Jaskinie Podróże Nurki Grafika Mizar Teksty Kulinaria Lemkov Namiary Mapa RSS English
Spelunka Trybików Mizar Artykuły Etykietowane systemy tranzycji stanów YAC Software
  Wróć

Mizar

Eddie

Artykuły

Równoważność automatów deter ministycznych i epsilon niedeter ministycznych

Etykietowane systemy tranzycji stanów

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - co najmniej m wystąpień

Systemy przepisywania słów

Kwantyfikatory w wyrażeniach regularnych - od m do n wystąpień

Języki formalne - konkatenacja i domknięcie

Boole'owskie właściwości zbiorów

Homomorfizmy i izomorfizmy grup; grupa ilorazowa

Liczby całkowite

Syntaktyka Mizara-MSE

Etykietowane systemy tranzycji stanów
Artykuł wprowadza etykietowane systemy tranzycji stanów, gdzie tranzycje mogą być etykietowane słowami z zadanego alfabetu. Korzystając z relacje redukcji z [1] definiowane są przejścia między stanami, akceptacja słów oraz stany osiągalne. Deterministyczne systemy tranzycyjne także zostały zdefiniowane.

Sekcje:
 • Pojęcia wstępne
 • Systemy tranzycyjne
 • Systemy tranzycyjne nad podzbiorami E^omega
 • Deterministyczne systemy tranzycyjne
 • Produkcje
 • Bezpośrednie wyprowadzenia
 • Relacje redukcji
 • Ciągi redukcji
 • Redukcje
 • Wyprowadzenia
 • Akceptacja słów
 • Stany osiągalne
Bibliografia:
 • [1] Grzegorz Bancerek: "Reduction Relations", Formalized Mathematics, 1995
Identyfikator Mizar Mathematical Library: REWRITE3.
Abstrakt w wersji PDF: tutaj.
YAC Software, 2009.

Pliki: Abstrakt
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Labelled State Transition Systems
:: Micha{\l} Trybulec
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

environ

vocabularies
 BOOLE, FUNCT_1, FINSEQ_1, RELAT_1, ALGSEQ_1, AFINSQ_1, FSM_1, FINSET_1,
 PRELAMB, REWRITE1, REWRITE2, ARYTM, MCART_1, ARYTM_1, REWRITE3;
notations
 REWRITE2, CARD_1, TARSKI, XBOOLE_0, ZFMISC_1, XCMPLX_0, NAT_1, DOMAIN_1,
 FUNCT_1, RELSET_1, FUNCT_2, XXREAL_0, FINSET_1, RELAT_1, CARD_FIN, AFINSQ_1,
 SUBSET_1, REWRITE1, CATALAN2, FLANG_1, STRUCT_0, NUMBERS, ORDINAL1, XREAL_0,
 REAL_1, MCART_1, FINSEQ_1;
constructors
 CARD_1, XXREAL_0, NAT_1, FSM_1, MEMBERED, CARD_FIN, SUBSET_1, REWRITE2,
 REWRITE1, RELAT_1, FUNCT_1, FLANG_1, NUMBERS, XCMPLX_0, XREAL_0, WELLORD2,
 MCART_1, FINSEQ_1;
registrations
 CARD_1, RELSET_1, NAT_1, XREAL_0, XBOOLE_0, MEMBERED, XXREAL_0, REWRITE2,
 STRUCT_0, SUBSET_1, REWRITE1, AFINSQ_1, RELAT_1, FUNCT_1, ORDINAL1, NUMBERS,
 REAL_1, FINSET_1, FINSEQ_1;
requirements
 NUMERALS, REAL, BOOLE, SUBSET, ARITHM;
definitions
 TARSKI, STRUCT_0;
theorems
 AFINSQ_1, CALCUL_1, FLANG_1, FLANG_2, FUNCT_1, NAT_1, RELAT_1, RELSET_1,
 REWRITE1, STRUCT_0, TARSKI, XREAL_1, XXREAL_0, ZFMISC_1, FINSEQ_1, FINSEQ_2,
 FINSEQ_3, MCART_1, REWRITE2;
schemes
 FINSEQ_1, NAT_1, RELSET_1;

begin

reserve x, x1, x2, y, y1, y2, z, z1, z2, X, X1, X2, Y, Z for set;
reserve E for non empty set;
reserve e for Element of E;
reserve u, u', u1, u2, v, v1, v2, w, w', w1, w2 for Element of E^omega;
reserve F, F1, F2 for Subset of E^omega;
reserve i, j, k, l, n for Nat;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - FinSequences
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: REWRITE3:1
 for p being FinSequence, k st k in dom p holds (<*x*>^p).(k + 1) = p.k;

theorem :: REWRITE3:2
 for p being FinSequence holds
  p <> {} implies ex q being FinSequence, x st
   p = q^<*x*> & len p = len q + 1;

theorem :: REWRITE3:3
 for p being FinSequence st k in dom p & not k + 1 in dom p holds len p = k;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - RedSequences
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: REWRITE3:4
 for R being Relation, P being RedSequence of R, q1, q2 being FinSequence st
  P = q1^q2 & len q1 > 0 & len q2 > 0 holds
   q1 is RedSequence of R & q2 is RedSequence of R;

theorem :: REWRITE3:5
 for R being Relation, P being RedSequence of R st len P > 1 holds
  ex Q being RedSequence of R st <*P.1*>^Q = P & len Q + 1 = len P;

theorem :: REWRITE3:6
 for R being Relation, P being RedSequence of R st len P > 1 holds
  ex Q being RedSequence of R st Q^<*P.len P*> = P & len Q + 1 = len P;

theorem :: REWRITE3:7
 for R being Relation, P being RedSequence of R st len P > 1 holds
  ex Q being RedSequence of R st
   len Q + 1 = len P &
   for k st k in dom Q holds Q.k = P.(k + 1);

theorem :: REWRITE3:8
 for R being Relation holds
   <*x, y*> is RedSequence of R implies [x, y] in R;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - XFinSequences
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: REWRITE3:9
 w = u^v implies len u <= len w & len v <= len w;

theorem :: REWRITE3:10
 w = u^v & u <> <%>E & v <> <%>E implies len u < len w & len v < len w;

theorem :: REWRITE3:11
 w1^v1 = w2^v2 & ((len w1 = len w2) or (len v1 = len v2)) implies
  w1 = w2 & v1 = v2;

theorem :: REWRITE3:12
 w1^v1 = w2^v2 & ((len w1 <= len w2) or (len v1 >= len v2)) implies
  ex u st w1^u = w2 & v1 = u^v2;

theorem :: REWRITE3:13
 w1^v1 = w2^v2 implies
  (ex u st w1^u = w2 & v1 = u^v2) or (ex u st w2^u = w1 & v2 = u^v1);

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Labelled State Transition Systems
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let X;
 struct (1-sorted) transition-system over X
 (#
  carrier -> set,
  Tran -> Relation of [: the carrier, X :], the carrier
 #);
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Transition Systems over Subsets of E^omega
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Deterministic Transition Systems
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, F;
 let TS be transition-system over F;
 attr TS is deterministic means
:: REWRITE3:def 1

  (the Tran of TS) is Function &
  not <%>E in rng dom (the Tran of TS) &
  for s being Element of TS, u, v st
   u <> v &
   [s, u] in dom (the Tran of TS) &
   [s, v] in dom (the Tran of TS) holds
    not ex w st u^w = v or v^w = u;
end;

theorem :: REWRITE3:14
 for TS being transition-system over F holds
  dom (the Tran of TS) = {} implies TS is deterministic;

registration
 let E, F;
 cluster strict non empty finite deterministic transition-system over F;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Productions
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let X;
 let TS be transition-system over X;
 let x, y, z;
 pred x, y -->. z, TS means
:: REWRITE3:def 2

  [[x, y], z] in the Tran of TS;
end;

theorem :: REWRITE3:15
 for TS being transition-system over X holds
  x, y -->. z, TS implies
   x in TS & y in X & z in TS &
   x in dom dom (the Tran of TS) & y in rng dom (the Tran of TS) &
   z in rng (the Tran of TS);

theorem :: REWRITE3:16
 for TS1 being transition-system over X1,
   TS2 being transition-system over X2 st
  the Tran of TS1 = the Tran of TS2 holds
   x, y -->. z, TS1 implies x, y -->. z, TS2;

theorem :: REWRITE3:17
 for TS being transition-system over F st
  the Tran of TS is Function holds
   x, y -->. z1, TS & x, y -->. z2, TS implies z1 = z2;

theorem :: REWRITE3:18
 for TS being deterministic transition-system over F st
  not <%>E in rng dom (the Tran of TS) holds
   not x, <%>E -->. y, TS;

theorem :: REWRITE3:19
 for TS being deterministic transition-system over F holds
  u <> v & x, u -->. z1, TS & x, v -->. z2, TS implies
   not ex w st u^w = v or v^w = u;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Direct Transitions
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, F;
 let TS be transition-system over F;
 let x1, x2, y1, y2;
 pred x1, x2 ==>. y1, y2, TS means
:: REWRITE3:def 3

  ex v, w st v = y2 & x1, w -->. y1, TS & x2 = w^v;
end;

theorem :: REWRITE3:20
 for TS being transition-system over F holds
  x1, x2 ==>. y1, y2, TS implies
   x1 in TS & y1 in TS & x2 in E^omega & y2 in E^omega &
   x1 in dom dom (the Tran of TS) & y1 in rng (the Tran of TS);

theorem :: REWRITE3:21
 for TS1 being transition-system over F1,
   TS2 being transition-system over F2 st
  the Tran of TS1 = the Tran of TS2 &
  x1, x2 ==>. y1, y2, TS1 holds x1, x2 ==>. y1, y2, TS2;

theorem :: REWRITE3:22
 for TS being transition-system over F holds
  x, u ==>. y, v, TS implies
   ex w st x, w -->. y, TS & u = w^v;

theorem :: REWRITE3:23
 for TS being transition-system over F holds
  x, y -->. z, TS iff x, y ==>. z, <%>E, TS;

theorem :: REWRITE3:24
 for TS being transition-system over F holds
  x, v -->. y, TS iff x, v^w ==>. y, w, TS;

theorem :: REWRITE3:25
 for TS being transition-system over F holds
  x, u ==>. y, v, TS implies x, u^w ==>. y, v^w, TS;

theorem :: REWRITE3:26
 for TS being transition-system over F holds
  x, u ==>. y, v, TS implies len u >= len v;

theorem :: REWRITE3:27
 for TS being transition-system over F st
  the Tran of TS is Function holds
   x1, x2 ==>. y1, z, TS & x1, x2 ==>. y2, z, TS implies y1 = y2;

theorem :: REWRITE3:28
 for TS being transition-system over F st
  not <%>E in rng dom (the Tran of TS) holds not x, z ==>. y, z, TS;

theorem :: REWRITE3:29
 for TS being transition-system over F st
  not <%>E in rng dom (the Tran of TS) holds
   x, u ==>. y, v, TS implies len u > len v;

theorem :: REWRITE3:30
 for TS being deterministic transition-system over F holds
  x1, x2 ==>. y1, z1, TS & x1, x2 ==>. y2, z2, TS implies
   y1 = y2 & z1 = z2;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ==>.-relation is introduced to define transitions
:: using reduction relations from REWRITE1
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

reserve TS for non empty transition-system over F;
reserve s, s', s1, s2, t, t', t1, t2 for Element of TS;
reserve S, T for Subset of TS;

definition
 let E, F, TS;
 func ==>.-relation(TS) -> Relation of [: the carrier of TS, E^omega :] means
:: REWRITE3:def 4

  [[x1, x2], [y1, y2]] in it iff x1, x2 ==>. y1, y2, TS;
end;

theorem :: REWRITE3:31
 [x, y] in ==>.-relation(TS) implies
  ex s, v, t, w st x = [s, v] & y = [t, w];

theorem :: REWRITE3:32
 [[x1, x2], [y1, y2]] in ==>.-relation(TS) implies
  x1 in TS & y1 in TS & x2 in E^omega & y2 in E^omega &
  x1 in dom dom (the Tran of TS) & y1 in rng (the Tran of TS);

theorem :: REWRITE3:33
 x in ==>.-relation(TS) implies
  ex s, t, v, w st x = [[s, v], [t, w]];

theorem :: REWRITE3:34
 for TS1 being non empty transition-system over F1,
   TS2 being non empty transition-system over F2 st
  the carrier of TS1 = the carrier of TS2 &
  the Tran of TS1 = the Tran of TS2 holds
   ==>.-relation(TS1) = ==>.-relation(TS2);

theorem :: REWRITE3:35
 [[x1, x2], [y1, y2]] in ==>.-relation(TS) implies
  ex v, w st v = y2 & x1, w -->. y1, TS & x2 = w^v;

theorem :: REWRITE3:36
 [[x, u], [y, v]] in ==>.-relation(TS) implies
  ex w st x, w -->. y, TS & u = w^v;

theorem :: REWRITE3:37
 x, y -->. z, TS iff [[x, y], [z, <%>E]] in ==>.-relation(TS);

theorem :: REWRITE3:38
 x, v -->. y, TS iff [[x, v^w], [y, w]] in ==>.-relation(TS);

theorem :: REWRITE3:39
 [[x, u], [y, v]] in ==>.-relation(TS) implies
  [[x, u^w], [y, v^w]] in ==>.-relation(TS);

theorem :: REWRITE3:40
 [[x, u], [y, v]] in ==>.-relation(TS) implies len u >= len v;

theorem :: REWRITE3:41
 the Tran of TS is Function implies
  ([x, [y1, z]] in ==>.-relation(TS) &
   [x, [y2, z]] in ==>.-relation(TS) implies y1 = y2);

theorem :: REWRITE3:42
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  ([[x, u], [y, v]] in ==>.-relation(TS) implies len u > len v);

theorem :: REWRITE3:43
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  not [[x, z], [y, z]] in ==>.-relation(TS);

theorem :: REWRITE3:44
 TS is deterministic implies
  ([x, y1] in ==>.-relation(TS) &
   [x, y2] in ==>.-relation(TS) implies y1 = y2);

theorem :: REWRITE3:45
 TS is deterministic implies
  ([x, [y1, z1]] in ==>.-relation(TS) &
   [x, [y2, z2]] in ==>.-relation(TS) implies y1 = y2 & z1 = z2);

theorem :: REWRITE3:46
 TS is deterministic implies ==>.-relation(TS) is Function-like;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Reduction Sequences of ==>.-relation
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let x, E;
 func dim2(x, E) -> Element of E^omega equals
:: REWRITE3:def 5

  x`2 if ex y, u st x = [y, u] otherwise {};
end;

theorem :: REWRITE3:47
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS),
  k st k in dom P & k + 1 in dom P holds
   ex s, v, t, w st P.k = [s, v] & P.(k + 1) = [t, w];

theorem :: REWRITE3:48
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS),
  k st k in dom P & k + 1 in dom P holds
    P.k = [(P.k)`1, (P.k)`2] & P.(k + 1) = [(P.(k + 1))`1, (P.(k + 1))`2];

theorem :: REWRITE3:49
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS),
  k st k in dom P & k + 1 in dom P holds
   (P.k)`1 in TS & (P.k)`2 in E^omega &
   (P.(k + 1))`1 in TS & (P.(k + 1))`2 in E^omega &
   (P.k)`1 in dom dom (the Tran of TS) &
   (P.(k + 1))`1 in rng (the Tran of TS);

theorem :: REWRITE3:50
 for TS1 being non empty transition-system over F1,
   TS2 being non empty transition-system over F2 st
  the carrier of TS1 = the carrier of TS2 &
  the Tran of TS1 = the Tran of TS2 holds
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS1) holds
   P is RedSequence of ==>.-relation(TS2);

theorem :: REWRITE3:51
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st ex x, u st P.1 = [x, u] holds
  for k st k in dom P holds dim2(P.k, E) = (P.k)`2;

theorem :: REWRITE3:52
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st P.len P = [y, w] holds
  for k st k in dom P ex u st (P.k)`2 = u^w;

theorem :: REWRITE3:53
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
  P.1 = [x, v] & P.len P = [y, w] holds ex u st v = u^w;

theorem :: REWRITE3:54
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
  P.1 = [x, u] & P.len P = [y, u] holds
   (for k st k in dom P holds (P.k)`2 = u);

theorem :: REWRITE3:55
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS), k st
  k in dom P & k + 1 in dom P holds
   ex v, w st
    v = (P.(k + 1))`2 & (P.k)`1, w -->. (P.(k + 1))`1, TS & (P.k)`2 = w^v;

theorem :: REWRITE3:56
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS), k st
  k in dom P & k + 1 in dom P & P.k = [x, u] & P.(k + 1) = [y, v] holds
   ex w st x, w -->. y, TS & u = w^v;

theorem :: REWRITE3:57
 x, y -->. z, TS iff
  <*[x, y], [z, <%>E]*> is RedSequence of ==>.-relation(TS);

theorem :: REWRITE3:58
 x, v -->. y, TS iff
  <*[x, v^w], [y, w]*> is RedSequence of ==>.-relation(TS);

theorem :: REWRITE3:59
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
  P.1 = [x, v] & P.len P = [y, w] holds len v >= len w;

theorem :: REWRITE3:60
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
   P.1 = [x, u] & P.len P = [y, u] holds len P = 1 & x = y;

theorem :: REWRITE3:61
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
   (P.1)`2 = (P.len P)`2 holds len P = 1;

theorem :: REWRITE3:62
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
   P.1 = [x, u] & P.len P = [y, <%>E] holds len P <= len u + 1;

theorem :: REWRITE3:63
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
   P.1 = [x, <%e%>] & P.len P = [y, <%>E] holds len P = 2;

theorem :: REWRITE3:64
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
   P.1 = [x, v] & P.len P = [y, w] holds
    len v > len w or (len P = 1 & x = y & v = w);

theorem :: REWRITE3:65
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS), k st
   k in dom P & k + 1 in dom P holds (P.k)`2 <> (P.(k + 1))`2;

theorem :: REWRITE3:66
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS), k, l st
   k in dom P & l in dom P & k < l holds (P.k)`2 <> (P.l)`2;

theorem :: REWRITE3:67
 TS is deterministic implies
  for P, Q being RedSequence of ==>.-relation(TS) st P.1 = Q.1 holds
   for k st k in dom P & k in dom Q holds P.k = Q.k;

theorem :: REWRITE3:68
 TS is deterministic implies
  for P, Q being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
   P.1 = Q.1 & len P = len Q holds P = Q;

theorem :: REWRITE3:69
 TS is deterministic implies
  for P, Q being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
   P.1 = Q.1 & (P.len P)`2 = (Q.len Q)`2 holds P = Q;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Reductions
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem :: REWRITE3:70
 ==>.-relation(TS) reduces [x, v], [y, w] implies ex u st v = u^w;

theorem :: REWRITE3:71
 ==>.-relation(TS) reduces [x, u], [y, v] implies
  ==>.-relation(TS) reduces [x, u^w], [y, v^w];

theorem :: REWRITE3:72
 x, y -->. z, TS implies ==>.-relation(TS) reduces [x, y], [z, <%>E];

theorem :: REWRITE3:73
 x, v -->. y, TS implies ==>.-relation(TS) reduces [x, v^w], [y, w];

theorem :: REWRITE3:74
 x1, x2 ==>. y1, y2, TS implies ==>.-relation(TS) reduces [x1, x2], [y1, y2];

theorem :: REWRITE3:75
 ==>.-relation(TS) reduces [x, v], [y, w] implies len v >= len w;

theorem :: REWRITE3:76
 ==>.-relation(TS) reduces [x, w], [y, v^w] implies v = <%>E;

theorem :: REWRITE3:77
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  (==>.-relation(TS) reduces [x, v], [y, w] implies
   len v > len w or (x = y & v = w));

theorem :: REWRITE3:78
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  (==>.-relation(TS) reduces [x, u], [y, u] implies x = y);

theorem :: REWRITE3:79
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  (==>.-relation(TS) reduces [x, <%e%>], [y, <%>E] implies
   [[x, <%e%>], [y, <%>E]] in ==>.-relation(TS));

theorem :: REWRITE3:80
 TS is deterministic implies
  (==>.-relation(TS) reduces x, [y1, z] &
   ==>.-relation(TS) reduces x, [y2, z] implies y1 = y2);

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Transitions
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, F, TS, x1, x2, y1, y2;
 pred x1, x2 ==>* y1, y2, TS means
:: REWRITE3:def 6

  ==>.-relation(TS) reduces [x1, x2], [y1, y2];
end;

theorem :: REWRITE3:81
 for TS1 being non empty transition-system over F1,
   TS2 being non empty transition-system over F2 st
  the carrier of TS1 = the carrier of TS2 &
  the Tran of TS1 = the Tran of TS2 holds
   x1, x2 ==>* y1, y2, TS1 implies x1, x2 ==>* y1, y2, TS2;

theorem :: REWRITE3:82
 x, y ==>* x, y, TS;

theorem :: REWRITE3:83
 x1, x2 ==>* y1, y2, TS & y1, y2 ==>* z1, z2, TS implies
  x1, x2 ==>* z1, z2, TS;

theorem :: REWRITE3:84
 x, y -->. z, TS implies x, y ==>* z, <%>E, TS;

theorem :: REWRITE3:85
 x, v -->. y, TS implies x, v^w ==>* y, w, TS;

theorem :: REWRITE3:86
 x, u ==>* y, v, TS implies x, u^w ==>* y, v^w, TS;

theorem :: REWRITE3:87
 x1, x2 ==>. y1, y2, TS implies x1, x2 ==>* y1, y2, TS;

theorem :: REWRITE3:88
 x, v ==>* y, w, TS implies ex u st v = u^w;

theorem :: REWRITE3:89
 x, v ==>* y, w, TS implies len w <= len v;

theorem :: REWRITE3:90
 x, w ==>* y, v^w, TS implies v = <%>E;

theorem :: REWRITE3:91
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  (x, u ==>* y, u, TS iff x = y);

theorem :: REWRITE3:92
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  (x, <%e%> ==>* y, <%>E, TS implies x, <%e%> ==>. y, <%>E, TS);

theorem :: REWRITE3:93
 TS is deterministic implies
  ((x1, x2 ==>* y1, z, TS & x1, x2 ==>* y2, z, TS) implies y1 = y2);

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Acceptance of Words
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, F, TS, x1, x2, y;
 pred x1, x2 ==>* y, TS means
:: REWRITE3:def 7

  x1, x2 ==>* y, <%>E, TS;
end;

theorem :: REWRITE3:94
 for TS1 being non empty transition-system over F1,
   TS2 being non empty transition-system over F2 st
  the carrier of TS1 = the carrier of TS2 &
  the Tran of TS1 = the Tran of TS2 holds
   x, y ==>* z, TS1 implies x, y ==>* z, TS2;

theorem :: REWRITE3:95
 x, <%>E ==>* x, TS;

theorem :: REWRITE3:96
 x, u ==>* y, TS implies x, u^v ==>* y, v, TS;

theorem :: REWRITE3:97
 x, y -->. z, TS implies x, y ==>* z, TS;

theorem :: REWRITE3:98
 x1, x2 ==>. y, <%>E, TS implies x1, x2 ==>* y, TS;

theorem :: REWRITE3:99
 x, u ==>* y, TS & y, v ==>* z, TS implies x, u^v ==>* z, TS;

theorem :: REWRITE3:100
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  (x, <%>E ==>* y, TS iff x = y);

theorem :: REWRITE3:101
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  (x, <%e%> ==>* y, TS implies x, <%e%> ==>. y, <%>E, TS);

theorem :: REWRITE3:102
 TS is deterministic implies
  ((x1, x2 ==>* y1, TS & x1, x2 ==>* y2, TS) implies y1 = y2);

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Reachable States
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, F, TS, x, X;
 func x-succ_of (X, TS) -> Subset of TS equals
:: REWRITE3:def 8
  { s : ex t st t in X & t, x ==>* s, TS };
end;

theorem :: REWRITE3:103
 s in x-succ_of (X, TS) iff ex t st t in X & t, x ==>* s, TS;

theorem :: REWRITE3:104
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies <%>E-succ_of (S, TS) = S;

theorem :: REWRITE3:105
 for TS1 being non empty transition-system over F1,
   TS2 being non empty transition-system over F2 st
  the carrier of TS1 = the carrier of TS2 &
  the Tran of TS1 = the Tran of TS2 holds
x-succ_of (X, TS1) = x-succ_of (X, TS2);


Góra

Pełny artykuł
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Labelled State Transition Systems
:: Micha{\l} Trybulec
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

environ

vocabularies
 BOOLE, FUNCT_1, FINSEQ_1, RELAT_1, ALGSEQ_1, AFINSQ_1, FSM_1, FINSET_1,
 PRELAMB, REWRITE1, REWRITE2, ARYTM, MCART_1, ARYTM_1, REWRITE3;
notations
 REWRITE2, CARD_1, TARSKI, XBOOLE_0, ZFMISC_1, XCMPLX_0, NAT_1, DOMAIN_1,
 FUNCT_1, RELSET_1, FUNCT_2, XXREAL_0, FINSET_1, RELAT_1, CARD_FIN, AFINSQ_1,
 SUBSET_1, REWRITE1, CATALAN2, FLANG_1, STRUCT_0, NUMBERS, ORDINAL1, XREAL_0,
 REAL_1, MCART_1, FINSEQ_1;
constructors
 CARD_1, XXREAL_0, NAT_1, FSM_1, MEMBERED, CARD_FIN, SUBSET_1, REWRITE2,
 REWRITE1, RELAT_1, FUNCT_1, FLANG_1, NUMBERS, XCMPLX_0, XREAL_0, WELLORD2,
 MCART_1, FINSEQ_1;
registrations
 CARD_1, RELSET_1, NAT_1, XREAL_0, XBOOLE_0, MEMBERED, XXREAL_0, REWRITE2,
 STRUCT_0, SUBSET_1, REWRITE1, AFINSQ_1, RELAT_1, FUNCT_1, ORDINAL1, NUMBERS,
 REAL_1, FINSET_1, FINSEQ_1;
requirements
 NUMERALS, REAL, BOOLE, SUBSET, ARITHM;
definitions
 TARSKI, STRUCT_0;
theorems
 AFINSQ_1, CALCUL_1, FLANG_1, FLANG_2, FUNCT_1, NAT_1, RELAT_1, RELSET_1,
 REWRITE1, STRUCT_0, TARSKI, XREAL_1, XXREAL_0, ZFMISC_1, FINSEQ_1, FINSEQ_2,
 FINSEQ_3, MCART_1, REWRITE2;
schemes
 FINSEQ_1, NAT_1, RELSET_1;

begin

reserve x, x1, x2, y, y1, y2, z, z1, z2, X, X1, X2, Y, Z for set;
reserve E for non empty set;
reserve e for Element of E;
reserve u, u', u1, u2, v, v1, v2, w, w', w1, w2 for Element of E^omega;
reserve F, F1, F2 for Subset of E^omega;
reserve i, j, k, l, n for Nat;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - FinSequences
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem LmSeq10:
 for p being FinSequence, k st k in dom p holds (<*x*>^p).(k + 1) = p.k
 proof
  let p be FinSequence, k such that
A:  k in dom p;
  len <*x*> + k in dom(<*x*>^p) by A, FINSEQ_1:41;
  then k + 1 in dom(<*x*>^p) by FINSEQ_1:56;
  then
B:  k + 1 <= len(<*x*>^p) by FINSEQ_3:27;
  k >= 1 by A, FINSEQ_3:27;
  then k >= len <*x*> by FINSEQ_1:56;
  then
C:  len <*x*> + 0 < k + 1 by XREAL_1:10;
  (<*x*>^p).(k + 1) = p.(k + 1 - len <*x*>) by B, C, FINSEQ_1:37
           .= p.(k + 1 - 1) by FINSEQ_1:56
           .= p.(k + (1 - 1));
  hence thesis;
 end;

theorem LmSeq20:
 for p being FinSequence holds
  p <> {} implies ex q being FinSequence, x st
   p = q^<*x*> & len p = len q + 1
 proof
  let p be FinSequence such that
A:  p <> {};
  consider q being FinSequence, x such that
B:  p = q^<*x*> by A, FINSEQ_1:63;
  take q, x;
  len p = len q + len <*x*> by B, FINSEQ_1:35
     .= len q + 1 by FINSEQ_1:57;
  hence thesis by B;
 end;

theorem LmSeq40:
 for p being FinSequence st k in dom p & not k + 1 in dom p holds len p = k
 proof
  let p be FinSequence such that
A:  k in dom p & not k + 1 in dom p;
B: 1 <= k & k <= len p by A, FINSEQ_3:27;
C: 1 > k + 1 or k + 1 > len p by A, FINSEQ_3:27;
  1 + 0 <= k + 1 by XREAL_1:9;
  hence thesis by B, C, NAT_1:22;
 end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - RedSequences
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem LmRed5:
 for R being Relation, P being RedSequence of R, q1, q2 being FinSequence st
  P = q1^q2 & len q1 > 0 & len q2 > 0 holds
   q1 is RedSequence of R & q2 is RedSequence of R
 proof
  let R be Relation, P be RedSequence of R, q1, q2 be FinSequence such that
A1:  P = q1^q2 and
A2:  len q1 > 0 & len q2 > 0;
  now
   let i be Element of NAT;
   assume i in dom q1 & i + 1 in dom q1;
   then
B:   1 <= i & i <= len q1 & 1 <= i + 1 & i + 1 <= len q1 by FINSEQ_3:27;
   then
C:   q1.i = (q1^q2).i & q1.(i + 1) = (q1^q2).(i + 1) by FINSEQ_1:85;

   len q1 <= len P by A1, CALCUL_1:6;
   then i <= len P & i + 1 <= len P by B, XXREAL_0:2;
   then i in dom P & i + 1 in dom P by B, FINSEQ_3:27;
   hence [q1.i, q1.(i + 1)] in R by A1, C, REWRITE1:def 2;
  end;
  hence q1 is RedSequence of R by A2, REWRITE1:def 2;
  now
   let i be Element of NAT;
   assume i in dom q2 & i + 1 in dom q2;
   then
B:   1 <= i & i <= len q2 & 1 <= i + 1 & i + 1 <= len q2 by FINSEQ_3:27;
   then
C:   q2.i = (q1^q2).(len q1 + i) &
    q2.(i + 1) = (q1^q2).(len q1 + (i + 1)) by FINSEQ_1:86;

   len q1 + len q2 = len P by A1, FINSEQ_1:35;
   then
D:   len q1 + i <= len P - len q2 + len q2 &
     len q1 + (i + 1) <= len P - len q2 + len q2 by B, XREAL_1:9;
   1 <= i + len q1 & 1 <= (i + 1) + len q1 by B, NAT_1:12;
   then (len q1 + i) in dom P & (len q1 + i + 1) in dom P by D, FINSEQ_3:27;
   hence [q2.i, q2.(i + 1)] in R by A1, C, REWRITE1:def 2;
  end;
  hence q2 is RedSequence of R by A2, REWRITE1:def 2;
 end;

theorem LmRed10:
 for R being Relation, P being RedSequence of R st len P > 1 holds
  ex Q being RedSequence of R st <*P.1*>^Q = P & len Q + 1 = len P
 proof
  let R be Relation, P be RedSequence of R such that
A:  len P > 1;
  consider x being set, Q being FinSequence such that
B:  P = <*x*>^Q & len P = len Q + 1 by REWRITE1:5;
C: P.1 = x by B, FINSEQ_1:58;
D: len <*x*> = 1 by FINSEQ_1:56;
  1 + len Q > 1 + 0 by A, B;
  then len Q > 0;
  then Q is RedSequence of R by B, D, LmRed5;
  hence thesis by B, C;
 end;

theorem
 for R being Relation, P being RedSequence of R st len P > 1 holds
  ex Q being RedSequence of R st Q^<*P.len P*> = P & len Q + 1 = len P
 proof
  let R be Relation, P be RedSequence of R such that
A:  len P > 1;
  consider Q being FinSequence, x such that
B:  P = Q^<*x*> & len Q + 1 = len P by LmSeq20;
C: P.len P = x by B, FINSEQ_1:59;
D: len <*x*> = 1 by FINSEQ_1:56;
  1 + len Q > 1 + 0 by A, B;
  then len Q > 0;
  then Q is RedSequence of R by B, D, LmRed5;
  hence thesis by B, C;
 end;

theorem
 for R being Relation, P being RedSequence of R st len P > 1 holds
  ex Q being RedSequence of R st
   len Q + 1 = len P &
   for k st k in dom Q holds Q.k = P.(k + 1)
 proof
  let R be Relation, P be RedSequence of R such that
A:  len P > 1;
  consider Q being RedSequence of R such that
B:  P = <*P.1*>^Q & len Q + 1 = len P by A, LmRed10;
  take Q;
  thus thesis by B, LmSeq10;
 end;

theorem LmRed40:
 for R being Relation holds
   <*x, y*> is RedSequence of R implies [x, y] in R
 proof
  let R be Relation;
  assume
A:  <*x, y*> is RedSequence of R;
  set P = <*x, y*>;
B: len P = 2 & P.1 = x & P.2 = y by FINSEQ_1:61;
  then 1 in dom P & 1 + 1 in dom P by FINSEQ_3:27;
  hence thesis by A, B, REWRITE1:def 2;
 end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Preliminaries - XFinSequences
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem LmXSeq50:
 w = u^v implies len u <= len w & len v <= len w
 proof
  assume w = u^v;
  then len w = len u + len v by AFINSQ_1:20;
  then len w + len u >= len u + len v + 0 &
     len w + len v >= len u + len v + 0 by XREAL_1:9;
  hence thesis by XREAL_1:8;
 end;

theorem LmXSeq60:
 w = u^v & u <> <%>E & v <> <%>E implies len u < len w & len v < len w
 proof
  assume that
A1:  w = u^v and
A2:  u <> <%>E & v <> <%>E;
  len w = len u + len v by A1, AFINSQ_1:20;
  then len w + len u > len u + len v + 0 &
     len w + len v > len u + len v + 0 by A2, XREAL_1:10;
  hence thesis by XREAL_1:8;
 end;

theorem
 w1^v1 = w2^v2 & ((len w1 = len w2) or (len v1 = len v2)) implies
  w1 = w2 & v1 = v2
 proof
  assume that
A1:  w1^v1 = w2^v2 and
A2:  (len w1 = len w2) or (len v1 = len v2);
B: len w1 + len v1 = len (w2^v2) by A1, AFINSQ_1:20
          .= len w2 + len v2 by AFINSQ_1:20;
  now
   let k be Element of NAT;
   assume
C:   k in dom w1;
   thus w1.k = (w2^v2).k by A1, C, AFINSQ_1:def 4
        .= w2.k by A2, B, C, AFINSQ_1:def 4;
  end;
  hence w1 = w2 by A2, B, AFINSQ_1:10;
  hence thesis by A1, AFINSQ_1:31;
 end;

theorem LmXSeq66:
 w1^v1 = w2^v2 & ((len w1 <= len w2) or (len v1 >= len v2)) implies
  ex u st w1^u = w2 & v1 = u^v2
 proof
  assume that
A1:  w1^v1 = w2^v2 and
A2:  (len w1 <= len w2) or (len v1 >= len v2);
A3: len w1 + len v1 = len (w2^v2) by A1, AFINSQ_1:20
          .= len w2 + len v2 by AFINSQ_1:20;
  len v1 >= len v2 implies
   len w1 + len v1 - len v1 <= len w2 + len v2 - len v2 by A3, XREAL_1:15;
  then consider u' being XFinSequence such that
B:  w1^u' = w2 by A1, A2, AFINSQ_1:45;
  reconsider u = u' as Element of E^omega by B, FLANG_1:5;
  take u;
  thus w1^u = w2 by B;
  w2^v2 = w1^(u^v2) by B, AFINSQ_1:30;
  hence thesis by A1, AFINSQ_1:31;
 end;

theorem LmXSeq70:
 w1^v1 = w2^v2 implies
  (ex u st w1^u = w2 & v1 = u^v2) or (ex u st w2^u = w1 & v2 = u^v1)
 proof
  assume
A:  w1^v1 = w2^v2;
  len w1 < len w2 or len w1 >= len w2;
  hence thesis by A, LmXSeq66;
 end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Labelled State Transition Systems
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let X;
 struct (1-sorted) transition-system over X
 (#
  carrier -> set,
  Tran -> Relation of [: the carrier, X :], the carrier
 #);
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Transition Systems over Subsets of E^omega
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Deterministic Transition Systems
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, F;
 let TS be transition-system over F;
 attr TS is deterministic means
:DefDetTS:
  (the Tran of TS) is Function &
  not <%>E in rng dom (the Tran of TS) &
  for s being Element of TS, u, v st
   u <> v &
   [s, u] in dom (the Tran of TS) &
   [s, v] in dom (the Tran of TS) holds
    not ex w st u^w = v or v^w = u;
end;

theorem ThDet10:
 for TS being transition-system over F holds
  dom (the Tran of TS) = {} implies TS is deterministic
 proof
  let TS be transition-system over F;
  assume
A:  dom (the Tran of TS) = {};
  then
B:  (the Tran of TS) = {};
  for s being Element of TS, u, v st
   u <> v &
   [s, u] in dom (the Tran of TS) &
   [s, v] in dom (the Tran of TS) holds
    not ex w st u^w = v or v^w = u by A;
  hence thesis by DefDetTS, B, RELAT_1:60;
 end;

registration
 let E, F;
 cluster strict non empty finite deterministic transition-system over F;
 existence
 proof
  consider X being non empty finite set;
  reconsider T = {} as Relation of [: X, F :], X by RELSET_1:25;
  take TS = transition-system (# X, T #);
  thus TS is strict;
  thus TS is non empty;
  thus the carrier of TS is finite;
  thus TS is deterministic by RELAT_1:60, ThDet10;
 end;
end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Productions
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let X;
 let TS be transition-system over X;
 let x, y, z;
 pred x, y -->. z, TS means
:DefProd:
  [[x, y], z] in the Tran of TS;
end;

theorem ThProd30:
 for TS being transition-system over X holds
  x, y -->. z, TS implies
   x in TS & y in X & z in TS &
   x in dom dom (the Tran of TS) & y in rng dom (the Tran of TS) &
   z in rng (the Tran of TS)
 proof
  let TS be transition-system over X;
  assume x, y -->. z, TS;
  then
A:  [[x, y], z] in the Tran of TS by DefProd;
  then [x, y] in [: the carrier of TS, X :] by ZFMISC_1:106;
  hence x in the carrier of TS & y in X & z in the carrier of TS
   by A, ZFMISC_1:106;
  [x, y] in dom (the Tran of TS) by A, RELAT_1:20;
  hence x in dom dom (the Tran of TS) &
     y in rng dom (the Tran of TS) by RELAT_1:20;
  thus z in rng (the Tran of TS) by A, RELAT_1:20;
 end;

theorem ThProd40:
 for TS1 being transition-system over X1,
   TS2 being transition-system over X2 st
  the Tran of TS1 = the Tran of TS2 holds
   x, y -->. z, TS1 implies x, y -->. z, TS2
 proof
  let TS1 be transition-system over X1,
    TS2 be transition-system over X2 such that
A1:  the Tran of TS1 = the Tran of TS2;
  assume
A2:  x, y -->. z, TS1;
  [[x, y], z] in the Tran of TS1 by A2, DefProd;
  hence thesis by A1, DefProd;
 end;

theorem ThProd50:
 for TS being transition-system over F st
  the Tran of TS is Function holds
   x, y -->. z1, TS & x, y -->. z2, TS implies z1 = z2
 proof
  let TS be transition-system over F such that
A:  the Tran of TS is Function;
  assume
B:  x, y -->. z1, TS & x, y -->. z2, TS;
  [[x, y], z1] in the Tran of TS & [[x, y], z2] in the Tran of TS
   by B, DefProd;
  hence thesis by A, FUNCT_1:def 1;
 end;

theorem
 for TS being deterministic transition-system over F st
  not <%>E in rng dom (the Tran of TS) holds
   not x, <%>E -->. y, TS
 proof
  let TS be deterministic transition-system over F such that
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  assume x, <%>E -->. y, TS;
  then [[x, <%>E], y] in the Tran of TS by DefProd;
  then [x, <%>E] in dom (the Tran of TS) by RELAT_1:20;
  hence contradiction by A, RELAT_1:20;
 end;

theorem ThProd70:
 for TS being deterministic transition-system over F holds
  u <> v & x, u -->. z1, TS & x, v -->. z2, TS implies
   not ex w st u^w = v or v^w = u
 proof
  let TS be deterministic transition-system over F;
  assume that
A1:  u <> v and
A2:  x, u -->. z1, TS & x, v -->. z2, TS;
  x in TS by A2, ThProd30;
  then reconsider x as Element of TS by STRUCT_0:def 5;
  [[x, u], z1] in the Tran of TS & [[x, v], z2] in the Tran of TS
   by A2, DefProd;
  then [x, u] in dom the Tran of TS & [x, v] in dom the Tran of TS
   by RELAT_1:20;
  hence thesis by A1, DefDetTS;
 end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Direct Transitions
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, F;
 let TS be transition-system over F;
 let x1, x2, y1, y2;
 pred x1, x2 ==>. y1, y2, TS means
:DefDir:
  ex v, w st v = y2 & x1, w -->. y1, TS & x2 = w^v;
end;

theorem ThDir10:
 for TS being transition-system over F holds
  x1, x2 ==>. y1, y2, TS implies
   x1 in TS & y1 in TS & x2 in E^omega & y2 in E^omega &
   x1 in dom dom (the Tran of TS) & y1 in rng (the Tran of TS)
 proof
  let TS be transition-system over F;
  assume x1, x2 ==>. y1, y2, TS;
  then consider v, w such that
A:  v = y2 & x1, w -->. y1, TS & x2 = w^v by DefDir;
  thus thesis by A, ThProd30;
 end;

theorem ThDir15:
 for TS1 being transition-system over F1,
   TS2 being transition-system over F2 st
  the Tran of TS1 = the Tran of TS2 &
  x1, x2 ==>. y1, y2, TS1 holds x1, x2 ==>. y1, y2, TS2
 proof
  let TS1 be transition-system over F1,
    TS2 be transition-system over F2 such that
A2:  the Tran of TS1 = the Tran of TS2 and
A3:  x1, x2 ==>. y1, y2, TS1;
  consider v, w such that
B:  v = y2 & x1, w -->. y1, TS1 & x2 = w^v by A3, DefDir;
  take v, w;
  thus thesis by A2, B, ThProd40;
 end;

theorem ThDir25:
 for TS being transition-system over F holds
  x, u ==>. y, v, TS implies
   ex w st x, w -->. y, TS & u = w^v
 proof
  let TS be transition-system over F;
  assume x, u ==>. y, v, TS;
  then consider v1, w such that
A:   v1 = v & x, w -->. y, TS & u = w^v1 by DefDir;
  take w;
  thus thesis by A;
 end;

theorem ThDir20:
 for TS being transition-system over F holds
  x, y -->. z, TS iff x, y ==>. z, <%>E, TS
 proof
  let TS be transition-system over F;
  thus x, y -->. z, TS implies x, y ==>. z, <%>E, TS
  proof
   assume
A:   x, y -->. z, TS;
   y in F by A, ThProd30;
   then reconsider w = y as Element of E^omega;
   w = w^(<%>E) by AFINSQ_1:32;
   hence thesis by A, DefDir;
  end;
  thus x, y ==>. z, <%>E, TS implies x, y -->. z, TS
  proof
   assume x, y ==>. z, <%>E, TS;
   then consider v, w such that
A:   v = <%>E & x, w -->. z, TS & y = w^v by DefDir;
   thus thesis by A, AFINSQ_1:32;
  end;
 end;

theorem ThDir26:
 for TS being transition-system over F holds
  x, v -->. y, TS iff x, v^w ==>. y, w, TS
 proof
  let TS be transition-system over F;
  thus x, v -->. y, TS implies x, v^w ==>. y, w, TS by DefDir;
  assume x, v^w ==>. y, w, TS;
  then consider u such that
A:  x, u -->. y, TS & v^w = u^w by ThDir25;
  thus thesis by A, AFINSQ_1:31;
 end;

theorem ThDir30:
 for TS being transition-system over F holds
  x, u ==>. y, v, TS implies x, u^w ==>. y, v^w, TS
 proof
  let TS be transition-system over F;
  assume x, u ==>. y, v, TS;
  then consider u1 such that
A:  x, u1 -->. y, TS & u = u1^v by ThDir25;
  u^w = u1^(v^w) by A, AFINSQ_1:30;
  hence thesis by A, DefDir;
 end;

theorem ThDir35:
 for TS being transition-system over F holds
  x, u ==>. y, v, TS implies len u >= len v
 proof
  let TS be transition-system over F;
  assume
A:  x, u ==>. y, v, TS;
  consider w such that
B:  x, w -->. y, TS & u = w^v by A, ThDir25;
  thus thesis by B, LmXSeq50;
 end;

theorem ThDir40:
 for TS being transition-system over F st
  the Tran of TS is Function holds
   x1, x2 ==>. y1, z, TS & x1, x2 ==>. y2, z, TS implies y1 = y2
 proof
  let TS be transition-system over F such that
A:  the Tran of TS is Function;
  assume
B:  x1, x2 ==>. y1, z, TS & x1, x2 ==>. y2, z, TS;
  consider v1, w1 such that
C1:  v1 = z & x1, w1 -->. y1, TS & x2 = w1^v1 by B, DefDir;
  consider v2, w2 such that
C2:  v2 = z & x1, w2 -->. y2, TS & x2 = w2^v2 by B, DefDir;
   w1 = w2 by C1, C2, AFINSQ_1:31;
   hence thesis by A, C1, C2, ThProd50;
 end;

theorem ThDir60:
 for TS being transition-system over F st
  not <%>E in rng dom (the Tran of TS) holds not x, z ==>. y, z, TS
 proof
  let TS be transition-system over F such that
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  assume x, z ==>. y, z, TS;
  then consider v, w such that
C:  v = z & x, w -->. y, TS & z = w^v by DefDir;
  [[x, w], y] in the Tran of TS by C, DefProd;
  then
D:  [x, w] in dom (the Tran of TS) by RELAT_1:20;
  w = <%>E by C, FLANG_2:4;
  hence contradiction by A, D, RELAT_1:20;
 end;

theorem ThDir50:
 for TS being transition-system over F st
  not <%>E in rng dom (the Tran of TS) holds
   x, u ==>. y, v, TS implies len u > len v
 proof
  let TS be transition-system over F such that
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  assume
B:  x, u ==>. y, v, TS;
  consider w such that
C:  x, w -->. y, TS & u = w^v by B, ThDir25;
D: w in rng dom (the Tran of TS) by C, ThProd30;
  per cases;
  suppose
E:  v = <%>E;
   then u <> <%>E by A, B, ThDir60;
   then len u > 0;
   hence thesis by E;
  end;
  suppose v <> <%>E;
   hence thesis by A, C, D, LmXSeq60;
  end;
 end;

theorem ThDir70:
 for TS being deterministic transition-system over F holds
  x1, x2 ==>. y1, z1, TS & x1, x2 ==>. y2, z2, TS implies
   y1 = y2 & z1 = z2
 proof
  let TS be deterministic transition-system over F;
  assume
A:  x1, x2 ==>. y1, z1, TS & x1, x2 ==>. y2, z2, TS;
  consider v1, w1 such that
B1:  v1 = z1 & x1, w1 -->. y1, TS & x2 = w1^v1 by A, DefDir;
  consider v2, w2 such that
B2:  v2 = z2 & x1, w2 -->. y2, TS & x2 = w2^v2 by A, DefDir;
  (ex u' st w1^u' = w2 & v1 = u'^v2) or (ex u' st w2^u' = w1 & v2 = u'^v1)
   by B1, B2, LmXSeq70;
  then w1 = w2 by B1, B2, ThProd70;
  then
C:  v1 = v2 by B1, B2, AFINSQ_1:31;
  the Tran of TS is Function by DefDetTS;
  hence thesis by A, B1, B2, C, ThDir40;
 end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: ==>.-relation is introduced to define transitions
:: using reduction relations from REWRITE1
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

reserve TS for non empty transition-system over F;
reserve s, s', s1, s2, t, t', t1, t2 for Element of TS;
reserve S, T for Subset of TS;

definition
 let E, F, TS;
 func ==>.-relation(TS) -> Relation of [: the carrier of TS, E^omega :] means
:DefRel:
  [[x1, x2], [y1, y2]] in it iff x1, x2 ==>. y1, y2, TS;
 existence
 proof
  defpred P[Element of [: the carrier of TS, E^omega :],
       Element of [: the carrier of TS, E^omega :]] means
   ex x1, x2, y1, y2 st
    [x1, x2] = $1 & [y1, y2] = $2 & x1, x2 ==>. y1, y2, TS;
  consider R being Relation of [: the carrier of TS, E^omega :] such that
A1:  for s, t being Element of [: the carrier of TS, E^omega :] holds
    [s, t] in R iff P[s, t] from RELSET_1:sch 2;
  take R;
  now
   let x1, x2, y1, y2;
   set s = [x1, x2];
   set t = [y1, y2];
   thus x1, x2 ==>. y1, y2, TS implies [[x1, x2], [y1, y2]] in R
   proof
    assume
A2:    x1, x2 ==>. y1, y2, TS;
    then
A3:    x1 in TS & y1 in TS & x2 in E^omega & y2 in E^omega by ThDir10;
    then x1 in the carrier of TS & y1 in the carrier of TS
     by STRUCT_0:def 5;
    then s in [: the carrier of TS, E^omega :] &
        t in [: the carrier of TS, E^omega :] by A3, ZFMISC_1:def 2;
    hence thesis by A1, A2;
   end;
   assume
A2:   [[x1, x2], [y1, y2]] in R;
A3:  [x1, x2] in dom R & [y1, y2] in rng R by A2, RELAT_1:20;
   dom R c= [: the carrier of TS, E^omega :] &
    rng R c= [: the carrier of TS, E^omega :] by RELSET_1:12;
   then consider x1', x2', y1', y2' being set such that
A4:   [x1', x2'] = s & [y1', y2'] = t & x1', x2' ==>. y1', y2', TS
     by A1, A2, A3;
   x1 = x1' & x2 = x2' & y1 = y1' & y2 = y2' by A4, ZFMISC_1:33;
   hence x1, x2 ==>. y1, y2, TS by A4;
  end;
  hence thesis;
 end;
 uniqueness
 proof
  let R1, R2 be Relation of [: the carrier of TS, E^omega :] such that
A2:  [[x1, x2], [y1, y2]] in R1 iff x1, x2 ==>. y1, y2, TS and
A3:  [[x1, x2], [y1, y2]] in R2 iff x1, x2 ==>. y1, y2, TS;
  now
   let s be Element of [: the carrier of TS, E^omega :];
   let t be Element of [: the carrier of TS, E^omega :];
   consider x, u being set such that
B2:   x in the carrier of TS & u in E^omega & s = [x, u] by ZFMISC_1:def 2;
   reconsider x as Element of the carrier of TS by B2;
   reconsider u as Element of E^omega by B2;
   consider y, v being set such that
B3:   y in the carrier of TS & v in E^omega & t = [y, v] by ZFMISC_1:def 2;
   reconsider y as Element of the carrier of TS by B3;
   reconsider v as Element of E^omega by B3;
   [s, t] in R1 iff x, u ==>. y, v, TS by A2, B2, B3;
   hence [s, t] in R1 iff [s, t] in R2 by A3, B2, B3;
  end;
  hence thesis by RELSET_1:def 3;
 end;
end;

theorem ThRel10:
 [x, y] in ==>.-relation(TS) implies
  ex s, v, t, w st x = [s, v] & y = [t, w]
 proof
  assume [x, y] in ==>.-relation(TS);
  then
A:  x in [: the carrier of TS, E^omega :] &
   y in [: the carrier of TS, E^omega :] by ZFMISC_1:106;
  consider x1, x2 such that
B1:  x1 in the carrier of TS & x2 in E^omega & x = [x1, x2]
    by A, ZFMISC_1:def 2;
  consider y1, y2 such that
B2:  y1 in the carrier of TS & y2 in E^omega & y = [y1, y2]
    by A, ZFMISC_1:def 2;
  thus thesis by B1, B2;
 end;

theorem ThRel11:
 [[x1, x2], [y1, y2]] in ==>.-relation(TS) implies
  x1 in TS & y1 in TS & x2 in E^omega & y2 in E^omega &
  x1 in dom dom (the Tran of TS) & y1 in rng (the Tran of TS)
 proof
  assume [[x1, x2], [y1, y2]] in ==>.-relation(TS);
  then x1, x2 ==>. y1, y2, TS by DefRel;
  hence thesis by ThDir10;
 end;

theorem ThRel9:
 x in ==>.-relation(TS) implies
  ex s, t, v, w st x = [[s, v], [t, w]]
 proof
  assume
A:  x in ==>.-relation(TS);
  then consider y, z such that
B:  x = [y, z] by RELAT_1:def 1;
  consider s, v, t, w such that
C:  y = [s, v] & z = [t, w] by A, B, ThRel10;
  thus thesis by B, C;
 end;

theorem ThRel20:
 for TS1 being non empty transition-system over F1,
   TS2 being non empty transition-system over F2 st
  the carrier of TS1 = the carrier of TS2 &
  the Tran of TS1 = the Tran of TS2 holds
   ==>.-relation(TS1) = ==>.-relation(TS2)
 proof
  let TS1 be non empty transition-system over F1,
    TS2 be non empty transition-system over F2 such that
A1:  the carrier of TS1 = the carrier of TS2 and
A2:  the Tran of TS1 = the Tran of TS2;
B: now
   let x;
   assume
B0:   x in ==>.-relation(TS1);
   then consider s, t being Element of TS1, v, w such that
B1:   x = [[s, v], [t, w]] by ThRel9;
   s, v ==>. t, w, TS1 by B0, B1, DefRel;
   then
B2:   s, v ==>. t, w, TS2 by A2, ThDir15;
   reconsider s as Element of TS2 by A1;
   reconsider t as Element of TS2 by A1;
   thus x in ==>.-relation(TS2) by B1, B2, DefRel;
  end;
  now
   let x;
   assume
B0:   x in ==>.-relation(TS2);
   then consider s, t being Element of TS2, v, w such that
B1:   x = [[s, v], [t, w]] by ThRel9;
   s, v ==>. t, w, TS2 by B0, B1, DefRel;
   then
B2:   s, v ==>. t, w, TS1 by A2, ThDir15;
   reconsider s as Element of TS1 by A1;
   reconsider t as Element of TS1 by A1;
   thus x in ==>.-relation(TS1) by B1, B2, DefRel;
  end;
  hence thesis by B, TARSKI:2;
 end;

theorem ThRel30:
 [[x1, x2], [y1, y2]] in ==>.-relation(TS) implies
  ex v, w st v = y2 & x1, w -->. y1, TS & x2 = w^v
 proof
  assume [[x1, x2], [y1, y2]] in ==>.-relation(TS);
  then x1, x2 ==>. y1, y2, TS by DefRel;
  hence thesis by DefDir;
 end;

theorem ThRel40:
 [[x, u], [y, v]] in ==>.-relation(TS) implies
  ex w st x, w -->. y, TS & u = w^v
 proof
  assume [[x, u], [y, v]] in ==>.-relation(TS);
  then x, u ==>. y, v, TS by DefRel;
  hence thesis by ThDir25;
 end;

theorem ThRel50:
 x, y -->. z, TS iff [[x, y], [z, <%>E]] in ==>.-relation(TS)
 proof
  thus x, y -->. z, TS implies [[x, y], [z, <%>E]] in ==>.-relation(TS)
  proof
   assume x, y -->. z, TS;
   then x, y ==>. z, <%>E, TS by ThDir20;
   hence thesis by DefRel;
  end;
  assume [[x, y], [z, <%>E]] in ==>.-relation(TS);
  then x, y ==>. z, <%>E, TS by DefRel;
  hence thesis by ThDir20;
 end;

theorem ThRel60:
 x, v -->. y, TS iff [[x, v^w], [y, w]] in ==>.-relation(TS)
 proof
  thus x, v -->. y, TS implies [[x, v^w], [y, w]] in ==>.-relation(TS)
  proof
   assume x, v -->. y, TS;
   then x, v^w ==>. y, w, TS by ThDir26;
   hence thesis by DefRel;
  end;
  assume [[x, v^w], [y, w]] in ==>.-relation(TS);
  then x, v^w ==>. y, w, TS by DefRel;
  hence thesis by ThDir26;
 end;

theorem
 [[x, u], [y, v]] in ==>.-relation(TS) implies
  [[x, u^w], [y, v^w]] in ==>.-relation(TS)
 proof
  assume [[x, u], [y, v]] in ==>.-relation(TS);
  then x, u ==>. y, v, TS by DefRel;
  then x, u^w ==>. y, v^w, TS by ThDir30;
  hence thesis by DefRel;
 end;

theorem
 [[x, u], [y, v]] in ==>.-relation(TS) implies len u >= len v
 proof
  assume [[x, u], [y, v]] in ==>.-relation(TS);
  then x, u ==>. y, v, TS by DefRel;
  hence thesis by ThDir35;
 end;

theorem
 the Tran of TS is Function implies
  ([x, [y1, z]] in ==>.-relation(TS) &
   [x, [y2, z]] in ==>.-relation(TS) implies y1 = y2)
 proof
  assume
A:  the Tran of TS is Function;
  assume
B:  [x, [y1, z]] in ==>.-relation(TS) & [x, [y2, z]] in ==>.-relation(TS);
  then consider s, v, t, w such that
C:   x = [s, v] & [y1, z] = [t, w] by ThRel10;
  s, v ==>. y1, z, TS & s, v ==>. y2, z, TS by B, C, DefRel;
  hence thesis by A, ThDir40;
 end;

theorem
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  ([[x, u], [y, v]] in ==>.-relation(TS) implies len u > len v)
 proof
  assume
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  assume [[x, u], [y, v]] in ==>.-relation(TS);
  then x, u ==>. y, v, TS by DefRel;
  hence thesis by A, ThDir50;
 end;

theorem ThRel110:
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  not [[x, z], [y, z]] in ==>.-relation(TS)
 proof
  assume not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  then not x, z ==>. y, z, TS by ThDir60;
  hence thesis by DefRel;
 end;

theorem ThRel120':
 TS is deterministic implies
  ([x, y1] in ==>.-relation(TS) &
   [x, y2] in ==>.-relation(TS) implies y1 = y2)
 proof
  assume
A:  TS is deterministic;
  assume
B:  [x, y1] in ==>.-relation(TS) & [x, y2] in ==>.-relation(TS);
  consider s1, v1, t1, w1 such that
C1:  x = [s1, v1] & y1 = [t1, w1] by B, ThRel10;
  consider s2, v2, t2, w2 such that
C2:  x = [s2, v2] & y2 = [t2, w2] by B, ThRel10;
  s1, v1 ==>. t1, w1, TS & s1, v1 ==>. t2, w2, TS by B, C1, C2, DefRel;
  then t1 = t2 & w1 = w2 by A, ThDir70;
  hence thesis by C1, C2;
 end;

theorem
 TS is deterministic implies
  ([x, [y1, z1]] in ==>.-relation(TS) &
   [x, [y2, z2]] in ==>.-relation(TS) implies y1 = y2 & z1 = z2)
 proof
  assume
A:  TS is deterministic;
  assume
B:  [x, [y1, z1]] in ==>.-relation(TS) & [x, [y2, z2]] in ==>.-relation(TS);
  [y1, z1] = [y2, z2] by A, B, ThRel120';
  hence thesis by ZFMISC_1:33 ;
 end;

theorem
 TS is deterministic implies ==>.-relation(TS) is Function-like
 proof
  assume TS is deterministic;
  then
   for x, y, z st [x, y] in ==>.-relation(TS) & [x, z] in ==>.-relation(TS)
    holds y = z by ThRel120';
  hence thesis by FUNCT_1:def 1;
 end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Reduction Sequences of ==>.-relation
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let x, E;
 func dim2(x, E) -> Element of E^omega equals
:DefDim2:
  x`2 if ex y, u st x = [y, u] otherwise {};
 coherence
 proof
  hereby
   assume ex y, u st x = [y, u];
   hence x`2 is Element of E^omega by MCART_1:7;
  end;
  {} = <%>E;
  hence thesis;
 end;
 consistency;
end;

theorem ThRedSeq4:
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS),
  k st k in dom P & k + 1 in dom P holds
   ex s, v, t, w st P.k = [s, v] & P.(k + 1) = [t, w]
 proof
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS), k such that
A:  k in dom P & k + 1 in dom P;
  [P.k, P.(k + 1)] in ==>.-relation(TS) by A, REWRITE1:def 2;
  hence thesis by ThRel10;
 end;

theorem ThRedSeq5:
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS),
  k st k in dom P & k + 1 in dom P holds
    P.k = [(P.k)`1, (P.k)`2] & P.(k + 1) = [(P.(k + 1))`1, (P.(k + 1))`2]
 proof
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS), k such that
A:  k in dom P & k + 1 in dom P;
  consider s, v, t, w such that
B:  P.k = [s, v] & P.(k + 1) = [t, w] by A, ThRedSeq4;
  thus thesis by B, MCART_1:8;
 end;

theorem ThRedSeq10:
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS),
  k st k in dom P & k + 1 in dom P holds
   (P.k)`1 in TS & (P.k)`2 in E^omega &
   (P.(k + 1))`1 in TS & (P.(k + 1))`2 in E^omega &
   (P.k)`1 in dom dom (the Tran of TS) &
   (P.(k + 1))`1 in rng (the Tran of TS)
 proof
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS), k such that
A:  k in dom P & k + 1 in dom P;
B: [P.k, P.(k + 1)] in ==>.-relation(TS) by A, REWRITE1:def 2;
  then consider s, v, t, w such that
C:  P.k = [s, v] & P.(k + 1) = [t, w] by ThRel10;
  s in TS & v in E^omega & t in TS & w in E^omega &
   s in dom dom (the Tran of TS) & t in rng (the Tran of TS)
    by B, C, ThRel11;
  hence thesis by C, MCART_1:7;
 end;

theorem
 for TS1 being non empty transition-system over F1,
   TS2 being non empty transition-system over F2 st
  the carrier of TS1 = the carrier of TS2 &
  the Tran of TS1 = the Tran of TS2 holds
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS1) holds
   P is RedSequence of ==>.-relation(TS2)
 proof
  let TS1 be non empty transition-system over F1,
    TS2 be non empty transition-system over F2 such that
A1:  the carrier of TS1 = the carrier of TS2 and
A2:  the Tran of TS1 = the Tran of TS2;
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS1);
A3: len P > 0;
  now
   let i be Element of NAT such that
B:   i in dom P & i + 1 in dom P;
   [P.i, P.(i + 1)] in ==>.-relation(TS1) by B, REWRITE1:def 2;
   hence [P.i, P.(i + 1)] in ==>.-relation(TS2) by A1, A2, ThRel20;
  end;
  hence thesis by A3, REWRITE1:def 2;
 end;

theorem ThRedSeq30:
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st ex x, u st P.1 = [x, u] holds
  for k st k in dom P holds dim2(P.k, E) = (P.k)`2
 proof
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS);
  given x, u such that
A:  P.1 = [x, u];
  let k such that
B:  k in dom P;
  per cases;
  suppose
H:  k > 1;
   then consider l such that
E:   k = l + 1 by NAT_1:6;
F:  l >= 1 by E, H, NAT_1:19;
G:  k <= len P by B, FINSEQ_3:27;
   l <= k by E, NAT_1:11;
   then l <= len P by G, XXREAL_0:2;
   then l in dom P by F, FINSEQ_3:27;
   then [P.l, P.k] in ==>.-relation(TS) by B, E, REWRITE1:def 2;
   then
C:   P.k in rng ==>.-relation(TS) by RELAT_1:20;
   rng ==>.-relation(TS) c= [: the carrier of TS, E^omega :] by RELSET_1:12;
   then consider x1, y1 such that
D:   x1 in the carrier of TS & y1 in E^omega & P.k = [x1, y1]
     by C, ZFMISC_1:def 2;
   thus thesis by D, DefDim2;
  end;
  suppose
E:  k <= 1;
   k >= 1 by B, FINSEQ_3:27;
   then k = 1 by E, XXREAL_0:1;
   hence thesis by A, DefDim2;
  end;
 end;

theorem ThRedSeq50:
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st P.len P = [y, w] holds
  for k st k in dom P ex u st (P.k)`2 = u^w
 proof
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
A:  P.len P = [y, w];
  defpred P[Nat] means
   len P - $1 in dom P implies ex u st (P.(len P - $1))`2 = u^w;
B: P[0]
  proof
   (P.len P)`2 = w by A, MCART_1:7;
   then (P.len P)`2 = <%>E^w by AFINSQ_1:32;
   hence thesis;
  end;
C: now
   let k;
   assume
C0:   P[k];
   now
    assume
C1:    len P - (k + 1) in dom P;
    set len1 = len P - (k + 1);
    set len2 = len P - k;
C2:   len1 + 1 = len2;
    thus ex u st (P.(len P - (k + 1)))`2 = u^w
    proof
     per cases;
     suppose
D0:     len P - k in dom P;
      then consider u1 such that
D2:      (P.len2)`2 = u1^w by C0;
D3:     [P.len1, P.len2] in ==>.-relation(TS)
       by C1, C2, D0, REWRITE1:def 2;
      then consider x being Element of TS, v1 being Element of E^omega,
             y being Element of TS, v2 such that
D4:      P.len1 = [x, v1] & P.len2 = [y, v2] by ThRel10;
      x, v1 ==>. y, v2, TS by D3, D4, DefRel;
      then consider u2 such that
D5:      x, u2 -->. y, TS & v1 = u2^v2 by ThDir25;
D6:     (P.len1)`2 = u2^v2 by D4, D5, MCART_1:7
           .= u2^(u1^w) by D2, D4, MCART_1:7
           .= u2^u1^w by AFINSQ_1:30;
      take u2^u1;
      thus thesis by D6;
     end;
     suppose not len P - k in dom P;
      then len1 = len P - 0 by C1, C2, LmSeq40;
      hence thesis;
     end;
    end;
   end;
   hence P[k + 1];
  end;
E: for k holds P[k] from NAT_1:sch 2(B, C);
  hereby
   let k such that
F0:   k in dom P;
   k <= len P by F0, FINSEQ_3:27;
   then consider l such that
F1:   k + l = len P by NAT_1:10;
   k + l - l = len P - l by F1;
   hence ex u st (P.k)`2 = u^w by F0, E;
  end;
 end;

theorem ThRedSeq60:
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
  P.1 = [x, v] & P.len P = [y, w] holds ex u st v = u^w
 proof
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
A:  P.1 = [x, v] & P.len P = [y, w];
  0 + 1 <= len P by NAT_1:8;
  then 1 in dom P by FINSEQ_3:27;
  then consider u such that
B:  (P.1)`2 = u^w by A, ThRedSeq50;
  take u;
  thus thesis by A, B, MCART_1:7;
 end;

theorem ThRedSeq70:
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
  P.1 = [x, u] & P.len P = [y, u] holds
   (for k st k in dom P holds (P.k)`2 = u)
 proof
  defpred P[Nat] means
   for P being RedSequence of ==>.-relation(TS), x, y st
    P.1 = [x, u] & P.len P = [y, u] & len P = $1 holds
     (for k st k in dom P holds (P.k)`2 = u);
C: P[0];
D: now
   let k;
   assume
D0:   P[k];
   now
    let P be RedSequence of ==>.-relation(TS), x, y such that
D1:    P.1 = [x, u] & P.len P = [y, u] and
D2:    len P = k + 1;
    per cases;
    suppose
D3:    k = 0;
     hereby
      let l;
      assume l in dom P;
      then l <= 1 & 1 <= l by D2, D3, FINSEQ_3:27;
      then l = 1 by XXREAL_0:1;
      hence (P.l)`2 = u by D1, MCART_1:7;
     end;
    end;
    suppose k <> 0;
     then
D2'A:    k + 1 > 0 + 1 by XREAL_1:8;
     then consider Q being RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
D3:     <*P.1*>^Q = P & len P = len Q + 1 by D2, LmRed10;
D2':   len <*P.1*> = 1 by FINSEQ_1:57;

D6':   len Q >= 0 + 1 by NAT_1:8;
     then
D6:     Q.len Q = [y, u] by D1, D2', D3, FINSEQ_1:86;

     len P >= 1 + 1 by D2, D2'A, NAT_1:8;
     then
D6'A:    1 in dom P & 1 + 1 in dom P by D2, D2'A, FINSEQ_3:27;
     then
D6'C:    P.(1 + 1) = [(P.(1 + 1))`1, (P.(1 + 1))`2] by ThRedSeq5;
     then
D6'B:    Q.1 = [(P.(1 + 1))`1, (P.(1 + 1))`2] by D2', D3, D6', FINSEQ_1:86;

     reconsider u1 = (P.(1 + 1))`2 as Element of E^omega
      by D6'A, ThRedSeq10;
     consider v such that
E1:     u1 = v^u by D6, D6'B, ThRedSeq60;
     ==>.-relation(TS) reduces P.1, P.(1 + 1) by D6'A, REWRITE1:18;
     then consider P' being RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
E1':    P'.1 = P.1 & P'.len P' = P.(1 + 1) by REWRITE1:def 3;
     consider w such that
E2:     u = w^u1 by D1, D6'C, E1', ThRedSeq60;

     u = w^v^u by E1, E2, AFINSQ_1:30;
     then w^v = {} by FLANG_2:4;
     then w = {} by AFINSQ_1:33;
     then
D5:     Q.1 = [(P.(1 + 1))`1, u] by D6'B, E2, AFINSQ_1:32;

     hereby
      let l;
      assume l in dom P;
      then
D7'A:     1 <= l & l <= len P by FINSEQ_3:27;
      then 1 + 1 <= l + 1 & l <= len P by XREAL_1:8;
      then (1 + 1 = l + 1 or 1 + 1 <= l) & l <= len P by NAT_1:8;
      then
D7':     1 = l or (1 + 1 - 1 <= l - 1 & l - 1 <= len Q + 1 - 1)
        by D3, XREAL_1:11;
      reconsider l' = l - 1 as Element of NAT by D7'A, NAT_1:21;
D7:     l = 1 or l' in dom Q by D7', FINSEQ_3:27;
      per cases by D7;
      suppose l = 1;
       hence (P.l)`2 = u by D1, MCART_1:7;
      end;
      suppose
D8:      (l - 1) in dom Q;
       then
D9:       (Q.(l - 1))`2 = u by D0, D2, D3, D5, D6;
       1 <= l - 1 & l - 1 <= len Q by D8, FINSEQ_3:27;
       then 1 + 0 < l - 1 + 1 & l - 1 + 1 <= len Q + 1 by XREAL_1:8;
       hence (P.l)`2 = u by D2', D3, D9, FINSEQ_1:37;
      end;
     end;
    end;
   end;
   hence P[k + 1];
  end;
  for k holds P[k] from NAT_1:sch 2(C, D);
  hence thesis;
 end;

theorem
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS), k st
  k in dom P & k + 1 in dom P holds
   ex v, w st
    v = (P.(k + 1))`2 & (P.k)`1, w -->. (P.(k + 1))`1, TS & (P.k)`2 = w^v
 proof
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS), k such that
A:  k in dom P & k + 1 in dom P;
  consider s, u, t, v such that
B:  P.k = [s, u] & P.(k + 1) = [t, v] by A, ThRedSeq4;
  [[s, u], [t, v]] in ==>.-relation(TS) by A, B, REWRITE1:def 2;
  then consider v1, w1 such that
C:  v1 = v & s, w1 -->. t, TS & u = w1^v1 by ThRel30;
  take v1, w1;
  thus v1 = (P.(k + 1))`2 by B, C, MCART_1:7;
  (P.k)`1, w1 -->. t, TS by B, C, MCART_1:7;
  hence thesis by B, C, MCART_1:7;
 end;

theorem
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS), k st
  k in dom P & k + 1 in dom P & P.k = [x, u] & P.(k + 1) = [y, v] holds
   ex w st x, w -->. y, TS & u = w^v
 proof
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS), k such that
A1:  k in dom P & k + 1 in dom P and
A2:  P.k = [x, u] & P.(k + 1) = [y, v];
  [[x, u], [y, v]] in ==>.-relation(TS) by A1, A2, REWRITE1:def 2;
  hence thesis by ThRel40;
 end;

theorem ThRedSeq77:
 x, y -->. z, TS iff
  <*[x, y], [z, <%>E]*> is RedSequence of ==>.-relation(TS)
 proof
  thus x, y -->. z, TS implies
      <*[x, y], [z, <%>E]*> is RedSequence of ==>.-relation(TS)
  proof
   assume x, y -->. z, TS;
   then [[x, y], [z, <%>E]] in ==>.-relation(TS) by ThRel50;
   hence thesis by REWRITE1:8;
  end;
  assume <*[x, y], [z, <%>E]*> is RedSequence of ==>.-relation(TS);
  then [[x, y], [z, <%>E]] in ==>.-relation(TS) by LmRed40;
  hence thesis by ThRel50;
 end;

theorem ThRedSeq78:
 x, v -->. y, TS iff
  <*[x, v^w], [y, w]*> is RedSequence of ==>.-relation(TS)
 proof
  thus x, v -->. y, TS implies
      <*[x, v^w], [y, w]*> is RedSequence of ==>.-relation(TS)
  proof
   assume x, v -->. y, TS;
   then [[x, v^w], [y, w]] in ==>.-relation(TS) by ThRel60;
   hence thesis by REWRITE1:8;
  end;
  assume <*[x, v^w], [y, w]*> is RedSequence of ==>.-relation(TS);
  then [[x, v^w], [y, w]] in ==>.-relation(TS) by LmRed40;
  hence thesis by ThRel60;
 end;

theorem ThRedSeq79:
 for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
  P.1 = [x, v] & P.len P = [y, w] holds len v >= len w
 proof
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
A:  P.1 = [x, v] & P.len P = [y, w];
  consider u such that
B:  v = u^w by A, ThRedSeq60;
  thus thesis by B, LmXSeq50;
 end;

theorem ThRedSeq80:
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
   P.1 = [x, u] & P.len P = [y, u] holds len P = 1 & x = y
 proof
  assume
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  defpred P[Nat] means
   for P being RedSequence of ==>.-relation(TS), x, y st
    P.1 = [x, u] & P.len P = [y, u] &
    len P = $1 & $1 <> 1 holds contradiction;
C: P[0];
D: now
   let k;
   assume P[k];
   now
    let P be RedSequence of ==>.-relation(TS), x, y such that
D1:    P.1 = [x, u] & P.len P = [y, u] and
D2:    len P = k + 1 & k + 1 <> 1;
D2'A:  len P > 1 by D2, NAT_1:26;
    consider Q being RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
D3:    <*P.1*>^Q = P & len P = len Q + 1 by D2, LmRed10, NAT_1:26;
D4'A:  len Q >= 0 + 1 by NAT_1:8;
    len Q + 1 >= 1 + 1 by D4'A, XREAL_1:8;
    then
D5:    1 in dom P & 1 + 1 in dom P by D2'A, D3, FINSEQ_3:27;
    then
     P.(1 + 1) = [(P.(1 + 1))`1, (P.(1 + 1))`2] by ThRedSeq5
          .= [(P.(1 + 1))`1, u] by D1, D5, ThRedSeq70;
    then [[x, u], [(P.(1 + 1))`1, u]] in ==>.-relation(TS)
     by D1, D5, REWRITE1:def 2;
    then x, u ==>. (P.(1 + 1))`1, u, TS by DefRel;
    hence contradiction by A, ThDir60;
   end;
   hence P[k + 1];
  end;
E: for k holds P[k] from NAT_1:sch 2(C, D);
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
F:  P.1 = [x, u] & P.len P = [y, u];
  thus
G:  len P = 1 by E, F;
  thus thesis by F, G, ZFMISC_1:33;
 end;

theorem ThRedSeq81:
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
   (P.1)`2 = (P.len P)`2 holds len P = 1
 proof
  assume
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
B:  (P.1)`2 = (P.len P)`2;
  per cases;
  suppose
C:  len P <= 1;
   len P >= 0 + 1 by NAT_1:13;
   hence len P = 1 by C, XXREAL_0:1;
  end;
  suppose
C:  len P > 1;
   then reconsider p1 = len P - 1 as Nat by NAT_1:21;
C1:  p1 + 1 = len P;
   1 <= len P & 1 + 1 <= len P by C, NAT_1:13;
   then 1 in dom P & 1 + 1 in dom P by FINSEQ_3:27;
   then consider s1, v1, t1, w1 such that
D1:   P.1 = [s1, v1] & P.(1 + 1) = [t1, w1] by ThRedSeq4;
D1'a: p1 <= len P by C1, NAT_1:13;
D1'b: 0 + 1 <= p1 + 1 by XREAL_1:8;
   1 <= p1 by C, C1, NAT_1:13;
   then p1 in dom P & p1 + 1 in dom P by D1'a, D1'b, FINSEQ_3:27;
   then consider s2, v2, t2, w2 such that
D2:   P.p1 = [s2, v2] & P.(p1 + 1) = [t2, w2] by ThRedSeq4;
   (P.len P)`2 = w2 by D2, MCART_1:7;
   then v1 = w2 by B, D1, MCART_1:7;
   hence len P = 1 by A, D1, D2, ThRedSeq80;
  end;
 end;

theorem ThRedSeq90:
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
   P.1 = [x, u] & P.len P = [y, <%>E] holds len P <= len u + 1
 proof
  assume
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  defpred P[Nat] means
   for P being RedSequence of ==>.-relation(TS), u, x st
    len u = $1 & P.1 = [x, u] & P.len P = [y, <%>E] holds
     len P <= len u + 1;
C: now
   let k;
   assume
C1:   for n st n < k holds P[n];
   now
    let P be RedSequence of ==>.-relation(TS), u, x such that
C2:    len u = k & P.1 = [x, u] & P.len P = [y, <%>E];
    per cases;
    suppose len u < 1;
     then u = <%>E by NAT_1:26;
     then len P = 1 by A, C2, ThRedSeq80;
     hence len P <= len u + 1 by NAT_1:26;
    end;
    suppose
C3:    len u >= 1;
C4':   len P <> 1
     proof
      assume len P = 1;
      then u = <%>E by C2, ZFMISC_1:33;
      hence contradiction by C3;
     end;
     then
C5:     len P > 1 by NAT_1:26;
     consider P' being RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
D:     <*P.1*>^P' = P & len P' + 1 = len P by C4', LmRed10, NAT_1:26;
     len P >= 1 & len P >= 1 + 1 by C5, NAT_1:13;
     then
D2:     1 in dom P & 1 + 1 in dom P by FINSEQ_3:27;
     then
D3:     P.(1 + 1) = [(P.(1 + 1))`1, (P.(1 + 1))`2] by ThRedSeq5;
     then
D4:     [[x, u], [(P.(1 + 1))`1, (P.(1 + 1))`2]] in ==>.-relation(TS)
        by C2, D2, REWRITE1:def 2;
     then reconsider u1 = (P.(1 + 1))`2 as Element of E^omega by ThRel11;
     x, u ==>. (P.(1 + 1))`1, u1, TS by D4, DefRel;
     then consider v such that
D5:     x, v -->. (P.(1 + 1))`1, TS & u = v^u1 by ThDir25;
D6:    v <> <%>E by A, D5, ThProd30;
     len u = len u1 + len v by D5, AFINSQ_1:20;
     then
E0:     len u - 0 > len u1 + len v - len v by D6, XREAL_1:17;
E2:    len <*P.1*> = 1 by FINSEQ_1:56;
E3:    len P' >= 1 by NAT_1:26;
E4:    P'.1 = [(P.(1 + 1))`1, u1] by D, D3, E2, E3, FINSEQ_1:86;
     P'.len P' = [y, <%>E] by C2, D, E2, E3, FINSEQ_1:86;
     then
F:     len P' <= len u1 + 1 by E0, E4, C1, C2;
     len u1 + 1 <= len u by E0, NAT_1:13;
     then len P' <= len u by F, XXREAL_0:2;
     hence len P <= len u + 1 by D, XREAL_1:8;
    end;
   end;
   hence P[k];
  end;
  for k holds P[k] from NAT_1:sch 4(C);
  hence thesis;
 end;

theorem ThRedSeq100:
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
   P.1 = [x, <%e%>] & P.len P = [y, <%>E] holds len P = 2
 proof
  assume
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
B:  P.1 = [x, <%e%>] & P.len P = [y, <%>E];
C: len P <> 1 by B, ZFMISC_1:33;
  len P <= len <%e%> + 1 by A, B, ThRedSeq90;
  then len P <= 1 + 1 by AFINSQ_1:38;
  hence thesis by C, NAT_1:27;
 end;

theorem ThRedSeq110:
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
   P.1 = [x, v] & P.len P = [y, w] holds
    len v > len w or (len P = 1 & x = y & v = w)
 proof
  assume
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
B:  P.1 = [x, v] & P.len P = [y, w];
  consider u such that
C:  v = u^w by B, ThRedSeq60;
D: len v >= len w by B, ThRedSeq79;
  per cases;
  suppose len v > len w;
   hence thesis;
  end;
  suppose len v <= len w;
   then
D1:   len v = len w by D, XXREAL_0:1;
   len v = len u + len w by C, AFINSQ_1:20;
   then u = <%>E by D1;
   then v = w by C, AFINSQ_1:32;
   hence thesis by A, B, ThRedSeq80;
  end;
 end;

theorem
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS), k st
   k in dom P & k + 1 in dom P holds (P.k)`2 <> (P.(k + 1))`2
 proof
  assume
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS), k such that
B:  k in dom P & k + 1 in dom P;
  consider s, u, t, v such that
C:  P.k = [s, u] & P.(k + 1) = [t, v] by B, ThRedSeq4;
  [[s, u], [t, v]] in ==>.-relation(TS) by B, C, REWRITE1:def 2;
  then u <> v by A, ThRel110;
  then (P.k)`2 <> v by C, MCART_1:7;
  hence thesis by C, MCART_1:7;
 end;

theorem ThRedSeq125:
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  for P being RedSequence of ==>.-relation(TS), k, l st
   k in dom P & l in dom P & k < l holds (P.k)`2 <> (P.l)`2
 proof
  assume
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  defpred P[Nat] means
   for P being RedSequence of ==>.-relation(TS), k, l st
    len P = $1 & k in dom P & l in dom P & k < l holds (P.k)`2 <> (P.l)`2;
B: P[0];
C: now
   let i;
   assume
D:   P[i];
   now
    let P be RedSequence of ==>.-relation(TS), k, l such that
D1:    len P = i + 1 & k in dom P & l in dom P & k < l;
D2:   i < len P by D1, NAT_1:13;
D3:   1 <= k & k <= len P & 1 <= l & l <= len P by D1, FINSEQ_3:27;
    per cases;
    suppose
     k = 1 & l = len P;
     hence (P.k)`2 <> (P.l)`2 by A, D1, ThRedSeq81;
    end;
    suppose
E:    k <> 1 & l = len P;
     then
E0'a:    k > 1 by D3, XXREAL_0:1;
     then
E0'b:    l > 1 by D1, XXREAL_0:2;
     then consider Q being RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
E0:     <*P.1*>^Q = P & len Q + 1 = len P by E, LmRed10;
E0':   len <*P.1*> = 1 by FINSEQ_1:57;
     reconsider k1 = k - 1 as Nat by D3, NAT_1:21;
     reconsider l1 = l - 1 as Nat by D3, NAT_1:21;
     k1 > 1 - 1 by E0'a, XREAL_1:11;
     then
E2'a:    k1 >= 0 + 1 by NAT_1:13;
     l1 > 1 - 1 by E0'b, XREAL_1:11;
     then
E2'b:    l1 >= 0 + 1 by NAT_1:13;
E2'c:   k1 <= len Q + 1 - 1 by D3, E0, XREAL_1:11;
E2'd:   l1 <= len Q + 1 - 1 by D3, E0, XREAL_1:11;

E3:    k1 in dom Q & l1 in dom Q by E2'a, E2'b, E2'c, E2'd, FINSEQ_3:27;
E4:    k1 < l1 by D1, XREAL_1:11;
F:    (Q.k1)`2 <> (Q.l1)`2 by D, D1, E0, E3, E4;
     P.k = (Q.k1) & P.l = (Q.l1) by D3, E0, E0', E0'a, E0'b, FINSEQ_1:37;
     hence (P.k)`2 <> (P.l)`2 by F;
    end;
    suppose l <> len P;
     then l < i + 1 by D1, D3, XXREAL_0:1;
     then k < i + 1 & l <= i by D1, NAT_1:13, XXREAL_0:2;
     then
E0:     k <= i & l <= i by NAT_1:13;
     then reconsider Q = P | i as RedSequence of ==>.-relation(TS)
      by D3, REWRITE2:3, XXREAL_0:2;
E0'a:   k <= len Q & l <= len Q by D2, E0, FINSEQ_1:80;
E1:    len Q = i by D2, FINSEQ_1:80;
E2:    k in dom Q by D3, E0'a, FINSEQ_3:27;
E3:    l in dom Q by D3, E0'a, FINSEQ_3:27;
F:    (Q.k)`2 <> (Q.l)`2 by D, D1, E1, E2, E3;
     P.k = Q.k & P.l = Q.l by E0, FINSEQ_3:121;
     hence (P.k)`2 <> (P.l)`2 by F;
    end;
   end;
   hence P[i + 1];
  end;
D: for i holds P[i] from NAT_1:sch 2(B, C);
  let P be RedSequence of ==>.-relation(TS), k, l such that
E:  k in dom P & l in dom P & k < l;
  len P = len P;
  hence thesis by D, E;
 end;

theorem ThRedSeq130:
 TS is deterministic implies
  for P, Q being RedSequence of ==>.-relation(TS) st P.1 = Q.1 holds
   for k st k in dom P & k in dom Q holds P.k = Q.k
 proof
  assume
A:  TS is deterministic;
  let P, Q be RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
B:  P.1 = Q.1;
  defpred P[Nat] means
   $1 in dom P & $1 in dom Q implies P.$1 = Q.$1;
D: P[0] by FINSEQ_3:27;
E: now
   let k;
   assume
E1:   P[k];
   now
    assume
F0:    k + 1 in dom P & k + 1 in dom Q;
    per cases;
    suppose
F1:    k in dom P & k in dom Q;
G1:    [P.k, P.(k + 1)] in ==>.-relation(TS) by F0, F1, REWRITE1:def 2;
G2:    [Q.k, Q.(k + 1)] in ==>.-relation(TS) by F0, F1, REWRITE1:def 2;
     thus P.(k + 1) = Q.(k + 1) by A, E1, F1, G1, G2, ThRel120';
    end;
    suppose not k in dom P or not k in dom Q;
     then k = 0 by F0, REWRITE2:1;
     hence P.(k + 1) = Q.(k + 1) by B;
    end;
   end;
   hence P[k + 1];
  end;
  for k holds P[k] from NAT_1:sch 2(D, E);
  hence thesis;
 end;

theorem ThRedSeq135:
 TS is deterministic implies
  for P, Q being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
   P.1 = Q.1 & len P = len Q holds P = Q
 proof
  assume
A:  TS is deterministic;
  let P, Q be RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
B1:  P.1 = Q.1 and
B2:  len P = len Q;
  now
   let k;
   assume
C:   k in dom P;
   then 1 <= k & k <= len P by FINSEQ_3:27;
   then k in dom Q by B2, FINSEQ_3:27;
   hence P.k = Q.k by A, B1, C, ThRedSeq130;
  end;
  hence thesis by B2, FINSEQ_2:10;
 end;

theorem ThRedSeq140:
 TS is deterministic implies
  for P, Q being RedSequence of ==>.-relation(TS) st
   P.1 = Q.1 & (P.len P)`2 = (Q.len Q)`2 holds P = Q
 proof
  assume
A:  TS is deterministic;
  then
A':  not <%>E in rng dom (the Tran of TS) by DefDetTS;
  let P, Q be RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
B1:  P.1 = Q.1 and
B2:  (P.len P)`2 = (Q.len Q)`2;
  per cases by XXREAL_0:1;
  suppose len P = len Q;
   hence thesis by A, B1, ThRedSeq135;
  end;
  suppose
C:  len P > len Q;
   set k = len Q;
   k >= 0 + 1 by NAT_1:13;
   then
D:   k in dom P & k in dom Q by C, FINSEQ_3:27;
   then
E:   (P.len Q)`2 = (P.len P)`2 by A, B1, B2, ThRedSeq130;
   len P >= 0 + 1 by NAT_1:13;
   then len P in dom P by FINSEQ_3:27;
   hence thesis by A', C, D, E, ThRedSeq125;
  end;
  suppose
C:  len P < len Q;
   set k = len P;
   k >= 0 + 1 by NAT_1:13;
   then
D:   k in dom Q & k in dom P by C, FINSEQ_3:27;
   then
E:   (Q.len P)`2 = (Q.len Q)`2 by A, B1, B2, ThRedSeq130;
   len Q >= 0 + 1 by NAT_1:13;
   then len Q in dom Q by FINSEQ_3:27;
   hence thesis by A', C, D, E, ThRedSeq125;
  end;
 end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Reductions
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

theorem ThRed60:
 ==>.-relation(TS) reduces [x, v], [y, w] implies ex u st v = u^w
 proof
  assume ==>.-relation(TS) reduces [x, v], [y, w];
  then consider P being RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
A:  P.1 = [x, v] & P.len P = [y, w] by REWRITE1:def 3;
  thus thesis by A, ThRedSeq60;
 end;

theorem ThRed70:
 ==>.-relation(TS) reduces [x, u], [y, v] implies
  ==>.-relation(TS) reduces [x, u^w], [y, v^w]
 proof
  assume ==>.-relation(TS) reduces [x, u], [y, v];
  then consider P being RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
A:  P.1 = [x, u] & P.len P = [y, v] by REWRITE1:def 3;

  deffunc F(set) = [(P.$1)`1, dim2(P.$1, E)^w];
  consider Q being FinSequence such that
B1:  len Q = len P and
B2:  for k st k in dom Q holds Q.k = F(k) from FINSEQ_1:sch 2;

  for k being Element of NAT st k in dom Q & k + 1 in dom Q holds
   [Q.k, Q.(k + 1)] in ==>.-relation(TS)
  proof
   let k be Element of NAT such that
C1:   k in dom Q & k + 1 in dom Q;
   1 <= k & k <= len Q & 1 <= k + 1 & k + 1 <= len Q by C1, FINSEQ_3:27;
   then
C2:   k in dom P & k + 1 in dom P by B1, FINSEQ_3:27;

   [P.k, P.(k + 1)] in ==>.-relation(TS) by C2, REWRITE1:def 2;
   then [[(P.k)`1, (P.k)`2], P.(k + 1)] in ==>.-relation(TS)
    by C2, ThRedSeq5;
   then [[(P.k)`1, (P.k)`2], [(P.(k + 1))`1, (P.(k + 1))`2]]
       in ==>.-relation(TS) by C2, ThRedSeq5;
   then [[(P.k)`1, dim2(P.k, E)], [(P.(k + 1))`1, (P.(k + 1))`2]]
       in ==>.-relation(TS) by A, C2, ThRedSeq30;
   then [[(P.k)`1, dim2(P.k, E)], [(P.(k + 1))`1, dim2(P.(k + 1), E)]]
       in ==>.-relation(TS) by A, C2, ThRedSeq30;
   then (P.k)`1, dim2(P.k, E) ==>. (P.(k + 1))`1, dim2(P.(k + 1), E), TS
       by DefRel;
   then (P.k)`1, dim2(P.k, E)^w ==>. (P.(k + 1))`1, dim2(P.(k + 1), E)^w, TS
       by ThDir30;
   then [[(P.k)`1, dim2(P.k, E)^w], [(P.(k + 1))`1, dim2(P.(k + 1), E)^w]]
       in ==>.-relation(TS) by DefRel;
   then [[(P.k)`1, dim2(P.k, E)^w], Q.(k + 1)] in ==>.-relation(TS)
       by C1, B2;

   hence thesis by C1, B2;
  end;
  then reconsider Q as RedSequence of ==>.-relation(TS)
   by B1, REWRITE1:def 2;

D3: len P >= 0 + 1 by NAT_1:13;
  then 1 in dom P by FINSEQ_3:27;
  then
D1:  dim2(P.1, E) = (P.1)`2 by A, ThRedSeq30
         .= u by A, MCART_1:7;
D0: len Q >= 0 + 1 by NAT_1:13;
  then 1 in dom Q by FINSEQ_3:27;
  then
D:  Q.1 = [(P.1)`1, dim2(P.1, E)^w] by B2
     .= [x, u^w] by A, D1, MCART_1:7;

  len P in dom P by D3, FINSEQ_3:27;
  then
D2:  dim2(P.len P, E) = (P.len P)`2 by A, ThRedSeq30
           .= v by A, MCART_1:7;
  len Q in dom Q by D0, FINSEQ_3:27;
  then Q.len Q = [(P.len Q)`1, dim2(P.len Q, E)^w] by B2;
  then Q.len Q = [y, v^w] by A, B1, D2, MCART_1:7;

  hence thesis by D, REWRITE1:def 3;
 end;

theorem ThRed81:
 x, y -->. z, TS implies ==>.-relation(TS) reduces [x, y], [z, <%>E]
 proof
  assume x, y -->. z, TS;
  then <*[x, y], [z, <%>E]*> is RedSequence of ==>.-relation(TS)
   by ThRedSeq77;
  then [[x, y], [z, <%>E]] in ==>.-relation(TS) by LmRed40;
  hence thesis by REWRITE1:16;
 end;

theorem ThRed82:
 x, v -->. y, TS implies ==>.-relation(TS) reduces [x, v^w], [y, w]
 proof
  assume x, v -->. y, TS;
  then <*[x, v^w], [y, w]*> is RedSequence of ==>.-relation(TS)
   by ThRedSeq78;
  then [[x, v^w], [y, w]] in ==>.-relation(TS) by LmRed40;
  hence thesis by REWRITE1:16;
 end;

theorem ThRed83:
 x1, x2 ==>. y1, y2, TS implies ==>.-relation(TS) reduces [x1, x2], [y1, y2]
 proof
  assume x1, x2 ==>. y1, y2, TS;
  then [[x1, x2], [y1, y2]] in ==>.-relation(TS) by DefRel;
  hence thesis by REWRITE1:16;
 end;

theorem ThRed84:
 ==>.-relation(TS) reduces [x, v], [y, w] implies len v >= len w
 proof
  assume ==>.-relation(TS) reduces [x, v], [y, w];
  then consider P being RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
A:  P.1 = [x, v] & P.len P = [y, w] by REWRITE1:def 3;
  thus thesis by A, ThRedSeq79;
 end;

theorem
 ==>.-relation(TS) reduces [x, w], [y, v^w] implies v = <%>E
 proof
  assume ==>.-relation(TS) reduces [x, w], [y, v^w];
  then len w >= len(v^w) by ThRed84;
  then len v + len w <= 0 + len w by AFINSQ_1:20;
  hence thesis by XREAL_1:8;
 end;

theorem ThRed110:
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  (==>.-relation(TS) reduces [x, v], [y, w] implies
   len v > len w or (x = y & v = w))
 proof
  assume
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  assume ==>.-relation(TS) reduces [x, v], [y, w];
  then consider P being RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
B:  P.1 = [x, v] & P.len P = [y, w] by REWRITE1:def 3;
  thus thesis by A, B, ThRedSeq110;
 end;

theorem
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  (==>.-relation(TS) reduces [x, u], [y, u] implies x = y)
 proof
  assume
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  assume ==>.-relation(TS) reduces [x, u], [y, u];
  then len u > len u or (x = y) by A, ThRed110;
  hence thesis;
 end;

theorem ThRed130:
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  (==>.-relation(TS) reduces [x, <%e%>], [y, <%>E] implies
   [[x, <%e%>], [y, <%>E]] in ==>.-relation(TS))
 proof
  assume
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  assume ==>.-relation(TS) reduces [x, <%e%>], [y, <%>E];
  then consider P being RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
B:  P.1 = [x, <%e%>] & P.len P = [y, <%>E] by REWRITE1:def 3;
C: len P = 1 + 1 by A, B, ThRedSeq100;
  then 1 in dom P & 1 + 1 in dom P by FINSEQ_3:27;
  hence thesis by B, C, REWRITE1:def 2;
 end;

theorem ThRed140:
 TS is deterministic implies
  (==>.-relation(TS) reduces x, [y1, z] &
   ==>.-relation(TS) reduces x, [y2, z] implies y1 = y2)
 proof
  assume
A:  TS is deterministic;
  assume that
B1:  ==>.-relation(TS) reduces x, [y1, z] and
B2:  ==>.-relation(TS) reduces x, [y2, z];
  consider P being RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
C1:  P.1 = x & P.len P = [y1, z] by B1, REWRITE1:def 3;
  consider Q being RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
C2:  Q.1 = x & Q.len Q = [y2, z] by B2, REWRITE1:def 3;
  (P.len P)`2 = z & (Q.len Q)`2 = z by C1, C2, MCART_1:7;
  then P = Q by A, C1, C2, ThRedSeq140;
  hence thesis by C1, C2, ZFMISC_1:33;
 end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Transitions
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, F, TS, x1, x2, y1, y2;
 pred x1, x2 ==>* y1, y2, TS means
:DefTran:
  ==>.-relation(TS) reduces [x1, x2], [y1, y2];
end;

theorem ThTran5:
 for TS1 being non empty transition-system over F1,
   TS2 being non empty transition-system over F2 st
  the carrier of TS1 = the carrier of TS2 &
  the Tran of TS1 = the Tran of TS2 holds
   x1, x2 ==>* y1, y2, TS1 implies x1, x2 ==>* y1, y2, TS2
 proof
  let TS1 be non empty transition-system over F1,
    TS2 be non empty transition-system over F2 such that
A1:  the carrier of TS1 = the carrier of TS2 and
A2:  the Tran of TS1 = the Tran of TS2;
  assume x1, x2 ==>* y1, y2, TS1;
  then ==>.-relation(TS1) reduces [x1, x2], [y1, y2] by DefTran;
  then ==>.-relation(TS2) reduces [x1, x2], [y1, y2] by A1, A2, ThRel20;
  hence thesis by DefTran;
 end;

theorem ThTran10:
 x, y ==>* x, y, TS
 proof
  ==>.-relation(TS) reduces [x, y], [x, y] by REWRITE1:13;
  hence thesis by DefTran;
 end;

theorem ThTran20:
 x1, x2 ==>* y1, y2, TS & y1, y2 ==>* z1, z2, TS implies
  x1, x2 ==>* z1, z2, TS
 proof
  assume x1, x2 ==>* y1, y2, TS & y1, y2 ==>* z1, z2, TS;
  then ==>.-relation(TS) reduces [x1, x2], [y1, y2] &
     ==>.-relation(TS) reduces [y1, y2], [z1, z2] by DefTran;
  then ==>.-relation(TS) reduces [x1, x2], [z1, z2] by REWRITE1:17;
  hence thesis by DefTran;
 end;

theorem ThTran21:
 x, y -->. z, TS implies x, y ==>* z, <%>E, TS
 proof
  assume x, y -->. z, TS;
  then ==>.-relation(TS) reduces [x, y], [z, <%>E] by ThRed81;
  hence thesis by DefTran;
 end;

theorem
 x, v -->. y, TS implies x, v^w ==>* y, w, TS
 proof
  assume x, v -->. y, TS;
  then ==>.-relation(TS) reduces [x, v^w], [y, w] by ThRed82;
  hence thesis by DefTran;
 end;

theorem ThTran30:
 x, u ==>* y, v, TS implies x, u^w ==>* y, v^w, TS
 proof
  assume x, u ==>* y, v, TS;
  then ==>.-relation(TS) reduces [x, u], [y, v] by DefTran;
  then ==>.-relation(TS) reduces [x, u^w], [y, v^w] by ThRed70;
  hence thesis by DefTran;
 end;

theorem ThTran40:
 x1, x2 ==>. y1, y2, TS implies x1, x2 ==>* y1, y2, TS
 proof
  assume x1, x2 ==>. y1, y2, TS;
  then ==>.-relation(TS) reduces [x1, x2], [y1, y2] by ThRed83;
  hence thesis by DefTran;
 end;

theorem ThTran50:
 x, v ==>* y, w, TS implies ex u st v = u^w
 proof
  assume x, v ==>* y, w, TS;
  then ==>.-relation(TS) reduces [x, v], [y, w] by DefTran;
  hence thesis by ThRed60;
 end;

theorem ThTran60:
 x, v ==>* y, w, TS implies len w <= len v
 proof
  assume x, v ==>* y, w, TS;
  then consider u such that
A:  v = u^w by ThTran50;
  thus thesis by A, LmXSeq50;
 end;

theorem
 x, w ==>* y, v^w, TS implies v = <%>E
 proof
  assume x, w ==>* y, v^w, TS;
  then len(v^w) <= len w by ThTran60;
  then len v + len w <= 0 + len w by AFINSQ_1:20;
  hence thesis by XREAL_1:8;
 end;

theorem ThTran70:
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  (x, u ==>* y, u, TS iff x = y)
 proof
  assume
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  thus x, u ==>* y, u, TS implies x = y
  proof
   assume x, u ==>* y, u, TS;
   then ==>.-relation(TS) reduces [x, u], [y, u] by DefTran;
   then consider p being RedSequence of ==>.-relation(TS) such that
B:   p.1 = [x, u] & p.len p = [y, u] by REWRITE1:def 3;
   thus thesis by A, B, ThRedSeq80;
  end;
  assume x = y;
  hence thesis by ThTran10;
 end;

theorem ThTran80:
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  (x, <%e%> ==>* y, <%>E, TS implies x, <%e%> ==>. y, <%>E, TS)
 proof
  assume
A1:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  assume x, <%e%> ==>* y, <%>E, TS;
  then ==>.-relation(TS) reduces [x, <%e%>], [y, <%>E] by DefTran;
  then [[x, <%e%>], [y, <%>E]] in ==>.-relation(TS) by A1, ThRed130;
  hence thesis by DefRel;
 end;

theorem ThTran90:
 TS is deterministic implies
  ((x1, x2 ==>* y1, z, TS & x1, x2 ==>* y2, z, TS) implies y1 = y2)
 proof
  assume
A:  TS is deterministic;
  assume that
B1:  x1, x2 ==>* y1, z, TS and
B2:  x1, x2 ==>* y2, z, TS;
C1: ==>.-relation(TS) reduces [x1, x2], [y1, z] by B1, DefTran;
C2: ==>.-relation(TS) reduces [x1, x2], [y2, z] by B2, DefTran;
  thus thesis by A, C1, C2, ThRed140;
 end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Acceptance of Words
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, F, TS, x1, x2, y;
 pred x1, x2 ==>* y, TS means
:DefAcc:
  x1, x2 ==>* y, <%>E, TS;
end;

theorem ThAcc5:
 for TS1 being non empty transition-system over F1,
   TS2 being non empty transition-system over F2 st
  the carrier of TS1 = the carrier of TS2 &
  the Tran of TS1 = the Tran of TS2 holds
   x, y ==>* z, TS1 implies x, y ==>* z, TS2
 proof
  let TS1 be non empty transition-system over F1,
    TS2 be non empty transition-system over F2 such that
A1:  the carrier of TS1 = the carrier of TS2 and
A2:  the Tran of TS1 = the Tran of TS2;
  assume x, y ==>* z, TS1;
  then x, y ==>* z, <%>E, TS1 by DefAcc;
  then x, y ==>* z, <%>E, TS2 by A1, A2, ThTran5;
  hence thesis by DefAcc;
 end;

theorem ThAcc10:
 x, <%>E ==>* x, TS
 proof
  x, <%>E ==>* x, <%>E, TS by ThTran10;
  hence thesis by DefAcc;
 end;

theorem ThAcc20:
 x, u ==>* y, TS implies x, u^v ==>* y, v, TS
 proof
  assume x, u ==>* y, TS;
  then x, u ==>* y, <%>E, TS by DefAcc;
  then x, u^v ==>* y, <%>E^v, TS by ThTran30;
  hence thesis by AFINSQ_1:32;
 end;

theorem
 x, y -->. z, TS implies x, y ==>* z, TS
 proof
  assume x, y -->. z, TS;
  then x, y ==>* z, <%>E, TS by ThTran21;
  hence thesis by DefAcc;
 end;

theorem
 x1, x2 ==>. y, <%>E, TS implies x1, x2 ==>* y, TS
 proof
  assume x1, x2 ==>. y, <%>E, TS;
  then x1, x2 ==>* y, <%>E, TS by ThTran40;
  hence thesis by DefAcc;
 end;

theorem
 x, u ==>* y, TS & y, v ==>* z, TS implies x, u^v ==>* z, TS
 proof
  assume x, u ==>* y, TS & y, v ==>* z, TS;
  then x, u^v ==>* y, v, TS & y, v ==>* z, <%>E, TS
   by ThAcc20, DefAcc;
  then x, u^v^<%>E ==>* y, v, TS & y, v^<%>E ==>* z, <%>E, TS by AFINSQ_1:32;
  then x, u^v^<%>E ==>* y, v^<%>E, TS & y, v^<%>E ==>* z, <%>E, TS
   by AFINSQ_1:32;
  then x, u^v^<%>E ==>* z, <%>E, TS by ThTran20;
  then x, u^v ==>* z, <%>E, TS by AFINSQ_1:32;
  hence thesis by DefAcc;
 end;

theorem ThAcc50:
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  (x, <%>E ==>* y, TS iff x = y)
 proof
  assume
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  thus x, <%>E ==>* y, TS implies x = y
  proof
   assume x, <%>E ==>* y, TS;
   then x, <%>E ==>* y, <%>E, TS by DefAcc;
   hence thesis by A, ThTran70;
  end;
  assume x = y;
  hence thesis by ThAcc10;
 end;

theorem
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies
  (x, <%e%> ==>* y, TS implies x, <%e%> ==>. y, <%>E, TS)
 proof
  assume
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
  assume x, <%e%> ==>* y, TS;
  then x, <%e%> ==>* y, <%>E, TS by DefAcc;
  hence thesis by A, ThTran80;
 end;

theorem
 TS is deterministic implies
  ((x1, x2 ==>* y1, TS & x1, x2 ==>* y2, TS) implies y1 = y2)
 proof
  assume
A:  TS is deterministic;
  assume x1, x2 ==>* y1, TS & x1, x2 ==>* y2, TS;
  then x1, x2 ==>* y1, <%>E, TS & x1, x2 ==>* y2, <%>E, TS by DefAcc;
  hence thesis by A, ThTran90;
 end;

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
:: Reachable States
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

definition
 let E, F, TS, x, X;
 func x-succ_of (X, TS) -> Subset of TS equals
  { s : ex t st t in X & t, x ==>* s, TS };
 coherence
 proof
  set Y = { s : ex t st t in X & t, x ==>* s, TS };
  Y c= the carrier of TS
  proof
   let y;
   assume y in Y;
   then ex s st s = y & ex t st t in X & t, x ==>* s, TS;
   hence thesis;
  end;
  hence thesis;
 end;
end;

theorem ThSucc10:
 s in x-succ_of (X, TS) iff ex t st t in X & t, x ==>* s, TS
 proof
  thus s in x-succ_of (X, TS) implies ex t st t in X & t, x ==>* s, TS
  proof
   assume s in x-succ_of (X, TS);
   then ex s' st s' = s & (ex t st t in X & t, x ==>* s', TS);
   hence thesis;
  end;
  thus thesis;
 end;

theorem
 not <%>E in rng dom (the Tran of TS) implies <%>E-succ_of (S, TS) = S
 proof
  assume
A:  not <%>E in rng dom (the Tran of TS);
B: now
   let x;
   assume x in <%>E-succ_of (S, TS);
   then consider s such that
C1:   s in S and
C2:   s, <%>E ==>* x, TS by ThSucc10;
   thus x in S by A, C1, C2, ThAcc50;
  end;
  now
   let x;
   assume
C:   x in S;
   x, <%>E ==>* x, TS by ThAcc10;
   hence x in <%>E-succ_of (S, TS) by C;
  end;
  hence thesis by B, TARSKI:2;
 end;

theorem
 for TS1 being non empty transition-system over F1,
   TS2 being non empty transition-system over F2 st
  the carrier of TS1 = the carrier of TS2 &
  the Tran of TS1 = the Tran of TS2 holds
   x-succ_of (X, TS1) = x-succ_of (X, TS2)
 proof
  let TS1 be non empty transition-system over F1,
    TS2 be non empty transition-system over F2 such that
A1:  the carrier of TS1 = the carrier of TS2 and
A2:  the Tran of TS1 = the Tran of TS2;
B: now
   let y;
   assume
C0:   y in x-succ_of (X, TS1);
   then reconsider q = y as Element of TS1;
   consider p being Element of TS1 such that
C:   p in X & p, x ==>* q, TS1 by C0, ThSucc10;
   reconsider p as Element of TS2 by A1;
   reconsider q as Element of TS2 by A1;
   p, x ==>* q, TS2 by C, A1, A2, ThAcc5;
   hence y in x-succ_of (X, TS2) by C;
  end;
  now
   let y;
   assume
C0:   y in x-succ_of (X, TS2);
   then reconsider q = y as Element of TS2;
   consider p being Element of TS2 such that
C:   p in X & p, x ==>* q, TS2 by C0, ThSucc10;
   reconsider p as Element of TS1 by A1;
   reconsider q as Element of TS1 by A1;
   p, x ==>* q, TS1 by C, A1, A2, ThAcc5;
   hence y in x-succ_of (X, TS1) by C;
  end;
  hence thesis by B, TARSKI:2;
end;


Góra