. k)
proof
 thus A |^.. k ^^ (A?) = A |^.. k ^^ (A |^ (0, 1)) by FLANG_2:79
            .= A |^ (0, 1) ^^ (A |^.. k) by ThPlus170
            .= A? ^^ (A |^.. k) by FLANG_2:79;
end;

theorem 
B c= A* implies A |^.. k ^^ B c= A |^.. k & B ^^ (A |^.. k) c= A |^.. k
proof
 assume B c= A*;
 then A |^.. k ^^ B c= A |^.. k ^^ (A*) & 
    B ^^ (A |^.. k) c= A* ^^ (A |^.. k) by FLANG_1:18;
 then A |^.. k ^^ B c= A |^.. k ^^ (A*) & 
    B ^^ (A |^.. k) c= A |^.. k ^^ (A*) by ThPlus230;
 hence thesis by ThPlus123;
end;

theorem ThPlus330:
(A /\ B) |^.. k c= (A |^.. k) /\ (B |^.. k)
proof
 thus x in (A /\ B) |^.. k implies x in (A |^.. k) /\ (B |^.. k)
 proof
  assume x in (A /\ B) |^.. k;
  then consider m such that
A:  k <= m & x in (A /\ B) |^ m by ThPlus10;
  (A /\ B) |^ m c= (A |^ m) /\ (B |^ m) by FLANG_1:40;
  then
B:  x in (A |^ m) /\ (B |^ m) by A;
  A |^ m c= A |^.. k & B |^ m c= B |^.. k by A, ThPlus20;
  then (A |^ m) /\ (B |^ m) c= (A |^.. k) /\ (B |^.. k) by XBOOLE_1:27;
  hence thesis by B;
 end;
end;

theorem ThPlus340:
(A |^.. k) \/ (B |^.. k) c= (A \/ B) |^.. k
proof
 thus x in (A |^.. k) \/ (B |^.. k) implies x in (A \/ B) |^.. k
 proof
  assume
A:  x in (A |^.. k) \/ (B |^.. k);
  per cases by A, XBOOLE_0:def 2;
  suppose x in (A |^.. k);
   then consider m such that
B:   k <= m & x in A |^ m by ThPlus10;
C:  A |^ m c= (A |^ m) \/ (B |^ m) by XBOOLE_1:7;
   (A |^ m) \/ (B |^ m) c= (A \/ B) |^ m by FLANG_1:39;
   then A |^ m c= (A \/ B) |^ m by C, XBOOLE_1:1;
   then
D:   x in (A \/ B) |^ m by B;
   (A \/ B) |^ m c= (A \/ B) |^.. k by B, ThPlus20;
   hence thesis by D;
  end;
  suppose x in (B |^.. k);
   then consider m such that
B:   k <= m & x in B |^ m by ThPlus10;
C:  B |^ m c= (A |^ m) \/ (B |^ m) by XBOOLE_1:7;
   (A |^ m) \/ (B |^ m) c= (A \/ B) |^ m by FLANG_1:39;
   then B |^ m c= (A \/ B) |^ m by C, XBOOLE_1:1;
   then
D:   x in (A \/ B) |^ m by B;
   (A \/ B) |^ m c= (A \/ B) |^.. k by B, ThPlus20;
   hence thesis by D;
  end;
 end;
end;

theorem ThPlus350:
<%x%> in A |^.. k iff <%x%> in A & (<%>E in A or k <= 1)
proof
 thus <%x%> in A |^.. k implies <%x%> in A & (<%>E in A or k <= 1)
 proof
  assume <%x%> in A |^.. k;
  then consider m such that
A:  k <= m & <%x%> in A |^ m by ThPlus10;
  thus thesis by A, FLANG_2:9;
 end;
 assume
A: <%x%> in A & (<%>E in A or k <= 1);
 per cases by A, NAT_1:26;
 suppose <%>E in A & k > 1;
  then <%x%> in A |^ k by A, FLANG_2:9;
  hence thesis by ThPlus10;
 end;
 suppose k = 0;
  then A |^.. k = A* by ThPlus80;
  hence thesis by A, FLANG_1:73;
 end;
 suppose k = 1;
  then <%x%> in A |^ k by A, FLANG_1:26;
  hence thesis by ThPlus10;
 end;
end;

theorem ThPlus360:
A c= B |^.. k implies B |^.. k = (B \/ A) |^.. k
proof
 assume
A: A c= B |^.. k;
 B |^ 1 c= B |^.. 1 by ThPlus20;
 then
A1: B c= B |^.. 1 by FLANG_1:26;
 defpred P[Nat] means $1 >= k implies (B \/ A) |^ $1 c= B |^.. k;
B:
 P[0]
 proof
  assume 0 >= k;
  then k = 0;
  then
B1:  B |^.. k = B* by ThPlus80;
B2: (B \/ A) |^ 0 = {<%>E} by FLANG_1:25;
  <%>E in B* by FLANG_1:49;
  hence thesis by B1, B2, ZFMISC_1:37;
 end;
C:
 now
  let n;
  assume
C0:  P[n];
  now
   assume
CY:   n + 1 >= k;
   per cases by CY, NAT_1:8;
   suppose
CX:   n + 1 = k;
    per cases;
    suppose k = 0;
     hence (B \/ A) |^ (n + 1) c= B |^.. k by CX;
    end;
    suppose
D1:    k > 0;
     then k >= 0 + 1 by NAT_1:13;
     then B |^.. k c= B |^.. 1 by ThPlus40;
     then A c= B |^.. 1 by A, XBOOLE_1:1;
     then B \/ A c= B |^.. 1 by A1, XBOOLE_1:8;
     then
D:     (B \/ A) |^ k c= (B |^.. 1) |^ k by FLANG_1:38;
     (B |^.. 1) |^ k c= B |^.. (1 * k) by D1, ThPlus121;
     hence (B \/ A) |^ (n + 1) c= B |^.. k by CX, D, XBOOLE_1:1;
    end;
   end;
   suppose
CX:   n >= k;
C1:   (B \/ A) |^ (n + 1)
     = (B \/ A) |^ n ^^ (B \/ A) by FLANG_1:24
     .= (B \/ A) |^ n ^^ B \/ (B \/ A) |^ n ^^ A by FLANG_1:21;
C3':  (B \/ A) |^ n ^^ B c= B |^.. (k + 1) by C0, CX, A1, ThPlus130;
    k + 1 >= k by NAT_1:11;
    then B |^.. (k + 1) c= B |^.. k by ThPlus40;
    then
C3:    (B \/ A) |^ n ^^ B c= B |^.. k by C3', XBOOLE_1:1;
C4:   (B \/ A) |^ n ^^ A c= B |^.. (k + k) by A, C0, CX, ThPlus130;
    k + k >= k by NAT_1:11;
    then B |^.. (k + k) c= B |^.. k by ThPlus40;
    then (B \/ A) |^ n ^^ A c= B |^.. k by C4, XBOOLE_1:1;
    hence (B \/ A) |^ (n + 1) c= B |^.. k by C1, C3, XBOOLE_1:8;
   end;
  end;
  hence P[n + 1];
 end;
D:
 for n holds P[n] from NAT_1:sch 2(B, C);
E:
 (B \/ A) |^.. k c= B |^.. k
 proof
  let x;
  assume x in (B \/ A) |^.. k;
  then consider n such that
E1:  n >= k & x in (B \/ A) |^ n by ThPlus10;
  (B \/ A) |^ n c= B |^.. k by D, E1;
  hence x in B |^.. k by E1;
 end;
 B c= B \/ A by XBOOLE_1:7;
 then B |^.. k c= (B \/ A) |^.. k by ThPlus100;
 hence thesis by E, XBOOLE_0:def 10;
end;

begin

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Positive Closure
:: Definition of +
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, A;
 func A+ -> Subset of E^omega equals
  union { B: ex n st n > 0 & B = A |^ n };
 coherence
 proof
  defpred P[set] means ex n st n > 0 & $1 = A |^ n;
  reconsider M = { B: P[B] } as Subset-Family of E^omega from DOMAIN_1:sch 7;
  union M is Subset of E^omega;
  hence thesis;
 end;
end;  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Positive Closure
:: Properties of +
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem ThPos10:
x in A+ iff ex n st n > 0 & x in A |^ n
proof
 thus x in A+ implies ex n st n > 0 & x in A |^ n
 proof       
  assume x in A+;
  then consider X such that
A1:  x in X and
A2:  X in { B: ex n st n > 0 & B = A |^ n } by TARSKI:def 4;
  defpred P[set] means ex n st n > 0 & $1 = A |^ n;
A3: X in { B: P[B] } by A2;
  P[X] from CARD_FIL:sch 1(A3);
  hence thesis by A1;
 end;
 given n such that
B: n > 0 & x in A |^ n;
 defpred P[set] means ex n st n > 0 & $1 = A |^ n;
 consider B such that
D: x in B & P[B] by B;
 reconsider A = { C : P[C] } as Subset-Family of E^omega from DOMAIN_1:sch 7;
 B in A by D;
 hence thesis by D, TARSKI:def 4;
end;

theorem ThPos20:
n > 0 implies A |^ n c= A+
proof
 assume n > 0;
 then for x holds x in A |^ n implies x in A+ by ThPos10;
 hence thesis by TARSKI:def 3;  
end; 

theorem ThPos40:
A+ = A |^.. 1
proof
A:
 now
  let x;
  assume x in A |^.. 1;
  then consider k such that
B:  1 <= k & x in A |^ k by ThPlus10;
  thus x in A+ by B, ThPos10;
 end;
 now
  let x;
  assume x in A+;
  then consider k such that
C:  0 < k & x in A |^ k by ThPos10;
  0 + 1 <= k by C, NAT_1:13;
  hence x in A |^.. 1 by C, ThPlus10;
 end;
 hence thesis by A, TARSKI:2;
end;

theorem
A+ = {} iff A = {}
proof
 A+ = A |^.. 1 by ThPos40;
 hence thesis by ThPlus30;
end;

theorem ThPos50:
A+ = (A*) ^^ A
proof
 A* ^^ A = A |^.. 1 by ThPlus210;
 hence thesis by ThPos40;
end;

theorem ThPos60:
A* = {<%>E} \/ (A+) 
proof
 thus A* = {<%>E} \/ ((A*) ^^ A) by FLANG_1:57
     .= {<%>E} \/ (A+) by ThPos50;
end;

theorem 
A+ = A |^ (1, n) \/ A |^.. (n + 1)
proof
A:
 0 + 1 <= n + 1 by XREAL_1:9;
 thus A+ = A |^.. 1 by ThPos40
     .= A |^ (1, n) \/ A |^.. (n + 1) by A, ThPlus60;
end;

theorem ThPos80:
A+ c= A*
proof
 A |^.. 1 c= A* by ThPlus71;
 hence thesis by ThPos40;
end;

theorem ThPos90:
<%>E in A+ iff <%>E in A
proof
 A+ = A |^.. 1 by ThPos40;
 hence thesis by ThPlus72;
end;

theorem ThPos100:
A+ = A* iff <%>E in A
proof
 thus A+ = A* implies <%>E in A
 proof
  assume A+ = A*;
  then <%>E in A+ by FLANG_1:49;
  hence thesis by ThPos90;
 end;
 assume <%>E in A;
 then A* = (A*) ^^ A by FLANG_1:55;
 hence thesis by ThPos50;
end;

theorem ThPos110:
A c= B implies A+ c= B+
proof
 assume A c= B;
 then A |^.. 1 c= B |^.. 1 by ThPlus100;
 then A+ c= B |^.. 1 by ThPos40;
 hence thesis by ThPos40;
end;

theorem ThPos120:
A c= A+
proof
 A |^ 1 c= A+ by ThPos20;
 hence thesis by FLANG_1:26;
end;

theorem ThPos130:
(A*)+ = A* & (A+)* = A*
proof
A:
 A* c= (A*)+ by ThPos120;
 A c= A+ by ThPos120;
 then
B: A* c= (A+)* by FLANG_1:62;
C:  
 (A*)+ c= A*
 proof
  now
   let x;
   assume x in (A*)+;
   then consider k such that
C1:   0 < k & x in (A*) |^ k by ThPos10;
   (A*) |^ k c= A* by FLANG_1:66;
   hence x in A* by C1;
  end;
  hence thesis by TARSKI:def 3;  
 end;
D: 
 (A+)* c= A*
 proof
  now
   let x;
   assume x in (A+)*;
   then consider k such that
D1:   x in (A+) |^ k by FLANG_1:42;
   A+ c= A* by ThPos80;
   then (A+) |^ k c= A* by FLANG_1:60;
   hence x in A* by D1; 
  end;
  hence thesis by TARSKI:def 3;
 end; 
 thus thesis by A, B, C, D, XBOOLE_0:def 10; 
end;

theorem ThPos140:
A c= B* implies A+ c= B*
proof
 assume A c= B*;
 then A+ c= (B*)+ by ThPos110;
 hence thesis by ThPos130; 
end;

theorem 
(A+)+ = A+
proof
A: 
 A+ c= (A+)+ by ThPos120;
 (A+)+ c= A+
 proof
  now 
   let x;
   assume that 
B:   x in (A+)+;
   per cases;
   suppose x = <%>E;
    hence x in A+ by B, ThPos90;
   end;
   suppose x <> <%>E;
    then
C1:    not x in {<%>E} by TARSKI:def 1;
    A+ c= A* by ThPos80;
    then (A+)+ c= A* by ThPos140;
    then x in A* by B;
    then x in (A+) \/ {<%>E} by ThPos60;
    hence x in A+ by C1, XBOOLE_0:def 2;
   end;
  end;
  hence thesis by TARSKI:def 3;
 end;
 hence thesis by A, XBOOLE_0:def 10; 
end;

theorem 
x in A & x <> <%>E implies A+ <> {<%>E}
proof
 assume
A: x in A & x <> <%>E; 
 A+ = A |^.. 1 by ThPos40;
 hence thesis by A, ThPlus110;
end;

theorem 
A+ = {<%>E} iff A = {<%>E}
proof
 A+ = A |^.. 1 by ThPos40;
 hence thesis by ThPlus120;
end;

theorem 
(A+)? = A* & (A?)+ = A*
proof
 thus (A+)? = {<%>E} \/ (A+) by FLANG_2:76
      .= A* by ThPos60;
 thus (A?)+ = A* 
 proof
  <%>E in A? by FLANG_2:78;
  then (A?)+ = (A?)* by ThPos100;
  hence thesis by FLANG_2:85;
 end;     
end;

theorem ThPos190:
a in C+ & b in C+ implies a ^ b in C+
proof
 assume
A: a in C+ & b in C+;
 consider k such that
Ak: k > 0 & a in C |^ k by A, ThPos10;
 consider l such that
Al: l > 0 & b in C |^ l by A, ThPos10;
A2:
 k + l > 0 by Ak, XREAL_1:36;
 a ^ b in C |^ (k + l) by Ak, Al, FLANG_1:41;
 hence thesis by A2, ThPos10;
end;

theorem
A c= C+ & B c= C+ implies A ^^ B c= C+
proof
 assume
A: A c= C+ & B c= C+;
 now
  let x;
  assume x in A ^^ B;
  then consider a, b such that
B:  a in A & b in B & x = a ^ b by FLANG_1:def 1;
  thus x in C+ by A, B, ThPos190;
 end;
 hence thesis by TARSKI:def 3;
end;

theorem 
A ^^ A c= A+
proof
 A ^^ A = A |^ 2 by FLANG_1:27;
 hence thesis by ThPos20;
end;

theorem 
A+ = {x} implies x = <%>E
proof
 assume A+ = {x} & x <> <%>E;
 then A |^.. 1 = {x} & x <> <%>E by ThPos40;
 hence thesis by ThPlus280;
end;

theorem
A ^^ (A+) = (A+) ^^ A
proof
 thus A ^^ (A+) = A ^^ (A |^.. 1) by ThPos40
        .= (A |^.. 1) ^^ A by ThPlus150
        .= A+ ^^ A by ThPos40;
end;

theorem 
(A |^ k) ^^ (A+) = (A+) ^^ (A |^ k)
proof
 thus (A |^ k) ^^ (A+) = (A |^ k) ^^ (A |^.. 1) by ThPos40
            .= (A |^.. 1) ^^ (A |^ k) by ThPlus160
            .= A+ ^^ (A |^ k) by ThPos40;
end;

theorem ThPos250:
(A |^ (m, n)) ^^ (A+) = A+ ^^ (A |^ (m, n))
proof
 thus (A |^ (m, n)) ^^ (A+) = (A |^ (m, n)) ^^ (A |^.. 1) by ThPos40
              .= (A |^.. 1) ^^ (A |^ (m, n)) by ThPlus170
              .= A+ ^^ (A |^ (m, n)) by ThPos40;
end;

theorem
<%>E in B implies A c= A ^^ (B+) & A c= (B+) ^^ A
proof
 assume <%>E in B;
 then B+ = B* by ThPos100;
 hence thesis by FLANG_2:18;
end;

theorem
A+ ^^ (A+) = A |^.. 2
proof
 thus A+ ^^ (A+) = A |^.. 1 ^^ (A+) by ThPos40
         .= A |^.. 1 ^^ (A |^.. 1) by ThPos40
         .= A |^.. (1 + 1) by ThPlus122
         .= A |^.. 2;
end;

theorem ThPos280:
A+ ^^ (A |^ k) = A |^.. (k + 1)
proof
 thus A+ ^^ (A |^ k) = (A |^.. 1) ^^ (A |^ k) by ThPos40
           .= A |^.. (k + 1) by ThPlus140;
end;

theorem
A+ ^^ A = A |^.. 2
proof
 A+ ^^ A = A+ ^^ (A |^ 1) by FLANG_1:26
     .= A |^.. (1 + 1) by ThPos280;
 hence thesis;     
end;

theorem 
k <= l implies A+ ^^ (A |^ (k, l)) = A |^.. (k + 1)
proof
 assume k <= l;
 then (A |^.. 1) ^^ (A |^ (k, l)) = A |^.. (1 + k) by ThPlus235;
 hence thesis by ThPos40;
end;

theorem
A c= B+ & n > 0 implies A |^ n c= B+
proof
 assume 
A: A c= B+ & n > 0;
 then A c= B |^.. 1 by ThPos40;
 then A |^ n c= B |^.. 1 by A, ThPlus200;
 hence thesis by ThPos40;
end;

theorem
A+ ^^ (A?) = A? ^^ (A+)
proof
 thus A+ ^^ (A?) = A+ ^^ (A |^ (0, 1)) by FLANG_2:79
         .= A |^ (0, 1) ^^ (A+) by ThPos250
         .= A? ^^ (A+) by FLANG_2:79;
end;

theorem
A+ ^^ (A?) = A+
proof
 thus A+ ^^ (A?) = A |^.. 1 ^^ (A?) by ThPos40
         .= A |^.. 1 by ThPlus305
         .= A+ by ThPos40;
end;

theorem
A? c= A+ iff <%>E in A
proof
 A+ = A |^.. 1 by ThPos40;
 hence thesis by ThPlus300;
end;

theorem
A c= B+ implies A+ c= B+
proof
 assume A c= B+;
 then A c= B |^.. 1 by ThPos40;
 then A |^.. 1 c= B |^.. 1 by ThPlus201;
 then A+ c= B |^.. 1 by ThPos40;
 hence A+ c= B+ by ThPos40;
end;

theorem
A c= B+ implies B+ = (B \/ A)+
proof
 assume A c= B+;
 then A c= B |^.. 1 by ThPos40;
 then B |^.. 1 = (B \/ A) |^.. 1 by ThPlus360;
 then B |^.. 1 = (B \/ A)+ by ThPos40;
 hence thesis by ThPos40;
end;

theorem
n > 0 implies A |^.. n c= A+
proof
 assume 
A: n > 0;
 let x;
 assume x in A |^.. n;
 then consider k such that
B: k >= n & x in A |^ k by ThPlus10;
 thus x in A+ by A, B, ThPos10;
end;

theorem
m > 0 implies A |^ (m, n) c= A+
proof
 assume 
A: m > 0;
 let x;
 assume x in A |^ (m, n);
 then consider k such that
B: m <= k & k <= n & x in A |^ k by FLANG_2:19;
 thus x in A+ by A, B, ThPos10; 
end;

theorem ThPos380:
A* ^^ (A+) = A+ ^^ (A*)
proof
 thus A* ^^ (A+) = A* ^^ (A |^.. 1) by ThPos40
         .= (A |^.. 1) ^^ (A*) by ThPlus230
         .= A+ ^^ (A*) by ThPos40;
end;

theorem ThPos390:
A+ |^ k c= A |^.. k
proof
 per cases;
 suppose k > 0;
  then (A |^.. 1) |^ k c= A |^.. (1 * k) by ThPlus121;
  hence thesis by ThPos40;
 end;
 suppose 
A: k = 0;
  then 
B:  A+ |^ k = {<%>E} by FLANG_1:25;
  A |^.. 0 = A* by ThPlus80;
  then <%>E in A |^.. 0 by FLANG_1:49;
  hence thesis by A, B, ZFMISC_1:37;
 end; 
end;

theorem
A+ |^ (m, n) c= A |^.. m
proof
 let x;
 assume x in A+ |^ (m, n);
 then consider k such that
B: m <= k & k <= n & x in A+ |^ k by FLANG_2:19;
 A+ |^ k c= A |^.. k by ThPos390;
 then 
1C: x in A |^.. k by B;
 A |^.. k c= A |^.. m by B, ThPlus40;
 hence thesis by 1C;
end;

theorem
A c= B+ & n > 0 implies A |^.. n c= B+
proof
 assume
A: A c= B+ & n > 0;
 A c= B |^.. 1 by A, ThPos40;
 then A |^.. n c= B |^.. 1 by A, ThPlus201;
 hence thesis by ThPos40;
end;

theorem ThPos420:
A+ ^^ (A |^.. k) = A |^.. (k + 1)
proof
 thus A+ ^^ (A |^.. k) = (A |^.. 1) ^^ (A |^.. k) by ThPos40
            .= A |^.. (k + 1) by ThPlus122;
end;

theorem
A+ ^^ (A |^.. k) = A |^.. k ^^ (A+)
proof
 thus A+ ^^ (A |^.. k) = A |^.. (k + 1) by ThPos420
            .= (A |^.. k) ^^ (A |^.. 1) by ThPlus122
            .= A |^.. k ^^ (A+) by ThPos40;
end;

theorem ThPos429:
A+ ^^ (A*) = A+
proof
 thus A+ ^^ (A*) = (A |^.. 1) ^^ (A*) by ThPos40
         .= A |^.. 1 by ThPlus123
         .= A+ by ThPos40;
end;

theorem 
B c= A* implies A+ ^^ B c= A+ & B ^^ (A+) c= A+
proof
 assume B c= A*;
 then A+ ^^ B c= A+ ^^ (A*) & B ^^ (A+) c= A* ^^ (A+) by FLANG_1:18;
 then A+ ^^ B c= A+ ^^ (A*) & B ^^ (A+) c= A+ ^^ (A*) by ThPos380;
 hence thesis by ThPos429;
end;

theorem
(A /\ B)+ c= (A+) /\ (B+)
proof
 (A /\ B)+ = (A /\ B) |^.. 1 & A+ = A |^.. 1 & B+ = B |^.. 1 by ThPos40;
 hence thesis by ThPlus330;
end;

theorem
(A+) \/ (B+) c= (A \/ B)+
proof
 (A \/ B)+ = (A \/ B) |^.. 1 & A+ = A |^.. 1 & B+ = B |^.. 1 by ThPos40;
 hence thesis by ThPlus340;
end;

theorem
<%x%> in A+ iff <%x%> in A
proof
 A+ = A |^.. 1 by ThPos40;
 hence thesis by ThPlus350;
end;


Góra