Firma Aktualności Produkty Projekty Teksty Muzeum Pobierz Kontakt Mapa RSS English
YAC Software Produkty YAC Interview Kit Historia wersji Spelunka Trybików
  Wróć

Produkty

YAC Data Kit

YAC Interview Kit

Typy pytań

Kontrola kwot

Wersje demonstracyjne

YAC Interview Manager

Historia wersji

YAC Text Recoder

YAC Data-o-Mat

Historia wersji
Dotychczas zostały wydane następujące wersje aplikacji: Szczegóły:

Wersja 2.10
 • Dodane: wprowadzenie bloków grupujących bloki zagnieżdżone, strony i pytania.
 • Dodane: obsługa wyświetlania w losowej kolejności pytań należących do strony.
 • Dodane: obsługa wyświetlania w losowej kolejności bloków, pytań i stron należących do bloku.
 • Dodane: obsługa wyświetlania elementów odpowiedzi (treści, przycisków) od prawej do lewej.
 • Dodane: definiowanie maksymalnej liczby odpowiedzi możliwych do udzielenia przez respondenta w pytaniach multi-choice.
 • Dodane: obsługa badań testowych (o bardziej ograniczonym dostępnie niż badania demonstracyjne).
Góra

Wersje 2.0x
 • 2.04:
  • Dodane: obsługa odwołań do odpowiedzi udzielonych w pytaniach tabelkowych w zmiennych, warunkach wstępnych oraz w instrukcjach randomizowania odpowiedzi w pytaniach i osiach.
  • Dodane: opcjonalny identifikator w osiach.
  • Dodane: zmienne $files oraz $surveys.
  • Dodane: opcjonalne eksportowanie danych niepełnych wywiadów.
  • Zmienione: niektóre identyfikatory pytań są teraz zarezerowane i nie mogą być używane w kwestionariuszach.
  • Zmienione: poprawione testowanie części kwestionariusza (od/do migawki, zaznaczonego bloku) gdy w wybranym fragmencie znajdują się instrukcje pre lub mask.
 • 2.03:
  • Przeglądanie danych respondentów bezpośrednio w programie YAC Interview Manager.
  • Poprawki w obsłudze ankiet pod przeglądarką Internet Explorer w wersjach 6 i 7.
  • Eksportowanie długich odpowiedzi tekstowych bezpośrednio do plików danych programu SPSS.
  • Drobne zmiany w języku skryptowym kwestionariuszy (width - szerokość strony, rejectedURL).
 • 2.02:
  • Dodane: instrukcja panel w definicji badania ograniczająca dostęp do ankiety tylko do respondentów danego panelu.
  • Dodane: atrybuty noback i noret na stronach i w pytaniach blokujące cofanie się respondenta do poprzednich pytań.
  • Dodane: instrukcja action na stronach i w pytaniach - wykonywana, gdy respondent opuści stronę lub pytanie.
  • Dodane: akcje quota - kończące wywiad ze statusem quota.
  • Dodane: instrukcja pre na stronach i w odpowiedziach - pokazuje strony lub odpowiedzi gdy spełniony jest podany warunek.
  • Dodane: instrukcja mask w pytaniach i osiach oraz atrybut nomask w odpowiedziach - pokazuje lub chowa odpowiedzi, które wskazał respondent w innym pytaniu.
  • Dodane: odniesienia do pytań w instrukcji rand - przedstawia odpowiedzi w takiej samej kolejności co w innym, randomizowanym, pytaniu.
  • Dodane: w zakresach numerycznych limitów kwot można korzystać z identyfikatorów min oraz max.
  • Dodane: zmienne - odwołania do wcześniejszych odpowiedzi w tekstach pytań i odpowiedzi.
 • 2.01:
  • Dodane: instrukcja page grupująca pytania na jednym ekranie.
  • Zmienione: zastąpienie atrybutu pytania nocls atrybutem strony seq.
  • Dodane: pytania typu auto umożliwiające przekazanie odpowiedzi w linkach do badań.
  • Dodane: instrukcja logo - dla każdego badania można wyświetlać inne logo na ekranach kwestionariusza.
  • Zmieniona definicja play aby lepiej obsługiwać filmy.
Góra

Wersja 2.00

W tej wersji dodaliśmy do systemu "sklep" internetowy - jeżeli respondenci otrzymują punkty za wypełnianie ankiet, mogą następnie wymienić te punkty na różnego typu nagrody.

Ponadto, respondenci:
 • Mają dostęp do listy oczekujących badań, wypełnionych ankiet oraz badań pominiętych.
 • Mają dostęp do swoich danych osobowych, gdzie mogą też te dane poprawiać.
 • Mają dostęp do katalogu produktów z dokładnymi informacjami o każdym produkcie.
 • Mogą przeglądać koszyk i zamówić wybrane produkty.
 • Mogę przeglądać historię swoich "zakupów".
Góra

Wersje 1.0x
 • 1.04:
  • Dodane: klucz rand pozwalający wyświetlać odpowiedzi w kolejności losowej.
  • Rozszerzone: eksport danych w formacie tab-delimited z identyfikatorami odpowiedzi w miejscu ich kodów numerycznych.
  • Dodane: wykresy przedstawiające realizację badania.
  • Dodane: możliwość wysyłania dowolnych wiadomości e-mail do panelistów (obok zaproszeń do badań).
 • 1.03:
  • Dodane: klucz upload pozwalający wysyłać respondentom pliki na serwer.
  • Dodane: atrybut protected w pytaniach, które nie powinny być zapisywane przy eksportowaniu danych wysyłanych poza siedzibę administratora danych.
  • Dodane: możliwość wyświetlania w kwestionariuszu filmów flash - klucz play.
  • Rozszerzone: wyrażenia w warunkach wstępnych mogą teraz zawierać operatory logiczne negacji, koniunkcji i alternatywy.
  • Zmienione: pytania wielowymiarowe są teraz wyświetlane z dodatkowymi wierszami (nagłówek i stopka) z treścią odpowiedzi; w komórkach tabeli wyświetlane są jedynie kontrolki odpowiedzi.
 • 1.02:
  • Obsługa długich odpowiedzi otwartych; dodane klucze:
   • open - definiuje długą (wielo-linijkową) odpowiedź otwartą,
   • length - definiuje maksymalną długość odpowiedzi otwartej (w znakach),
   • width - definiuje szerokość pól do wpisywania odpowiedzi tekstowych,
   • height - definiuje wysokość pól (w liniach) do wpisywania długich odpowiedzi otwartych.
  • Dodany format SPSS syntax przy eksporcie opisów zmiennych z programu YAC Interview Manager.
 • 1.01:
  • Obsługa badań dostępnych tylko za zaproszeniem; możliwość wykorzystywania głównie przy wysyłce zaproszeń do wszystkich lub części panelistów; pozostałe badanie pozostają ogólnie dostępne.
  • Dodany nowy klucz - name - używany przy eksporcie pytań, osi i odpowiedzi (zamiast ich tekstów) z programu YAC Interview Manager.
  • Dodany nowy klucz - demo - definiujący badanie jako badanie demonstracyjne; takie ankiety mogą być wypełniane wielokrotnie przez tę samą osobę, a odpowiedzi nie są zapisywane do bazy danych.
Góra

Wersja 1.00

Pierwsza wersja oprogramowania zawiera już następującą funkcjonalność:
 • Język opisu badań:
  • pytania jednokrotnego wyboru,
  • pytania wielokrotnego wyboru,
  • odpowiedzi jednokrotnego wyboru (wykluczające) w pytaniach wielokrotnego wyboru (np. "żadne"),
  • pytania numeryczne (z kontrolą zakresu),
  • dodatkowe odpowiedzi tekstowe (np. "inne (jakie?)"),
  • pytania tekstowe z możliwością przedstawienia wielu pól tekstowych (np. "wymień 3 znane Ci marki fur"),
  • pytania tabelkowe obsługujące wszystkie inne typy pytań,
  • zagnieżdżone pytania tabelkowe,
  • wyświetlanie pytań w listach przewijalnych (listbox) lub rozwijalnych (combobox),
  • wyświetlanie odpowiedzi poziomo lub pionowo,
  • definiowanie kodów odpowiedzi (np. do obliczeń średnich),
  • skoki przy udzielonej odpowiedzi do innego pytania (lub zakończenie wywiadu),
  • pytania bez odpowiedzi (traktowane jako informacyjne),
  • wyświetlanie kolejnego pytania na tej samej stronie lub kolejnej stronie,
  • wersjonowanie tekstów kwestionariusza ze względu na płeć,
  • wykorzystywanie różnych czcionek do wyświetlania pytań (pogrubione, pochyłe, różne kolory i wielkości),
  • dopuszczanie braku odpowiedzi na pytanie,
  • wyświetlanie zawartości multimedialnych (audio oraz wideo),
  • definiowanie stron, do których respondenci są kierowani po zakończeniu wywiadu,
  • kontrola próby (z możliwością definiowania złożonych warunków, np. wielkości grup wiekowych przeciętych przez płeć).
 • Edytor kwestionariuszy (YAC Interview Builder):
  • podświetlanie syntaktyczne,
  • sprawdzanie poprawności kwestionariusza,
  • testowe uruchamianie kwestionariusza w programie windowsowym lub webowym,
  • testowe uruchamianie części kwestionariusza (tylko zaznaczonego pytania, wszystkich pytań do zaznaczonego, wszystkich pytań od zaznaczonego, wszystkich pytań z zaznaczonego bloku),
  • standardowe funkcje edycyjne, w tym...
  • działający w standardzie MDI (multiple document interface),
  • bloki kolumnowe i wierszowe,
  • wstawianie plików, zapisywanie bloków do plików,
  • znajdź / zamień z obsługą wyrażeń regularnych i wyszukiwania przyrostowego,
  • wielopoziomowe cofnij / powtórz (undo / redo),
  • rejestrację i odtwarzanie makr,
  • przesuwanie bloku w lewo i w prawo (do obsługi wcięć w skrypcie),
  • zakładki (bookmarks),
  • komentarze jedno i wielolinijkowe,
  • zapisywanie błędów w treści skryptu jako specjalne komentarze,
  • przechodzenie do poprzedniego / następnego błędu.
 • Programy do przeprowadzania wywiadów (YAC Interview Station oraz YAC Interview On-Line):
  • cofanie się do poprzedniego pytania (uwzględniając filtry),
  • zapisywanie danych wraz z czasami wyświetlenia kolejnych pytań,
  • podświetlanie wskazywanej przez użytkownika odpowiedzi,
  • kontrola próby,
  • możliwość przerywania wywiadu i wznawiania po jakimś czasie,
  • kontrola wielokrotnego wypełniania ankiety przez tę samą osobę,
  • możliwość odtwarzania multimediów (audio oraz wideo),
  • obsługa różnych szablonów graficznych,
  • wersja pod Windows - YAC Interview Station - wypełnianie ankiet off-line lub np. obsługa badań, w których niezbędny jest dokładny pomiar czasu reakcji respondentów,
  • wersja pod przeglądarkę internetową - YAC Interview On-Line - działająca off-line w celu testowania kwestionariuszy lub on-line pod Apachem w celu przeprowadzania wywiadów.
 • Program zarządzający badaniami (YAC Interview Manager):
  • eksportowanie danych z bazy danych do formatów:
   • Fixed-ASCII lub tab-delimited z opisem w formacie uproszczonym,
   • YAC Data Kit;
  • obsługa badań na panelach badawczych - wysyłki zaproszeń,
  • śledzenie realizacji badań.
Góra